หรือคุณหมายถึง pürile?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

puerile

P Y UW0 R IY1 L   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puerile-, *puerile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puerile[ADJ] เกี่ยวกับเด็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puerile(พิว'ริล) adj. เกี่ยวกับเด็ก,โง่เหมือนเด็ก,ไม่เป็นประสา

English-Thai: Nontri Dictionary
puerile(adj) ไม่เป็นประสา,ไร้สาระ,ไร้เดียงสา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puerile๑. -เด็ก๒. -วัยเด็ก๓. คล้ายเด็ก, ราวกับทารก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
PUERILE    P Y UW0 R IY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puerile    (j) pjˈuəʳraɪl (p y u@1 r ai l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
子供騙し[こどもだまし, kodomodamashi] (n,exp) trick that may deceive a child; transparent ploy; mere child's play; kid stuff; puerile trick [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puerile \Pu"er*ile\, a. [L. puerilis, fr. puer a child, a boy:
   cf. F. pu['e]ril.]
   Boyish; childish; trifling; silly.
   [1913 Webster]
 
      The French have been notorious through generations for
      their puerile affectation of Roman forms, models, and
      historic precedents.           --De Quincey.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Youthful; boyish; juvenile; childish; trifling; weak.
     See {Youthful}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puerile
   adj 1: of or characteristic of a child; "puerile breathing"
   2: displaying or suggesting a lack of maturity; "adolescent
     insecurity"; "jejune responses to our problems"; "their
     behavior was juvenile"; "puerile jokes" [syn: {adolescent},
     {jejune}, {juvenile}, {puerile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top