ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

progesterone

P R OW0 JH EH1 S T ER0 OW2 N   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -progesterone-, *progesterone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
progesterone[N] ฮอร์โมนเพศหญิงหรือเพศเมีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
progesteroneโพรเจสเทอโรน (ฮอร์โมนเพศหญิงชนิดหนึ่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Progesteroneโปรเจสเตอโรน [TU Subject Heading]
progesteroneโพรเจสเทอโรน, ฮอร์โมนเพศหญิงที่สร้างจากกลุ่มเซลล์ของคอร์ปัสลูเทียม ฮอร์โมนนี้ทำหน้าที่ร่วมกับเอสโทรเจนช่วยให้เยื่อชั้นในของมดลูกเตรียมตัวรับไข่ที่ปฏิสนธิแล้วเข้าฝังตัว และเติบโตจนถึงคลอด นอกจากนั้นฮอร์โมนนี้ยังช่วยกระตุ้นให้ต่อมน้ำนมเจริญเติบโต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
2:45 a.m. Subject takes 15 cc's Expectane... supplemented with 100 milligrams of progesterone... two milligrams of estrogen.เวลา 2: 45 ตัวอย่างทานเอ็กซ์เพกเทน 15 ซีซ๊ เสริมกับโพรเจสเตอโรน 100 มิลลิกรัม Junior (1994)
Estrogens and progesterone, to be exact.เอสโตรเจนกับโพรเจสเตอโรน Junior (1994)
tamoxifen, metoclopramide, domperidone, progesterone.ทาม๊อกซิเฟ่น, เมโทโคลพราไมด์ ดอมเพริโดน, โพรเจสเตอโรน โพรเจสเตอโรนที่ใช้รักษาขณะตั้งครรภ์ ใช่รึเปล่า Cradle to Grave (2009)
progesterone's a prenatal medication, isn't it? they all are.ทั้งหมดนั้นแหละ 2 ชนิดแรกช่วย ในการตั้งครรภ์จนครบกำหนดคลอด Cradle to Grave (2009)
progesterone, tamoxifen slow the spread, metoclopramide and domperidone-- are for anti-nausea if i remember correctly.เพื่อใช้ลดอาการคลื่นไส้ ถ้าฉันจำไม่ผิด ถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นมะเร็งเต้านม เธอยังสามารถมีลูกได้ใช่มั๊ย Cradle to Grave (2009)
With my vitamins, my melatonin sleep patches, my bio-identical estrogen cream... progesterone cream, a touch of testosterone...ด้วยวิตามิน แผ่นเมลาโตนิน ครีมเอสโตรเจน ครีมโปรเจสเตอโรน สัมผัสแห่งเทสโทสเตอโรน Sex and the City 2 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROGESTERONE    P R OW0 JH EH1 S T ER0 OW2 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孕激素[yùn jī sù, ㄩㄣˋ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, ] progesterone, #39,960 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロジェステロン;プロゲステロン[, purojiesuteron ; purogesuteron] (n) progesterone [Add to Longdo]
黄体ホルモン[おうたいホルモン, outai horumon] (n) luteal hormone (e.g. progesterone); progestogen; gestagen; progestin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 progesterone
   n 1: a steroid hormone (trade name Lipo-Lutin) produced in the
      ovary; prepares and maintains the uterus for pregnancy
      [syn: {progesterone}, {Lipo-Lutin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top