Search result for

profs

(685 entries)
(0.0472 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profs-, *profs*, prof
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา profs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *profs*)
English-Thai: Longdo Dictionary
accumulated profit(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, retained earnings,
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prof[ABBR] ศาสตราจารย์ (คำย่อของ professor)(คำไม่เป็นทางการ)
prof[ABBR] ศาสตราจารย์ (คำย่อของ professor)
prof[SL] ศาสตราจารย์
profit[N] ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
profit[N] กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. gain, return(s), Ant. loss, debits
profit[VI] ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
profit[VT] ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
profit[VT] มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
profit[VI] มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
profane[ADJ] ที่ไม่นับถือพระเจ้า
profane[ADJ] ที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา, Syn. secular
profess[VT] แสดงตัว, See also: อ้างตัว, ยืนยัน, Syn. avow, assert, confess
profess[VT] ปฏิญาณตน
proffer[VT] เสนอให้, See also: มอบให้
proffer[VT] เสนอ, See also: ยื่นให้, มอบ
profile[N] รูปหน้าด้านข้าง, Syn. side view
profile[N] รูปโครงร่าง, Syn. outline
profile[N] ประวัติโดยย่อ, See also: ข้อมูลโดยรวม, Syn. biography
profile[VT] วาดรูปโครงร่าง
profuse[ADJ] ที่มากมาย (ค่อนข้างเกินจำเป็น), Syn. extravagant, luxuriant, Ant. limited, scant
profuse[ADJ] สุรุ่ยสุร่าย
profound[ADJ] ลึก, Syn. fathomless, bottomless
profound[ADJ] ซึ่งคิดลึกซึ้ง, Syn. learned, recondite, Ant. superficial, shallow
nonprofit[ADJ] ซึ่งไม่มีผลกำไร, See also: ซึ่งไม่มุ่งหวังผลกำไร, Syn. non-profit-making
profanity[N] ความไม่นับถือพระเจ้า, See also: ความประพฤติที่ไม่เชื่อในพระเจ้า
professed[ADJ] ซึ่งปฏิญาณตน, See also: ซึ่งประกาศตัว
professor[N] ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพหนึ่ง
professor[N] อาจารย์มหาวิทยาลัย
proffered[ADJ] ซึ่งอาสาทำโดยไม่ได้ค่าตอบแทน
profiling[N] การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการทราบรายละเอียด
profiteer[VI] ค้ากำไรเกินควร
profiteer[N] พ่อค้าหน้าเลือด, See also: พ่อค้าที่ค้ากำไรเกินควร
profusely[ADV] อย่างมากมาย, Syn. extensively
profusion[N] ความมากมาย, Syn. abundance
profusion[N] ความมากมายเกินจำเป็น
profusion[N] ความฟุ่มเฟือย, See also: ความสุรุ่ยสุร่าย
lowprofile[N] ลักษณะที่แทบจะสังเกตไม่เห็น
profession[N] การปฏิญาณตัว, See also: การประกาศ, การแสดงตัว, การประกาศความศรัทธา, Syn. declaration, avowal
profession[N] การนับถือศาสนา, See also: การประกาศความนับถือในศาสนา
profession[N] อาชีพ, See also: อาชีพที่สุจริต, การงาน
proficient[ADJ] ช่ำชอง, See also: เจนจัด, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, Syn. skilled, expert
profitable[ADJ] ซึ่งได้ผลประโยชน์, Syn. useful, beneficial, gainful
profitably[ADV] อย่างได้ผลประโยชน์, Syn. advantageously
profitless[ADJ] ซึ่งไร้ผลกำไร
profligacy[N] ความฟุ่มเฟือย
profligate[ADJ] ผิดศีลธรรม, Syn. wicked
profligate[ADJ] สุรุ่ยสุร่าย, Syn. dissolute, wasteful
profligate[N] คนที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
profoundly[ADV] อย่างสุดซึ้ง, See also: อย่างลึกซึ้ง, Syn. deeply extremely
profundity[N] ความลึก, Syn. deepness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assistant professorผู้ช่วยศาสตราจารย์
gross profitรายได้ทั้งหมดลบด้วยทุนการผลิต
prof(พรอฟ) n. ศาสตราจารย์ (abbr. professor)
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า,การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.
profane(โพรเฟน') adj. หยาบคาย,ดูหมิ่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ทางฆราวาส,ไม่ศักดิ์สิทธิ์,ทางโลก,ไม่ใช่ทางศาสนา. vt. ดูหมิ่น,ทำลายความศักดิ์สิทธิ์., See also: profaneness n. profaner n., Syn. unconsecrated ###A. exalt
profanity(โพรแฟน'นิที) n. ความหยาบคาย,ถ้อยคำที่หยาบคาย,การกระทำหรือการพูดที่หยาบคาย,การทำลายความศักดิ์สิทธิ์,การสาปแช่ง, Syn. irrevertence,
profess(โพรเฟส') vt. ยอมรับ,แสดงตัว,อ้างตัว,นับถือ (ศาสนา) ,ปฏิญาณตัว,ประกาศ,เป็นศาสตราจารย์,ถือเป็นอาชีพ,ดำเนินอาชีพ,อ้างความชำนาญ. vi. ยอมรับ,ปฏิญาณตัว, Syn. proclaim, See also: professed adj. professedly adv.
profession(โพรเฟส'เชิน) n. อาชีพ,วิชาชีพ,บรรดาผู้มีอาชีพเดียวกัน,การยอมรับ,การแสดงตัว,การปฏิญาณตัว,การนับถือศาสนา,การประกาศความศรัทธา, Syn. calling,avowal
professional(โพรเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชีพ,โดยอาชีพ,เป็นอาชีพ,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ n. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ,ผู้มีวิชาชีพ,ผู้เชี่ยวชาญ,นักเล่นอาชีพ., Syn. expert
professor(โพรเฟส'เซอะ) n. ศาสตราจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย,ผู้แสดงความเลื่อมใส,ผู้สอนวิชาทางศิลปกรรม,ผู้สอนวิชากีฬา,ผู้เชี่ยวชาญ., See also: professorial adj. professorship n. professorate n. professoriate n. คำที่มีความหมายเหมือน
proffer(พรอฟ'เฟอะ) vt.,n. (การ) เสนอ,ยื่นให้,มอบ., See also: profferer n., Syn. offer
proficiency(โพรฟิช'เชินซี) n. ประสิทธิภาพ,ความเชี่ยวชาญ, ความคล่องแคล่ว, Syn. competence
proficient(โพรฟิช'เชินทฺ) adj. ชำนิชำนาญ,เชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. n. ผู้เชี่ยวชาญ., See also: proficientness n.
profile(โพร'ไฟล์) n. รูปภายนอก,รูปโครงร่าง,รูปเส้นรอบนอก,รูปหน้าเสี้ยว,รูปด้านข้าง,โครงร่าง,ภาพเงา,การวินิจฉัยขบวนการ,ประวัติบุคคลโดยย่อ vt. วาดรูปดังกล่าว,บรร-ยายประวัติบุคคลโดยย่อ,วาดโครงร่าง,วาดภาพเงา., See also: profilist n. คำที่มีความหมายเหมือน
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร,ผลกำไร,ผลประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร,ได้ประโยชน์,ได้เปรียบเทียบ,เอื้อผล,มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return,
profitable(พรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ให้ผลกำไร,ได้ผลประโยชน์,มีประโยชน์., See also: profitabiliby n. profitableness n. profitably adv.
