ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prorate

P R OW1 R EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prorate-, *prorate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prorate(vt) แบ่งตามส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
prorate(vt) จ่าย,แจก,ให้ปัน,แบ่งสันปันส่วน

CMU English Pronouncing Dictionary
PRORATE P R OW1 R EY1 T
PRORATED P R OW1 R EY2 T IH0 D

Japanese-English: EDICT Dictionary
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r,vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate [Add to Longdo]
割り当てる(P);割当てる(P)[わりあてる, wariateru] (v1,vt) to assign; to allot; to allocate; to divide among; to distribute; to prorate; to apportion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prorate \Pro*rate"\, v. t. [imp. & p. p. {Prorated}; p. pr. &
   vb. n. {Prorating}.] [From L. pro rata (sc. parte) according
   to a certain part, in proportion.]
   To divide or distribute proportionally; to assess pro rata.
   [U.S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prorate
   v 1: make a proportional settlement or distribution
   2: divide or assess proportionally; "The rent was prorated for
     the rest of the month"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top