ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pumpkin

P AH1 M P K IH0 N   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pumpkin-, *pumpkin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pumpkin[N] ฟักทอง, Syn. gourd
pumpkin[N] ไวน์ชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pumpkin(พัมพฺ'คิน) n. ฟักทอง,พืชฟักทอง

English-Thai: Nontri Dictionary
pumpkin(n) ฟักทอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everyone hail to the pumpkin songทุคนร้องทัก ราชาแห่งฟักทอง The Nightmare Before Christmas (1993)
Our man Jack is king of the pumpkin patchแจ๊ค ของเรา แจ๊ก ราชาแห่งฟักทอง The Nightmare Before Christmas (1993)
Everyone hail to the Pumpkin King nowทุกคนร้องทักราชาแห่งฟักทอง The Nightmare Before Christmas (1993)
Everyone hail to the pumpkin songทุกคนร้องเพลงของราชาฟักทอง The Nightmare Before Christmas (1993)
And I, Jack the Pumpkin Kingและฉัน แจ๊ก / ราชาแห่งฟักทอง The Nightmare Before Christmas (1993)
That the Pumpkin King with the skeleton grinว่าราชาฟัทอง / ผู้ยิ้มแย้มด้วยโครงกระดูก The Nightmare Before Christmas (1993)
I tromped through the pumpkin patch.ฉันเดินตรวจบริเวณบ้านของเขาแล้วนะ The Nightmare Before Christmas (1993)
But you're the Pumpkin King!แต่เธอเป็นราชาแห่งฟักทองนะ The Nightmare Before Christmas (1993)
The Pumpkin Kingราชาฟักทอง The Nightmare Before Christmas (1993)
That's right, I am the Pumpkin King Ha-ha-ha-haใช่แล้ว ฉันคือราชาฟักทอง\ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า The Nightmare Before Christmas (1993)
Sewer rat may taste like pumpkin pie, but I'd never know... 'cause I wouldn't eat the filthy motherfuckers.ท่อน้ำทิ้งหนูจะได้ลิ้มรสเช่นพายฟักทอง แต่ฉันไม่เคยรู้ ... เพราะฉันจะไม่กิน motherfuckers สกปรก Pulp Fiction (1994)
[ Pumpkin ] That's it. Get the fuck down. In the bag.[ฟักทอง] นั่นแหล่ะ ได้รับการบันทึกลง ในถุง Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pumpkinWhat a big pumpkin!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟักทอง[N] pumpkin, Syn. ฟักเหลือง, Example: ถ้าคิดจะปลูกฟักทองต้องใช้ดินร่วนเบาและไม่มีน้ำขัง, Count unit: ลูก, ใบ, ผล, Thai definition: ไม้เถาชนิด Cucurbita moschata Decne. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลแป้นเป็นพูโดยรอบ เนื้อในสีเหลือง กินได้ เมล็ดใช้ทำยาได้
ฟักเหลือง[N] pumpkin, Syn. ฟักทอง, Example: แกงเลียงต้องใช้ฟักเหลืองที่กำลังสุกพอดี ซึ่งจะเหนียวมันอร่อยมาก, Count unit: ลูก, ใบ, Thai definition: ไม้เถาชนิด Cucurbita moschata Decne. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลแป้นเป็นพูโดยรอบ เนื้อในสีเหลือง กินได้ เมล็ดใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin   FR: courge blanche beurre [f]
ฟักทอง[n.] (fakthøng) EN: pumpkin ; winter squash   FR: potiron [m] ; citrouille [f]
ฟักทองญี่ปุ่น[n. exp.] (fakthøng Yīpun) EN: Japanese Pumpkin   
ขนมฟักทอง[n. exp.] (khanom fakthøng) EN: pumpkin pudding   
สังขยาฟักทอง[n. exp.] (sangkhayā fakthøng) EN: custard steamed in pumpkin   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUMPKIN P AH1 M P K IH0 N
PUMPKIN P AH1 M K IH0 N
PUMPKINS P AH1 M P K AH0 N Z
PUMPKINS P AH1 M K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pumpkin (n) pˈʌmpkɪn (p uh1 m p k i n)
pumpkins (n) pˈʌmpkɪnz (p uh1 m p k i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
南瓜[nán guā, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄚ, ] pumpkin, #12,423 [Add to Longdo]
番瓜[fān guā, ㄈㄢ ㄍㄨㄚ, ] pumpkin, #106,566 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kürbis {m} [bot.] | Kürbisse {pl}pumpkin | pumpkins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンプキン[, panpukin] (n) pumpkin [Add to Longdo]
冬至南瓜;冬至カボチャ[とうじかぼちゃ(冬至南瓜);とうじカボチャ(冬至カボチャ), toujikabocha ( touji kabocha ); touji kabocha ( touji kabocha )] (n) custom of keeping a pumpkin or squash during the winter and eating it on the day of the winter solstice [Add to Longdo]
唐茄子[とうなす, tounasu] (n) squash; pumpkin [Add to Longdo]
南瓜[かぼちゃ(P);ぼうぶら;なんか(ok);カボチャ, kabocha (P); boubura ; nanka (ok); kabocha] (n) (uk) (ぼうぶら is primarily Kansai dialect) pumpkin; squash; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pumpkin \Pump"kin\, n. [For older pompion, pompon, OF. pompon,
   L. pepo, peponis, Gr. ?, properly, cooked by the sun, ripe,
   mellow; -- so called because not eaten till ripe. Cf. {Cook},
   n.] (Bot.)
   A well-known trailing plant ({Cucurbita pepo}) and its fruit,
   -- used for cooking and for feeding stock; a pompion.
   [1913 Webster]
 
   {Pumpkin seed}.
   (a) The flattish oval seed of the pumpkin.
   (b) (Zool.) The common pondfish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pumpkin
   n 1: a coarse vine widely cultivated for its large pulpy round
      orange fruit with firm orange skin and numerous seeds;
      subspecies of Cucurbita pepo include the summer squashes
      and a few autumn squashes [syn: {pumpkin}, {pumpkin vine},
      {autumn pumpkin}, {Cucurbita pepo}]
   2: usually large pulpy deep-yellow round fruit of the squash
     family maturing in late summer or early autumn

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top