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร,พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร,ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.
profligate(พรอฟ'ละกิท,-เกท) adj. เสเพล,ไร้ศีลธรรมจรรยาเป็นอย่างยิ่ง,สรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย. n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว., See also: profligacy n., Syn. extravagant,immoral
proforma balance sheetn. งบดุลตามแบบ
proforma invoicen. รายการสินค้าและรา-คาสำหรับเสนอขาย
profound(พระเฟาดฺ') adj. ลึกซึ้ง,ล้ำลึก,สุดซึ้ง,สนิท,แน่นแฟ้น,ถ้วนทั่ว,ต่ำ. n. ทะเลลึก,มหาสมุทร,ความลึก,ความล้ำลึก., See also: profoundness n., Syn. intense
profuse(พระฟิวซฺ') adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,มากมาย,มากเกิน., See also: ness n., Syn. extravagant
profusion(พระฟิว'เชิน) n. ปริมาณที่มากมายเกินไป,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. excess ###A. scarcity
unprofessional(อันโพรเฟส'เชินเนิล) adj. ไม่ใช่อาชีพ,ไม่ชำนาญ,สมัครเล่น. n. นักสมัครเล่น,ผู้ไม่ชำนาญ., See also: unprofessionally adv.
unprofitable(อันพรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ไม่ได้กำไร,ไม่ได้ประโยชน

English-Thai: Nontri Dictionary
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายความบริสุทธิ์
profane(adj) หยาบคาย,ดูหมิ่น
profane(vt) ทำลายความบริสุทธิ์,ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
profaneness(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น
profanity(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น,การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
profess(vi) ยอมรับ,จ้าง,แสร้งทำ,ปฏิญาณตัว
profess(vt) แสดงตัว,ประกาศ,ประกอบอาชีพ,นับถือ,ยอมรับ
profession(n) อาชีพ,วิชาชีพ,การปฏิญาณตัว,การแสดงตัว,การยอมรับ
professional(adj) ในวิชาชีพ,เป็นอาชีพ,เชี่ยวชาญ
professionally(adv) เป็นอาชีพ,โดยอาชีพ
professor(n) ศาสตราจารย์
professorial(adj) ตำแหน่งศาสตราจารย์
proffer(n) การเสนอ,การยื่น,การส่ง,การให้,การมอบ
proffer(vt) เสนอ,ยื่นให้,ให้,มอบให้
proficiency(n) ประสิทธิภาพ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,ความสามารถ
proficient(adj) มีประสิทธิภาพ,ชำนาญ,จัดเจน,คล่องแคล่ว,สามารถ
profile(n) รูปด้านเสี้ยว,โครงร่าง,รูปภายนอก
profit(n) ผลกำไร,ประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ
profit(vt) มีกำไร,ได้ประโยชน์,ให้ประโยชน์,ถือโอกาส,ได้เปรียบ
profitable(adj) มีกำไร,ได้ประโยชน์,เป็นผลดี
profiteer(n) ผู้ค้ากำไร,ผู้ได้กำไร,ผู้ถือโอกาส
profiteer(vt) ค้ากำไร,เอากำไร,ถือโอกาส
profitless(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์,ใช้การไม่ได้
profligacy(n) ความเสเพล,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความหลงระเริง
profligate(adj) เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย,หลงระเริง
profluent(adj) ไหลหลั่ง,ไหลคล่อง
profound(adj) สุดซึ้ง,เต็มที่,สนิท,แน่นแฟ้น
profundity(n) ความคิดลึกซึ้ง,ความเต็มที่,การหลับสนิท
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ
profusion(n) ความมากมาย,ความสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย
unprofitable(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
professionวิชาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
professionวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional indemnity insuranceการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional misconductการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional reinsurerผู้รับประกันภัยต่ออาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional schoolโรงเรียนวิชาชีพ, สถานศึกษาวิชาชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
professional spasm; spasm, occupationภาวะหดเกร็งเหตุอาชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
profileโพรไฟล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
profile angleมุมโพรไฟล์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
profile fo equilibrium; graded profileหน้าตัดข้างสมดุล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
profitกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit commissionค่าบำเหน็จกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit sharingการแบ่งปันกำไร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
profit sharingการแบ่งส่วนกำไร (ให้แก่ลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit-sharingการแบ่งผลกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profiteeringการค้ากำไรเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profits insuranceการประกันภัยกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profundus; deepลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal professionวิชาชีพกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
low profileการลดบทบาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
low profile tire; low profile tyreยางหน้ากว้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss of profits insuranceการประกันภัยการสูญเสียกำไร มีความหมายเหมือนกับ business interruption insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
load profileโพรไฟล์ภาระ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
loading profitกำไรจากส่วนบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lapsation profitกำไรจากกรมธรรม์ขาดอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
river profileหน้าตัดข้างตามลำน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sharing, profitการแบ่งปันกำไร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sharing, profitการแบ่งส่วนกำไร (ให้แก่ลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spasm, occupation; spasm, professionalภาวะหดเกร็งเหตุอาชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, professional; spasm, occupationภาวะหดเกร็งเหตุอาชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soil profileหน้าตัดข้างของดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
super profit commissionค่าบำเหน็จกำไรเพิ่มพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occupation spasm; spasm, professionalภาวะหดเกร็งเหตุอาชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
advance profits insuranceการประกันภัยกำไรที่คาดหมาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
building load profileโพรไฟล์ภาระอาคาร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
misconduct, professionalการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deep; profundusลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graded profilt; profile of equilibriumหน้าตัดข้างสมดุล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
excess profit taxภาษีกำไรเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interest profitกำไรจากดอกเบี้ย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
issues and profitsผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax, excess profitภาษีกำไรเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax, war profitsภาษีกำไรยามสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax, war profitsภาษีกำไรยามสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
non-profit associationสมาคมที่ไม่มีวัตถุประสงค์หากำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
underwriting profitกำไรจากการรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
user profileคำบรรยายลักษณะผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
user profileคำบรรยายลักษณะผู้ใช้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
war profits taxภาษีกำไรยามสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war profits taxภาษีกำไรยามสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Libraries-Professional ethicจรรยาบรรณบรรณารักษ์
จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ.2550

จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประกาศใช้เมื่อพ.ศ.2521 ปรับปรุง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2529 การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงครั้งที่สอง พ.ศ.2550 เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ในวิชาชีพและสังคม จรรยาบรรณนี้ใช้เป็นแนวทางสำหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในการประกอบวิชาชีพ มีสาระสำคัญครอบคลุมจรรยาบรรณ ต่อผู้รับบริการ วิชาชีพ ผู้ร่วมงาน สถาบัน และสังคม ดังนี้
