Search result for

pulsates

(70 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pulsates-, *pulsates*, pulsate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pulsates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pulsates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pulsate[VI] เต้นเป็นจังหวะ, Syn. vibrate, quiver
pulsation[N] การเต้นเป็นจังหวะ, Syn. quiver, shiver
pulsation[N] การเต้นเป็นจังหวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pulsate(พัล'เซท) vi. เต้นเป็นจังหวะ,และขยายหดตัวเป็นจังหวะ (เช่น ของหัวใจ) ,สั่น,รัว
pulsation(พัลเซ'เชิน) n. การเต้นเป็นจังหวะ,ชีพจร,การขยายตัวและหดตัวเป็นจัวหวะ,การเต้น,การสั่น., See also: pulsational adj., Syn. vibration

English-Thai: Nontri Dictionary
pulsate(vi) เต้น,รัว,ไหลเป็นห้วงๆ,สั่น
pulsation(n) การเต้น,การสั่น,ชีพจร,จังหวะ,ความสะเทือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulsateรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsatile-เต้นเป็นจังหวะได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsation; throb; throbbing๑. การเต้นเป็นจังหวะ๒. ความรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsation weldingการเชื่อมแบบพัลส์, การเชื่อมพักจังหวะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pulsation, expansileการเต้นขยาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsation, transmittedการเต้นส่งผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expansile pulsationการเต้นขยาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
throbbing; pulsation; throb๑. การเต้นเป็นจังหวะ๒. ความรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
throb; pulsation; throbbing๑. การเต้นเป็นจังหวะ๒. ความรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transmitted pulsationการเต้นส่งผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brain, Pulsation ofการสั่นสะเทือนของสมอง,การสั่นสะเทือนของสมอง [การแพทย์]
Capillary Pulsationชีพจรหลอดเลือดฝอย [การแพทย์]
Exophthalmos, Pulsatingตาโปนและเต้นตามชีพจร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sure it had as many as 20 pulsating red lights, one white light in the front of itฉันมั่นใจว่ามันมีไฟสีแดงกระพริบเป็นจัวหวะประมาณ20ครั้ง มีแสงสีขาวอยู่หนึ่งดวงอยู่ข้างหน้ามัน The Fourth Kind (2009)
Pulsatile mass over the stab wound.เจอ Pulsatile mass บนแผลที่ถูกแทงน่ะ Invasion (2009)
Under your skin, Pulsating, flowing.ตรงใต้ผิวหนังคุณ ตรงเส้นเลือดที่ไหลหมุนเวียน Miss Mystic Falls (2010)
When we consider the brightness of pulsating variable stars, we start to see a possible explanation for some of the discrepancies found in Hubble's constant.ตอนเราคิดถึงความสว่างไม่คงที ของดาวแปรแสง เราจะเริ่มเห็น คำอธิบายที่เป็นไปได้ ของความไม่สอดคล้องที่พบ The Plimpton Stimulation (2010)
It looks like a pulsating blood urn.ฉันว่าถึงเวลาที่จะพานายไปดูห้องทำงานของฉันแล้วล่ะ บาร์นาบัส Dark Shadows (2012)
She's no longer part of this case. (Pulsating music playing) Has anyone ever told you you have amazing eyes?เธอไม่ใช่ส่วนหนึ่ง ของคดีนี้อีกต่อไป เคยมีคนบอกคุณไหมว่า ดวงตาคุณสวยมาก อ่า ครั้งหรือสองครั้ง You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
[ Pulsating tones ](เสียงโทรศัพท์) Red X (2014)
Checking if my hands are pulsating. Fucking pills!ดูว่ามือผมยังสั่นอยู่หรือเปล่า ยาเฮงซวยนั่น Smell the Weakness (2017)
- Pulsating laser light!- ยิงแสงเลเซอร์ได้ Toy Story (1995)
Pulsating with youthful energy, while at the same time exuding a passionate sense of civic pride.และดูลื่นไหลไปกับพลังแห่งเยาว์วัย ในคราวเดียวกัน เหมือนกับความภาคภูมิใจในฐานะพลเมือง มันไหลซึมออกมาด้วยอารมณ์หลงไหล Hope Springs (2003)
He breathes,he pulsates,he seizes,he hemorrhages,he secretes and he speaks. Hello,stan.เขาสามารถหายใจ หัวใจเต้น เลือดพุ่ง หลั่งของเหลว และพูดได้ Rise Up (2008)
How would you release a pulsatel lockseal in ten seconds?Wie solltest du ein Pulsatel- Schließsystem so schnell öffnen? Necessary Evil (1993)
We'll use pulsar level five with an implosion factor.Wir nehmen ein Fünfer Pulsat mit Implosionsfaktor. Men in Black (1997)
We're getting a clear signal from them.Wir bekommen über die Impulsatoren eine klare Zeichnung von ihnen! Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion (2003)
- Pulsatile abdominal mass.- Pulsatiler Tumor. Ames v. Kovac (2006)
Hypotensive pulsatile abdominal mass.Hypoton, pulsatiler, abdominaler Tumor. Ames v. Kovac (2006)
In addition, the machine has an adjustable heating element, automatic pump, a pulsator in the side wall and a stainless steel lid.Nicht zu vergessen die einstellbare Temperatur, die automatische Pumpe, der Pulsator und der rostfreie Verschluss. Episode #1.2 (2013)
I scrambled the pulsation.Und ich hab die Pulsation verändert. For Tonight We Might Die (2016)
Pulsator.Pulsator. The General (1967)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต้น[V] beat, See also: throb, pulsate, palpitate, Example: นอกจากในใจของเขาจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังเต้นระทึกกึกก้องจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย, Thai definition: เคลื่อนไหวขึ้นๆ ลงๆ หรือไปๆ มาๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีพจร[n.] (chīpphajøn) EN: pulse ; impulse ; pulsation   FR: pouls [m] ; pulsation [f]
การเต้น[n.] (kān ten) EN: pulsation   FR: battement [m] ; pulsation [f] ; palpitation [f]
เต้น[v.] (ten) EN: pulsate ; palpitate ; beat ; throb   FR: battre ; vibrer ; palpiter

