ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protactinium

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protactinium-, *protactinium*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In less than a month it turns into protactinium.ในเวลาที่น้อยกว่าหนึ่งเดือนมัน จะกลายเป็นโพรโทแอกทิเนียม The Clean Room (2014)
A minute later, protactinium becomes something else.นาทีต่อมาโพรโทแอกทิเนียม กลายเป็นอย่างอื่น The Clean Room (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพรโทแอกทิเนียม[N] protoactinium, See also: protactinium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 91 สัญลักษณ์ Pa เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาอ่อน หลอมละลายที่ 1230 ํ ซ. เป็นธาตุกัมมันตรังสี, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โพรแทกทิเนียม[n.] (phrōthaēkthinīem) EN: protactinium   FR: protactinium [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Protactinium {n} [chem.]protactinium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Protactinium \Protactinium\
   The radioactive chemical element, of atomic number 91; Atomic
   symbol Pa; at. wt. of longest-lived isotope, 231 (T1/2 =
   32,500 yrs.) Also called brevium, Uranium X2 and UX2.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protactinium
   n 1: a short-lived radioactive metallic element formed from
      uranium and disintegrating into actinium and then into lead
      [syn: {protactinium}, {protoactinium}, {Pa}, {atomic number
      91}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 protactinium /protɑktinijɵm/
  protactinium

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top