1. พึงให้บริการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยบริการที่มีคุณภาพและด้วยความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการ
2. พึงรักษาความลับ เคารพและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในการรับรู้ของผู้รับบริการ
3. พึงมีความศรัทธาในวิชาชีพและใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน และมุ่งประโยชน์ ส่วนรวม โดยปราศจากการถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์อันมิชอบทุกประการ
4. พึงแสวงหาความรู้และพัฒนาคนทางวิชาการ วิชาชีพ อย่างต่อเนื่องให้ทันความเปลี่ยนแปลงและได้มาตรฐาน ทางวิชาการวิชาชีพระดับสากล
5. พึงเป็นกัลยาณมิตรของผู้ร่วมงาน ร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เปิดโอกาสให้แก่กันและกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พึงพัฒนาสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างบุคคลและสถาบัน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน
7. ไม่พึงใช้ตำแหน่งหน้าที่ ชื่อสถาบันและทรัพยากรของสถาบันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ
8. พึงยืนหยัดในหลักการแห่งเสรีภาพทางปัญญา เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และธำรงไว้ซึ่ง เสรีภาพของห้องสมุดและเกียรติภูมิของวิชาชีพ
9. พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม อุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย สู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประชาชนและประเทศ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Library professionวิชาชีพห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Professional librarianบรรณารักษ์วิชาชีพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Excess profits taxภาษีกำไรเกินปรกติ [เศรษฐศาสตร์]
Profitabilityความสามารถในการทำกำไร [เศรษฐศาสตร์]
Industrial profileเค้าโครงอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Nonprofit corporationบริษัทที่ไม่แสวงกำไร [เศรษฐศาสตร์]
Ciprofloxacinไซโปรฟลอกซาซิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้

ศาสตราจารย์ผู้นี้อาจสอนในมหาวิทยาลัยต่อไปก็ได้ แต่ไม่ใช่ศาสตราจารย์ที่ต่ออายุราชการ บางมหาวิทยาลัยจะปรากฏชื่อศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณแยก จากศาสตราจารย์ธรรมดาในคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การเรียกชื่อศาสตาราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณนั้นขึ้นอยู่กับ พระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

clinical professorศาสตราจารย์คลินิก, ตำแหน่งทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรฝ่ายเวชกรรมที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านการสอน การวิจัย การค้นคว้าทดลอง และวิธีบำบัดรักษาในภาคเวชปฏิบัติ ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Profit takingการขายเพื่อเอากำไร
การขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาเพื่อที่จะรับผลกำไรจากระดับราคาที่สูงขึ้นมา คำนี้มักใช้อธิบายภาวะที่ราคาหลักทรัพย์กลับตกต่ำลงภายหลังจากที่ระดับราคาสูงขึ้นมาตลอดช่วงเวลาหนึ่ง [ตลาดทุน]
Women in the professions สตรีในวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Bank profitsกำไรของธนาคาร [TU Subject Heading]
Cakewalk Professionalเค็กวอล์ก โปรเฟสชั่นแนล [TU Subject Heading]
Corporate profitsกำไรขององค์การ [TU Subject Heading]
Criminal profilersประวัติอาชญากร [TU Subject Heading]
Ibuprofenไอบูโพรเฟน [TU Subject Heading]
Ketoprofenคีโตโพรเฟน [TU Subject Heading]
Nonprofit organizationsองค์การไม่หวังผลกำไร [TU Subject Heading]
Paraprofessionals in social serviceผู้ช่วยงานบริการสังคม [TU Subject Heading]
Professional associationsสมาคมวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional educationการศึกษาทางวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional employeesบุคลากรระดับวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional ethicsจรรยาบรรณ [TU Subject Heading]
Professional sports contractsสัญญากีฬาระดับอาชีพ [TU Subject Heading]
Professionsวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Profitกำไร [TU Subject Heading]
Profit-sharingระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Profundal Zone เขตก้นน้ำ
ระบบนิเวศน้ำจืดชนิดน้ำนิ่ง เป็นบริเวณที่อยู่ต่ำกว่าระดับที่อัตราการ สังเคราะห์แสงเท่ากับอัตราการหายใจ ไปจนถึงหน้าพื้นดินของท้องน้ำ เขตนี้พบเฉพาะแหล่งน้ำที่ลึกมากจนแสงส่องลงไปไม่ถึง แต่ไม่พบใน แหล่งน้ำขนาดเล็กหรือแหล่งน้ำตื้น สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในเขตนี้จะไม่มีกลุ่มที่สังคราะห์แสงเนื่องจากแสงส่องลง ไปไม่ถึง ส่วนใหญ่ได้อาหารจากเขตชายฝั่งและเขตผิวน้ำ สิ่งมีชีวิตที่พบมักเป็นพวกที่อาศัยอยู่ตามหน้าดิน [สิ่งแวดล้อม]
Soil Profile หน้าตัดของดิน หน้าข้างชั้นดิน [สิ่งแวดล้อม]
Profile, Soil หน้าตัดข้างของดิน
ชั้นดินที่มีลักษณะปรากฏให้เห็นเรียงตามลำดับ เป็นช่วงชั้นจากชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่างสุด ว่าแต่ละช่วงชั้นมีลักษณะอย่างไร หากขุดเป็นหลุมใหญ่ ลึกลงไปในดินที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติจะสามารถแลเห็นหน้าตัด ของดินได้จากปากหลุมลงไปจนถึงก้นหลุม [สิ่งแวดล้อม]
Cost volume profit analysisการวิเคราะห์ต้นทุนจำนวนกำไร [การบัญชี]
Gross profitกำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Gross profit methodวิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Net profitกำไรสุทธิ [การบัญชี]
Professional Ethic Auditorมรรยาทของผู้สอบบัญชี [การบัญชี]
Profitกำไร [การบัญชี]
Profit and loss accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Profit and loss appropriation accountบัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร [การบัญชี]
Profit and loss statementงบกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Allied Health Sciences Professionsวิชาชีพประเภทวิทยาศาสตร์สุขภาพ [การแพทย์]
Cardiovascular Risk Profile, Totalเหตุปัจจัยเสี่ยงรวมต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Decision Making, Professionalการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด [การแพทย์]
Ethics, Professionalจรรยาบรรณวิชาชีพ,จรรยาบรรณในวิชาชีพ,จรรยาวิชาชีพ [การแพทย์]
Fenoprofenยาเฟโนโพรเฟน [การแพทย์]
Moisture profileเส้นความชื้น [อุตุนิยมวิทยา]
Wind profileรูปแบบของลมในแนวยืน [อุตุนิยมวิทยา]
Logarithmic velocity profileรูปแบบของความเร็วลม ในแนวยืนเป็นค่าล๊อกกะริซึม [อุตุนิยมวิทยา]
water surface profilewater surface profile, รูปตัดตามยาวผิวน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ibuprofenยาไอบูโพรเฟน, ไอบูโพรเฟ่น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
professional allowanceเงินวิชาชีพ
proficent[prəˈfiSHənt] ชำนาญ
proficentสามารถ
proforma invoice (n ) ใบแจ้งหนี้
proforma invoice (n ) ใบแจ้งหนี้
UNPROFOR (vt ) AAA

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your profits?กำไรคุณเหรอ? Cheating Death (2008)
No.Professor? The Changing of the Guard (1962)
A pro?Ein Profi? Going Home (1973)
Professor?Professor? Mary Shelley's Frankenstein (1994)
Profit.- Profit. False Profits (1996)
Profile?Profil? Blood Work (2002)
We traffic in brick buildings full of professors.ที่นี่หนาแน่นไปด้วยอาจารย์ New Haven Can Wait (2008)
You handle yourself very professionally.ลูกทำมันได้ดี เป็นมืออาชีพมาก New Haven Can Wait (2008)
Aah! And if everything works out, maybe you'll apply To the professional children's schoolและถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ลูกอาจจะได้เข้าเรียน ในเทอมหน้า/เหมือนกับ VeraWang.กรี๊ดดด New Haven Can Wait (2008)
"i had three professors read your stories.- ฉันมีอาจารย์ 3 ท่านอ่านงานของเธออยู่ There Might be Blood (2008)
To be a professional gamer.ไปเป็นนักเล่นเกมส์มือโปร นะ There Might be Blood (2008)
Uh, yeah. I-i saw that. The three professors.อ่า เอาละ ฉัน ฉันเห็นนะ ศาสตราจารย์ 3 คน นั้น... There Might be Blood (2008)
Did professor luther also teach you a thing or two about deception?กับอตีด Committed (2008)