CMU English Pronouncing Dictionary
PULSATING    P AH1 L S EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pulsate    (v) (p uh1 l s ei1 t)
pulsated    (v) (p uh1 l s ei1 t i d)
pulsates    (v) (p uh1 l s ei1 t s)
pulsating    (v) (p uh1 l s ei1 t i ng)
pulsation    (n) (p uh1 l s ei1 sh @ n)
pulsations    (n) (p uh1 l s ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pulsation {f}pulsation [Add to Longdo]
Pulsationsdämpfer {m}pulsation damper [Add to Longdo]
Pulsschlag {m}pulsation [Add to Longdo]
pulsieren | pulsierend | pulsiert | pulsierteto pulsate | pulsating | pulsates | pulsated [Add to Longdo]
schwingento pulsate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パルス状[パルスじょう, parusu jou] (adj-f) pulse; pulsating; pulsatile [Add to Longdo]
眼鏡梟[めがねふくろう;メガネフクロウ, meganefukurou ; meganefukurou] (n) (uk) spectacled owl (Pulsatrix perspicillata) [Add to Longdo]
鼓動[こどう, kodou] (n,vs) beat; palpitation; pulsation; throbbing; (P) [Add to Longdo]
動気;動悸[どうき, douki] (n) palpitation (e.g. heart); pulsation; throbbing [Add to Longdo]
拍動;搏動[はくどう, hakudou] (n,vs,adj-no) pulsation; pulsebeat [Add to Longdo]
脈動[みゃくどう, myakudou] (n,vs) pulsation; pulsatory motion [Add to Longdo]
脈拍(P);脈搏[みゃくはく, myakuhaku] (n,adj-no) pulse; pulsation; stroke of pulse; (P) [Add to Longdo]
脈脈;脈々[みゃくみゃく, myakumyaku] (adj-t,adv-to) (1) continuous; unbroken; ceaseless; (2) pulsating forcefully [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博动[bó dòng, ㄅㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] pulsation; to throb [Add to Longdo]
搏动[bó dòng, ㄅㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] beat rhythmically; throb; pulsate [Add to Longdo]
白头翁[bái tóu wēng, ㄅㄞˊ ㄊㄡˊ , / ] root of Chinese pulsatilla; Chinese bulbul [Add to Longdo]
脉动[mài dòng, ㄇㄞˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] pulse; throbbing; pulsation [Add to Longdo]
脉冲[mài chōng, ㄇㄞˋ ㄔㄨㄥ, / ] pulsation (in electric currents); periodic variations [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top