Treating professional sports injuries now?รักษาแบบมืออาชีพ ตอนนี้เล่นกีฬาที่อันตราย Dying Changes Everything (2008)
Take the land profit, put it in somethin' else.หากำไรจากการค้าที่ดิน เอาอย่างอื่นมาบังหน้า Pilot (2008)
You're a professor. you're not 007.คุณเป็นแค่ศาสตราจารย์ ไม่ใช่ เจมส์บอนด์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You're a perfectionist that is respected the most by the professional performers.คุณเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นที่เคารพยิ่งของเหล่านักคนตรีอาชีพ Beethoven Virus (2008)
There wouldn't be any need for me to do this if you were professionals.ถ้าพวกคุณเป็นมืออาชีพกัน ก็ไม่จำเป็นต้องมีฉัน Beethoven Virus (2008)
How can I tell the professionals that even though I'm the conductor... pull the strings like this, tune like that, how can I interfere with your techniques?ฉันจะบอกมืออาชีพอย่างพวกคุณยังไงดีหล่ะ ถึงแม้ฉันจะเป็นวาทยากร ฉันจะบอกให้คุณดึงนี่ จูนนั่น หรือเข้าไปแทรกแซงเทคนิคของพวกคุณได้ยังไง Beethoven Virus (2008)
That's why you were great coaching professionals, that's your style.นายอ่ะ ต้องเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่และเก่งกาจเหลือเกิน นั่นแหละคือ สไตล์ของนาย Beethoven Virus (2008)
Are you going to be a nanny or a professional trumpeter?ว่านายอยากเป็นพี่เลี้ยงเด็ก\ หรือเป็นนักเป่าทรัมเป็ตมืออาชีพ? Beethoven Virus (2008)
Absolutely. Professional criminals.แน่นอน ก็อาชญากรมืออาชีพนี่ครับ The Bank Job (2008)
Keep a low profile. No buying Aston Martins, Bambas.อย่าให้ผิดสังเกต ไม่ซื้อรถ แอสตันมาร์ตินส์นะ แบมบาส The Bank Job (2008)
We knew him in a professional capacity.เรารู้จักเขาในความสามารถที่เชี่ยวชาญ The Bank Job (2008)
Prof. PAENG's better.ศาสตราจารย์เพียงดีกว่า Heartbreak Library (2008)
Okay, Prof. PAENG.โอเค ศาสตราจารย์เพียง Heartbreak Library (2008)
I'm talking with a professor now.ฉันกำลังคุยกับศาสตราจารย์อยู่ Heartbreak Library (2008)
Suddenly, I've become a professor.ตอนนี้ ฉันกลายเป็นศาสตราจารย์ไปแล้ว Heartbreak Library (2008)
Karl, you're a disgrace to the profession.แกเป็นคนอัปยศในวงการ Babylon A.D. (2008)
This is about, uh, professionalism... ethics.นี่มันเรื่องของมืออาชีพ เรื่องจริยธรรม Babylon A.D. (2008)
You see, 20 years ago I was drummed out of the medical profession... for trying to implant human babies with artificial intelligence.เมื่อ20 ปีก่อนผมถูกขับไล่ออกจากวงการแพทย์ เพราะพยายามฝังจักรกลอัจฉริยะกับเด็กทารก Babylon A.D. (2008)
You're peddling miracles for your own profit!ใช้ปาฏิหารย์ เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง Babylon A.D. (2008)
Yes? - May I have a moment, Professor? - Yes.ขอเวลสักครู่นะ ศาสตราจารย์ ได้ครับ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Professor, hello!ศาสตราจารย์,หวัดดี! นี่! Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'm a tenured professor of archeology.ฉันเป็นอาจารย์สอนโบราณคดี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Professor, this really is a dead end.ศาสตราจารย์ ทางตันแล้ว ดูสิ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You figured this out in your cell, didn't you, Professor?คุณศาสตราจารย์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Excuse me, Professor.ขอโทษ ศาสตราจารย์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You're beginning to irk me professor, I'm irked.คุณกำลังทำให้ผมผิดหวังศาสตราจารย์ Bolt (2008)
Ah, Professor.อ้าา ศาสตราจารย์... Bolt (2008)
Yes, I'm here. Professor. How about a break?อยู่นี่ครับผม อาจารย์คะ ไม่พักเหรอคะ? My Sassy Girl (2008)
Professor, it's not true!อาจารย์ครับ มันไม่เป็นความจริง! My Sassy Girl (2008)
For too long we've scraped out profits from pills and injections.นานมาแล้วที่เราได้กำไรอันน้อยนิด จากโครงการต่างๆ Superhero Movie (2008)
He's a visiting professor at Empire City University where he's working with the rare element cerillium.เขาเป็น ศาสตราจารย์รับเชิญ มาที่ มหาลัย เอ็มไพร์ซิตี้ เพื่อมาทำงานเกี่ยวกับ ธาตุ เซลิเรียม Superhero Movie (2008)
Rick, this is Professor Xavier.ริค.. ผมคือศาสตราจารย์เอ็กซ์เซเวีย Superhero Movie (2008)
My name is Professor Xavier, and this is my school.ชื่อฉัน ศาสตราจารย์ ซาเวียร์ นี่คือโรงเรียนฉัน Superhero Movie (2008)
So, Professor, about this secret...ศาสตราจารย์ เกี่ยวกับความลับ Superhero Movie (2008)
It's frowned upon in my professional community.มันไม่ถูกยอมรับ ในสายอาชีพของฉัน Passengers (2008)
And so is the corporations profit Thats why she needs you.รวมไปถึงการร่วมมืออื่นๆด้วย เธอถึงต้องการนาย Death Race (2008)
I'm talking something so low-profile, a rent-a-cop watches the place.ฉันกำลังพูดถึงของหายาก ตำรวจถูกจ้างมาเฝ้าที่นั่นไว้ The Lazarus Project (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profThe professor teaches English conversation.
profThe professor's speech was full of humor.
profWe tried to figure out the problem our professor had given us, but it seemed confusing.
profThe company's profitability improved.
profThe students noted the professor's main points.
profPolitics is perhaps the only profession for which no preparation is thought necessary.
profAre the profits exclusive of taxes?
profMom-and-pop stores will turn a profit in the new fiscal year.
profThe National Center for Education Information says a predicted teacher shortage won't pan out because teachers who left the profession are returning.
profProfessor Jones retires next year.
profIt is from advertising that a newspaper earns most of its profits.
profHe is a dentist by profession.
profThe international situation had become so tense, it would require proficient diplomats to handle it with kid gloves.
profJohn is professor of French literature at Oxford and his wife is French.
profThe professor made sure the test was checked carefully.
profHe derived a lot of profit from the enterprise.
profShe makes no allusion in the book to her profession.
profI saw your name and posts in an English forum and took the liberty of reading your profile.
profI was profoundly disturbed by this news.
profProfessor, what do you think of the situation in the middle east?
profIchiro puts friendship above profit.
profProfit is better than fame. [Proverb]
profHe is a doctor and a university professor.
profMy sister works as an assistant to a college professor.
profHe professes that he had no connection with that affair.
profIf he is proficient in English, I would employ him.
profA wise person profits by his mistakes.
profProf. K is going to be a major attraction at this event right? I can hardly wait.
profOne profits from one's own mistakes.
profLet's agree to share in the profits.
profTalking of Professor Smith, his assistant is hard of hearing.
profThe minister listened to her profession of Christianity.
profThe profit will amount to three million dollars.
profThe professor spoke too fast for anyone to understand.
profThey seemed really depressed/despondent to find that their project didn't boost profits like they thought it would.
profThis new investment will multiply our profit.
profThe party was held in the professor's honor.
profProfessor Ito went to the United States for the purpose of studying linguistics.
profIn proportion as the sales increase, the profit will rise.
profThey became professional soccer player.
profThe firm has made large profits from exports.
profI'll come in for a nice profit if land values continue to rise.
profHe professes ignorance of the fact.
profMr Jones, whose wife teaches English, is himself a professor of English.
profSales at the company zoomed thanks to brisk export demand, but profit did not keep up because of intense competition.
profTravel agencies' profits soared.
profDo you know Professor Brown by any chance?
profSubmit your term papers to Professor White.
profMy son wants to be a professional golfer.
profSomeone else profits from the situation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
คำต้องห้าม[N] taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
มือโปร[ADJ] professional, See also: master, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน ผมขอแนะนำให้ไปปรึกษานักธุรกิจมือโปรที่ชื่อสมมาตร, Thai definition: เกี่ยวกับผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
มือโปร[N] professional, See also: pro, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมาเรียนคอมพิวเตอร์ที่สถาบันของเรา เรามือมือโปรทางด้านคอมพิวเตอร์สอนโดยเฉพาะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
มือสมัครเล่น[ADJ] amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: คุณประพันธ์ได้เอื้อเฟื้ออาสาเป็นมัคคุเทศก์มือสมัครเล่นให้กับพวกเรา, Count unit: คน
มือสมัครเล่น[N] amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: เรื่องถ่ายภาพนั้น ผมคิดเสมอว่าผมเป็นแค่มือสมัครเล่น, Count unit: คน
วงการกฎหมาย[N] legal profession, Syn. แวดวงกฎหมาย, Example: พวกที่อยู่ในวงการกฎหมายรู้ดีว่าคดีนี้จะลงเอยอย่างไร, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่ใช้กฎหมาย
วงการแพทย์[N] medical profession, Syn. แวดวงแพทย์, Example: ในวงการแพทย์รู้ดีว่าสิทธิของผู้ป่วยนั้นสำคัญมาก, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
ถึงกึ๋น[ADV] profoundly, See also: deeply, Syn. ลึกซึ้ง, Example: ในวงการพนันบอลบ้านเรานั้นหากวิเคราะห์อย่างถึงกึ๋นแล้วโต๊ะบอลแทบจะไม่ต้องรับความเสี่ยงในการรับพนันบอล, Thai definition: ลึกซึ้งจนหนำใจ
ทำกำไร[V] make a profit, Syn. ได้กำไร, ทำเงิน, Example: บ่อนการพนันนี้ทำกำไรได้ถึง 150,000 ดอลลาร์ต่อเดือน, Thai definition: ได้กำไรจากกิจการนั้นๆ
ผศ.[N] professor assistant, Syn. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศ.[N] professor, See also: prof., Syn. ศาสตราจารย์
อ.[N] teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อ.จ.[N] teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อจ.[N] teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
กำไรสุทธิ[N] net profit, Example: ไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทมีรายได้ 24 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6.96 ล้านบาท, Thai definition: ผลกำไรที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว
ศาสตราจารย์[N] professor, Syn. ศ.จ., Count unit: คน
สถานศึกษาวิชาชีพ[N] vocational school, See also: professional school, Example: สถานศึกษาวิชาชีพในวิทยาลัยชุมชนมุ่งเน้นการสอนวิชาชีพทั่วไป และสอนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
รองศาสตราจารย์[N] Associate Professor, See also: associate professor, Syn. รศ., Example: ปัจจุบัน ท่านเป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันระดับอุดมศึกษาขั้นรองจากศาสตราจารย์
อย่างลึกซึ้ง[ADV] deeply, See also: profoundly, Syn. อย่างถ่องแท้, Ant. อย่างผิวเผิน, Example: สังคมไทยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง
เต็มกอบเต็มกำ[ADV] beneficially, See also: advantageously, profitably, Syn. เป็นกอบเป็นกำ, เต็มที่, Example: ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้เต็มกอบเต็มกำให้แก่เจ้าของ, Thai definition: ได้ผลประโยชน์ครบถ้วน
ผลิดอกออกผล[V] profit, See also: benefit, benefit in return, Example: กว่าธุรกิจของเขาจะผลิดอกออกผล เขาก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต, Thai definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลตอบแทน
นักมวยอาชีพ[N] professional boxer, See also: pugilist, prizefighter, Ant. นักมวยสมัครเล่น, Example: นักมวยสมัครเล่น ในที่สุดก็กลายเป็นนักมวยอาชีพ, Count unit: คน
วิชาชีพ[N] vocation, See also: profession, occupation, career, Thai definition: อาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความชำนาญ
ศาสตราจารย์[N] professor, Example: ท่านเป็นศาสตราจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่ท่านไม่เคยได้รับปริญญาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยใด, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ตำแหน่งทางวิชาการชั้นสูงสุดของสถาบันระดับอุดมศึกษา
อาชีวะ[N] occupation, See also: trade, vocation, profession, career, calling, Syn. อาชีว, อาชีพ, การงาน, การยังชีพ, การทำมาหากิน, Example: เขามีความพร้อมแล้วทางสถานะทางสังคม ในอันที่จะประกอบอาชีวะ เพราะจบการศึกษาแล้ว, Thai definition: งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ไร้ผล[V] be fruitless, See also: be futile, be useless, be ineffectual, be unsuccessful, be vain, be profitless, Syn. ไม่เกิดผล, Ant. เกิดผล, Example: แผนนี้ไร้ผล ส่งผลให้ทั้งสองคนหันมาร่วมมือกันเขี่ยเธอให้ตกกระป๋อง
ลึก[ADV] deeply, See also: profoundly, reconditely, Syn. ลึกซึ้ง, ลุ่มลึก, Ant. ตื้น, Example: เมื่อคิดไปให้ลึกแล้วจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย, Thai definition: หยั่งรู้ได้ยาก
ลึกซึ้ง[ADV] profoundly, See also: deeply, reconditely, Example: เราคงไม่ต้องพิจารณาอะไรกันให้ลึกซึ้งนัก, Thai definition: ลึกยิ่งนัก, ยากที่จะหยั่งถึง
ลึกซึ้ง[ADJ] profound, See also: deep, abstruse, recondite, wise, Example: ความเข้าใจภาษาของมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเกินกว่าคอมพิวเตอร์ในยุคสมัยปัจจุบันจะทำได้, Thai definition: ลึกยิ่งนัก, ยากที่จะหยั่งถึง
ส่วนลึก[N] depth, See also: insight, profoundness, Example: ผมไม่อาจหยั่งรู้เข้าไปในส่วนลึกของหัวใจฉิมฉาย
เอากำไร[V] take the profits, Syn. ทำกำไร, ค้ากำไร, Example: พ่อค้ากันข้าวไว้มากมายเพื่อขายเอากำไรมากๆ
ดอกผล[N] profit, See also: benefit, gain, Syn. ผลกำไร, Example: ฉันก็ได้ดอกผลจากธุรกิจนี้ไว้กินไว้ใช้อยู่ทุกวัน, Thai definition: ผลกำไรหรือรายได้ที่ได้มาจากการทำกิจการเป็นต้น
รอบรู้[V] be omniscient, See also: be well-read, be well-informed, be intelligent, be erudite, be proficient in, be well vers, Syn. รู้มาก, มีความรู้, Ant. รู้น้อย, Example: ท่านรอบรู้ในเรื่องกฎหมาย, Thai definition: รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง
เก่ง[ADV] excellently, See also: expertly, proficiently, skilfully, brilliantly, Syn. สามารถ, รอบรู้, Example: ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังให้สูงจากเด็ก เช่น ต้องเรียนเก่ง เพราะการคาดหวังทำให้ผู้เลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงต่อเด็ก, Thai definition: สามารถในทางใดทางหนึ่ง
เก็งกำไร[V] speculate (the profit), See also: estimate, assume the profit, guess, gamble, Example: พื้นที่เกษตรกรรมถูกนำมาจัดสรร และซื้อขายเปลี่ยนมือกันเพื่อเก็งกำไร, Thai definition: หวังได้กำไร
เก่ง[V] be expert, See also: be proficient, be good at, be skilful, Syn. สามารถ, รอบรู้, Example: ผู้หญิงในสมัยก่อนถูกอบรมเลี้ยงดู เตรียมให้เป็นภรรยาที่ดี จึงต้องเก่งในการจัดบ้านและการครัว, Thai definition: สามารถในทางใดทางหนึ่ง
เข้ารีต[V] become a Christian, See also: confess Christianity, profess Christianity, Example: เมื่อผมโตขึ้นผมเข้ารีตเป็นคริสต์ตามคุณพ่อของผม, Thai definition: เปลี่ยนไปถือศาสนาอื่น เช่น เปลี่ยนจากถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาคริสต์
ขูดเลือดขูดเนื้อ[V] overcharge, See also: profiteer, Syn. ขูดเลือด, ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: หัวหน้าคิวบางซอยนอกจากจะขูดเลือดขูดเนื้อพวกเดียวกันแล้วยังเป็นสมุนหรือเป็นหัวคะแนนให้กับกลุ่มส.ส. อีกด้วย, Thai definition: ขายหรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร
ความสันทัด[N] experience, See also: skill, proficiency, Syn. ความถนัด, ความชำนาญ, ความจัดเจน, Example: พวกนายทหารไม่มีความสันทัดในเรื่องการหาปลา การจับปลามากินจึงเป็นเรื่องยากลำบาก
อาจารย์[N] teacher, See also: instructor, professor, Syn. คุณครู, Ant. นักเรียน, ลูกศิษย์, Example: คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4, Thai definition: ผู้สั่งสอนวิชาความรู้
คุณครู[N] teacher, See also: instructor, professor, Syn. อาจารย์, Ant. นักเรียน, Example: ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณครูใหญ่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันนี้, Count unit: คน
คุณประโยชน์[N] benefit, See also: advantage, usefulness, utility, profit, Example: น้ำให้คุณประโยชน์มหาศาลแก่มนุษย์ในทุกด้าน, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ประโยชน์ที่เป็นคุณ
งานการ[N] work, See also: job, employment, occupation, profession, business, Syn. การงาน, การทำงาน, ภารกิจ, หน้าที่, กิจการงาน, อาชีพ, Example: เมื่อใดที่ลูกเรียนจบมีงานการที่มั่นคง พ่อแม่ก็สบายใจ, Count unit: งาน, Thai definition: กิจการที่ทำ
งานอาชีพ[N] occupation, See also: profession, job, Syn. งานประจำ, งานหลัก, Ant. งานอดิเรก, งานว่าง, Example: นอกจากงานอาชีพที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันแล้ว ยังมีอีกหลายคนที่หารายได้พิเศษจากงานอดิเรก, Count unit: งาน
เงินกำไร[N] profit, See also: gain, advantage, benefit, Syn. กำไร, ผลกำไร, Example: บริษัทของเขาได้เงินกำไรจากการลงทุนปีละสิบห้าล้านบาท, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ได้เกินต้นทุน
ฝีมือ[N] skill, See also: ability, craftsmanship, proficiency, Syn. ความสามารถ, ฝีไม้ลายมือ, Example: ฟังนักร้องหนุ่ม ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน ครวญเพลงกันมานานพอสมควรแล้ว ได้เวลาที่จะขอชิมฝีมือทำอาหารของเขาบ้าง, Thai definition: ความสามารถในการทำด้วยมือ
ฝีมือดี[ADJ] skillful, See also: able, expert, proficient, Syn. ชำนาญ, เก่ง, Example: ในประกาศรับสมัครงานเขียนว่าต้องการช่างถักเปียร้อยลูกปัดฝีมือดีเพื่อไปทำงานที่สิงคโปร์, Thai definition: ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานด้วยมือ
ฝีไม้ลายมือ[N] skill, See also: ability, proficiency, Syn. ความสามารถ, ฝีมือ, Example: เรารู้ชัดมาโดยตลอดว่าฝีไม้ลายมือของอาจารย์ไม่ใช่ประเภทมือสมัครเล่น, Thai definition: ความสามารถอันเกิดจากการฝึกฝน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of)   FR: profiter ; exploiter
อัตราผลกำไร[n. exp.] (attrā phon kamrai) EN: profit margin   
แบบเจาะลึก[adj.] (baēp jǿ leuk) EN: in-depth   FR: en profondeur ; approfondi
ใบเสนอขายต่างประเทศ[n. exp.] (bai sanōe khāi tāngprathēt) EN: proforma invoice   
บัญชีกำไรขาดทุน[n. exp.] (banchī kamrai-khātthun) EN: profit and loss account   
บรรลุผล[adj.] (banluphon) FR: fructueux ; profitable
เบ้อ[adj.] (boē) EN: gaping   FR: béant ; profond
ใช้ประโยชน์[v. exp.] (chai prayōt) EN: apply   FR: se servir de ; mettre à profit
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert   FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[v.] (chīochān) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced   FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity   FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion/l'opportunité
ได้กำไร[v. exp.] (dāi kamrai) EN: profit   FR: faire du profit
ได้กำไรจาก[v. exp.] (dāi kamrai jāk) EN: derive profit from   
ได้กำไรงาม[v. exp.] (dāi kamrai ngām) EN: be quite profitable   
ได้ประโยชน์(จาก)[v. exp.] (dāi prayōt (jāk)) EN: profit (from)   FR: profiter (de); tirer parti (de) ; être avantageux
ด้านข้าง[n.] (dān khāng) EN: side view ; profile   
ดอกผล[n.] (døkphon) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit   
ดงดึก[n. exp.] (dongdeuk) EN: deep forest   FR: forêt profonde [f] ; jungle épaisse [f]
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack   FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f]
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted   FR: doué ; habile ; expérimenté
ฝีไม้ลายมือ[n.] (fīmailāimeū) EN: skill ; ability ; proficiency   
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
ให้กำไร[v. exp.] (hai kamrai) EN: yield profit   
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit   FR: donner des résultats
เฮือก[adv.] (heūak) EN: deeply ; heavily   FR: profondément
จรรยาบรรณวิชาชีพ[n. exp.] (janyāban wichāchīp) EN: professional code of conduct   
เจาะ[v. exp.] (jǿ) EN: study intensively   FR: étudier en profondeur
เจาะลึก[v.] (jǿ leuk) FR: approfondir
แก่[adj.] (kaē) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated   FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
กำไร[n.] (kamrai) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits   FR: gain [m] ; bénéfice [m] ; bénef (fam.) [m] ; boni [m] ; profit [m] ; avantage [m]
กำไรเบื้องต้น[n. exp.] (kamrai beūangton) EN: profit margin   
กำไรจากการดำเนินการ[n. exp.] (kamrai jāk kān damnoēnkān) EN: operating profits   
กำไรขั้นต้น[n. exp.] (kamrai khanton) EN: gross profit   
กำไรก่อนหักภาษี[n. exp.] (kamrai køn hak phāsī) EN: earnings before tax ; pre-tax profit   FR: bénéfice avant impôts [m]
กำไรและขาดทุน[n. exp.] (kamrai lae khātthun) EN: profit and loss ; profit & loss   
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai sasom) EN: accrued profit ; retained earnings   
กำไรส่วนเกิน[n. exp.] (kamrai suankoēn) EN: excess profit   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROF.    P R AH0 F EH1 S ER0
PROFS    P R AA1 F S
PROF.    P R AO1 F
PROFIT    P R AA1 F AH0 T
PROFILE    P R OW1 F AY2 L
PROFESS    P R AH0 F EH1 S
PROFFER    P R AA1 F ER0
PROFANE    P R OW0 F EY1 N
PROFITT    P R AA1 F AH0 T
PROFITS    P R AA1 F AH0 T S
PROFETA    P R OW0 F EH1 T AH0
PROFUSE    P R AH0 F Y UW1 S
PROFFIT    P R AA1 F IH2 T
PROFFITT    P R AA1 F IH2 T
PROFITED    P R AA1 F AH0 T AH0 D
UNPROFOR    AH1 P R OW0 F AO2 R
PROFOUND    P R OW0 F AW1 N D
PROFILES    P R OW1 F AY2 L Z
PROFILED    P R OW1 F AY2 L D
PROFITING    P R AA1 F AH0 T IH0 NG
PROFFERED    P R AA1 F ER0 D
PROFESSOR    P R AH0 F EH1 S ER0
PROFITEER    P R AA2 F AH0 T IH1 R
PROFILING    P R OW1 F AY2 L IH0 NG
PROFESSES    P R AH0 F EH1 S AH0 Z
NONPROFIT    N AA0 N P R AA1 F AH0 T
PROFUSELY    P R AH0 F Y UW1 S L IY0
PROFUSION    P R AH0 F Y UW1 ZH AH0 N
PROFESSED    P R AH0 F EH1 S T
PROFANITY    P R OW0 F AE1 N AH0 T IY0
IBUPROFEN    AY2 B Y UW0 P R OW1 F AH0 N
PROFICIENT    P R AA0 F IH1 SH AH0 N T
PROFITABLE    P R AA1 F AH0 T AH0 B AH0 L
NONPROFITS    N AA1 N P R AA1 F AH0 T S
PROFOUNDLY    P R OW0 F AW1 N D L IY0
PROFESSING    P R AH0 F EH1 S IH0 NG
PROFFERING    P R AA1 F ER0 IH0 NG
PROFESSION    P R AH0 F EH1 SH AH0 N
PROFLIGACY    P R AO1 F L IH0 G AE2 S IY0
PROFITABLY    P R AA1 F AH0 T AH0 B L IY0
PROFESSORS    P R AH0 F EH1 S ER0 Z
PROFITEERS    P R AA2 F AH0 T IH1 R Z
UNPROFOR'S    AH1 P R OW0 F AO2 R Z
PROFLIGATE    P R AO1 F L IH0 G EY2 T
PROFESSIONS    P R AH0 F EH1 SH AH0 N Z
PROFANATION    P R AO2 F AH0 N EY1 SH AH0 N
PROFICIENCY    P R AH0 F IH1 SH AH0 N S IY0
PROFESSORS'    P R AH0 F EH1 S ER0 Z
PROFESSOR'S    P R AH0 F EH1 S ER0 Z
PROFESSORIAL    P R OW2 F AH0 S AO1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Prof    (n) (p r o1 f)
profit    (v) (p r o1 f i t)
Profumo    (n) (p r ou f y u1 m ou)
profane    (v) (p r @1 f ei1 n)
profess    (v) (p r @1 f e1 s)
proffer    (v) (p r o1 f @ r)
profile    (v) (p r ou1 f ai l)
profits    (v) (p r o1 f i t s)
profuse    (j) (p r @1 f y uu1 s)
profaned    (v) (p r @1 f ei1 n d)
profanes    (v) (p r @1 f ei1 n z)
proffers    (v) (p r o1 f @ z)
profiled    (v) (p r ou1 f ai l d)
profiles    (v) (p r ou1 f ai l z)
profited    (v) (p r o1 f i t i d)
profound    (j) (p r @1 f au1 n d)
nonprofit    (n) - (n o1 n - p r o1 f i t)
profanely    (a) (p r @1 f ei1 n l ii)
profaning    (v) (p r @1 f ei1 n i ng)
profanity    (n) (p r @1 f a1 n i t ii)
professed    (v) (p r @1 f e1 s t)
professes    (v) (p r @1 f e1 s i z)
professor    (n) (p r @1 f e1 s @ r)
proffered    (v) (p r o1 f @ d)
profiling    (v) (p r ou1 f ai l i ng)
profiteer    (v) (p r o2 f i t i@1 r)
profiting    (v) (p r o1 f i t i ng)
profusely    (a) (p r @1 f y uu1 s l ii)
profusion    (n) (p r @1 f y uu1 zh n)
professing    (v) (p r @1 f e1 s i ng)
profession    (n) (p r @1 f e1 sh @ n)
professors    (n) (p r @1 f e1 s @ z)
proffering    (v) (p r o1 f @ r i ng)
proficient    (j) (p r @1 f i1 sh @ n t)
profitable    (j) (p r o1 f i t @ b l)
profitably    (a) (p r o1 f i t @ b l ii)
profiteers    (v) (p r o2 f i t i@1 z)
profitless    (j) (p r o1 f i t l @ s)
profligacy    (n) (p r o1 f l i g @ s ii)
profligate    (n) (p r o1 f l i g @ t)
profoundly    (a) (p r @1 f au1 n d l ii)
profundity    (n) (p r @1 f uh1 n d i t ii)
profanation    (n) (p r o2 f @ n ei1 sh @ n)
profaneness    (n) - (p r @1 f ei1 n - n @ s)
profanities    (n) (p r @1 f a1 n i t i z)
professedly    (a) (p r @1 f e1 s t l ii)
professions    (n) (p r @1 f e1 sh @ n z)
proficiency    (n) (p r @1 f i1 sh @ n s ii)
profiteered    (v) (p r o2 f i t i@1 d)
profligates    (n) (p r o1 f l i g @ t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
プロ[ぷろ, puro] Thai: ระดับผู้ชำนาญงาน English: professional
利益[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits

German-Thai: Longdo Dictionary
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน , See also: S. alltäglichA. ungewöhnlich
profan(adj) ที่มาจากเหตุผลทางโลก, ที่เกี่ยวข้องกับทางโลก, See also: S. weltlich, A. sakral,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckprofil {n} | Abdeckprofile {pl}cover profile | cover profiles [Add to Longdo]
Abziehpresse {f}proff press; proofing press [Add to Longdo]
Alu-Nutenprofilgestell {n}aluminium profile frame; aluminum profile frame [Add to Longdo]
Anforderungsprofil {n}job profile [Add to Longdo]
Arbeitsleben {n}; Berufsleben {n}; Erwerbsleben {n} | im Arbeitsleben stehendworking life; professional life | actively working [Add to Longdo]
Ärztekammer {f}professional body of doctors [Add to Longdo]
Ärzteschaft {f}medical profession [Add to Longdo]
Assistenz-Professor {m}; Assistenz-Professorin {f}assistant professor [Am.] [Add to Longdo]
Baustahlprofil {n}structural steel section [Add to Longdo]
Bekenntnis {n} (zu)profession (to) [Add to Longdo]
Benutzerprofil {n}user profile [Add to Longdo]
Beruf {m}; Stand {m} | Berufe {pl} | von Berufprofession | professions | by profession [Add to Longdo]
Berufsausbildung {f}; Fachausbildung {f}professional training [Add to Longdo]
Berufsausübung {f}professionalism [Add to Longdo]
Berufserfahrung {f}professional experience [Add to Longdo]
Berufsgenossenschaft {f}professional association; trade association [Add to Longdo]
Berufsgruppe {f}; Fachgruppe {f}professional group; occupational group [Add to Longdo]
Berufsunfähigkeit {f}inability to practise one's profession [Add to Longdo]
Berufsverband {m}; Fachschaft {f} | Berufsverbände {pl}professional association | professional associations [Add to Longdo]
Berufswahl {f}choice of occupation; choice of profession [Add to Longdo]
Beschlagenheit {f}; Tüchtigkeit {f}proficiency [Add to Longdo]
Betriebsergebnis {n}operating results; working results; rading profits [Add to Longdo]
fundierte Branchenkenntnisseprofound knowledge of the trade [Add to Longdo]
Bruttogewinn {m}top-line profit [Add to Longdo]
Bruttoverdienst {m} | Bruttoverdienste {pl}gross profit | gross profits [Add to Longdo]
Buchgewinn {m}; rechnerischer Gewinnaccounting profit [Add to Longdo]
Deckungsbeitrag {m}contribution margin; profit margin [Add to Longdo]
Dessindraht {m}profiled wire [Add to Longdo]
Einträglichkeit {f}profitableness [Add to Longdo]
Entweihung {f}profanation [Add to Longdo]
Erfolgsrechnungen {pl}profit and loss account [Add to Longdo]
Ertragssteigerung {f}rise in profits [Add to Longdo]
Erwerbsteuer {f}profit and income tax [Add to Longdo]
Fachverband {m}trade association; professional association [Add to Longdo]
Fachkompetenz {f}professional competence [Add to Longdo]
in der Fachweltamong experts; in professional circles [Add to Longdo]
Fachzeitschrift {f}professional journal; periodical [Add to Longdo]
Formlehre {f}profile gauge [Add to Longdo]
Gastprofessor {m}visiting professor [Add to Longdo]
Gastprofessur {f}guest professorship [Add to Longdo]
Gewinn {m}; Nutzen {m} | Gewinne {pl} | mit hohem Gewinn | Gewinn nach Steuern | auf Gewinn ausgehenprofit | profits | at a high profit | after tax profit | to be intent on making a profit [Add to Longdo]
Gewinnabführung {f}transfer of profits [Add to Longdo]
Gewinnanteil {m} | Gewinnanteile {pl}share in profits | shares in profits [Add to Longdo]
Gewinnbeteiligung {f}profit sharing [Add to Longdo]
Gewinnbeteiligung {f}; Tantieme {f}percentage of the profit [Add to Longdo]
Gewinnerzielung {f}making of profits; realization of profits [Add to Longdo]
Gewinnmaximierung {f}profit maximization [Add to Longdo]
Gewinnspanne {f}profit margin [Add to Longdo]
Gewinnwarnung {f} (Börse)profit warning [Add to Longdo]
Gotteslästerung {f}profanity [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
professional (n) มืออาชีพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
NPO[エヌピーオー, enupi-o-] (n) (See 非営利団体,特定非営利活動法人) nonprofit organization; Not-for-Profit Organization [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
ずっしり;ずしり;ずしっ;ズシッと[, zusshiri ; zushiri ; zushitsu ; zushitsu to] (adv,adv-to,vs) (on-mim) heavily; profoundly [Add to Longdo]
その道[そのみち, sonomichi] (exp) line (of business); profession; trade [Add to Longdo]
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
どくどく[, dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream [Add to Longdo]
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
ばくち打ち;博打打ち;博奕打ち[ばくちうち, bakuchiuchi] (n) (1) professional gambler; (2) gambling [Add to Longdo]
ぼろい;ボロい[, boroi ; boro i] (adj-i) (1) profitable; (2) worn-out; crumbling [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
アキヘラザメ[, akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic) [Add to Longdo]
アラームプロファイル[, ara-mupurofairu] (n) {comp} alarm profile [Add to Longdo]
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]
イブプロフェン[, ibupurofen] (n) ibuprofen [Add to Longdo]
カスタムプロファイル[, kasutamupurofairu] (n) {comp} custom profile [Add to Longdo]
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
スキャンプロファイル[, sukyanpurofairu] (n) {comp} scan profile [Add to Longdo]
セミプロ[, semipuro] (adj-no) (abbr) semiprofessional [Add to Longdo]
ドツボ;どつぼ[, dotsubo ; dotsubo] (adj-na) state of profound sadness [Add to Longdo]
ドラ息子[ドラむすこ, dora musuko] (n) lazy son; profligate son; (P) [Add to Longdo]
ノンプロ[, nonpuro] (n,adj-no) (abbr) non-professional (wasei [Add to Longdo]
パチプロ[, pachipuro] (n) (abbr) professional pachinko player [Add to Longdo]
フェースシート[, fe-sushi-to] (n) face sheet (top copy); questionnaire that asks for a demographic profile [Add to Longdo]
フリーランサー[, furi-ransa-] (n) (See 自由業) free-lancer (in a profession where employment is the norm); (P) [Add to Longdo]
プロ[, puro] (n,adj-no) professional; (P) [Add to Longdo]
プロサッカー[, purosakka-] (n) professional soccer [Add to Longdo]
プロスポーツ[, purosupo-tsu] (n) (abbr) professional sports [Add to Longdo]
プロチーム[, purochi-mu] (n) professional team (usu. in sport); pro team [Add to Longdo]
プロデビュー[, purodebyu-] (n) professional debut [Add to Longdo]
プロバスケットボールリーグ[, purobasukettobo-ruri-gu] (n) professional basketball league [Add to Longdo]
プロバレエダンサー[, purobareedansa-] (n) (abbr) professional ballet dancer [Add to Longdo]
プロフ[, purofu] (n) (abbr) (See プロフィール) profile [Add to Longdo]
プロファイラ;プロファイラー[, purofaira ; purofaira-] (n) profiler [Add to Longdo]
プロファイル[, purofairu] (n) {comp} profile [Add to Longdo]
プロファイルエディタ[, purofairuedeita] (n) {comp} profile editor [Add to Longdo]
プロファイルチケット[, purofairuchiketto] (n) {comp} profile ticket [Add to Longdo]
プロファイルプロパティ[, purofairupuropatei] (n) {comp} profile property [Add to Longdo]
プロフィール(P);プロフィル[, purofi-ru (P); purofiru] (n) profile; (P) [Add to Longdo]
プロフィット[, purofitto] (n) profit [Add to Longdo]
プロフェショナル[, purofeshonaru] (n) {comp} professional [Add to Longdo]
プロフェッサー[, purofessa-] (n) professor [Add to Longdo]
プロフェッショナル[, purofesshonaru] (adj-na,n) professional; (P) [Add to Longdo]
プロフェッション[, purofesshon] (n) profession [Add to Longdo]
プロボクシング[, purobokushingu] (n) pro boxing; professional boxing [Add to Longdo]
プロレス[, puroresu] (n) (abbr) (See プロレスリング) professional wrestling; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háng, ㄏㄤˊ, ] a row; profession; professional, #381 [Add to Longdo]
业务[yè wù, ㄧㄝˋ ˋ, / ] business; profession, #504 [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] deep; profound, #785 [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer, #1,009 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] advantage; benefit; profit; sharp, #1,121 [Add to Longdo]
职业[zhí yè, ㄓˊ ㄧㄝˋ, / ] job occupation; profession, #1,216 [Add to Longdo]
利润[lì rùn, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ, / ] profits, #1,280 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] work; worker; skill; profession; trade; craft; labor, #1,419 [Add to Longdo]
[yíng, ˊ, / ] to beat; to win; to profit, #1,498 [Add to Longdo]
成果[chéng guǒ, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄛˇ, ] result; achievement; gain; profit, #1,705 [Add to Longdo]
教授[jiào shòu, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, ] university professor; to instruct; to lecture on, #1,758 [Add to Longdo]
收益[shōu yì, ㄕㄡ ㄧˋ, ] earnings; profit, #1,850 [Add to Longdo]
深刻[shēn kè, ㄕㄣ ㄎㄜˋ, ] profound; deep; deep-going, #2,356 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine), #2,425 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] earn; make a profit, #2,903 [Add to Longdo]
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ, / ] a crop (in agriculture); a harvest; an acquisition; profit; gain; success; reward, #3,185 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] to row; to paddle; to scratch a surface; profitable; worth (the effort); it pays (to do sth), #3,255 [Add to Longdo]
盈利[yíng lì, ˊ ㄌㄧˋ, ] profit; gain, #3,404 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] submerge; immerse; sink; deep; profound; to lower; to drop, #4,081 [Add to Longdo]
低调[dī diào, ㄉㄧ ㄉㄧㄠˋ, / 調] low key; low-profile, #4,769 [Add to Longdo]
同行[tóng háng, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄤˊ, ] person of the same profession; of the same trade, occupation or industry, #5,122 [Add to Longdo]
法人[fǎ rén, ㄈㄚˇ ㄖㄣˊ, ] legal person (legal), i.e. entity as opposed to legal individual 自然人; lawyer; sb in the legal profession, #5,494 [Add to Longdo]
深深[shēn shēn, ㄕㄣ ㄕㄣ, ] deep; profound, #5,970 [Add to Longdo]
获利[huò lì, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧˋ, / ] profit; obtain benefits; benefits obtained, #6,017 [Add to Longdo]
自称[zì chēng, ㄗˋ ㄔㄥ, / ] call oneself; claim to be; profess, #6,184 [Add to Longdo]
受益[shòu yì, ㄕㄡˋ ㄧˋ, ] to benefit from; profit, #6,661 [Add to Longdo]
深厚[shēn hòu, ㄕㄣ ㄏㄡˋ, ] deep; profound, #7,091 [Add to Longdo]
侧面[cè miàn, ㄘㄜˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] one side; profile; face in profile, #7,831 [Add to Longdo]
熟练[shú liàn, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] practiced; proficient; skilled; skillful, #8,124 [Add to Longdo]
口服[kǒu fú, ㄎㄡˇ ㄈㄨˊ, ] oral (administered by mouth); to profess conviction; to say that one is convinced, #8,674 [Add to Longdo]
从业人员[cóng yè rén yuán, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] employee; person employed in a trade or profession, #8,739 [Add to Longdo]
深远[shēn yuǎn, ㄕㄣ ㄩㄢˇ, / ] deep and long lasting; profound, #9,035 [Add to Longdo]
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor), #9,640 [Add to Longdo]
长相[cháng xiàng, ㄔㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] profile; portrait, #10,604 [Add to Longdo]
职称[zhí chēng, ㄓˊ ㄔㄥ, / ] one's professional position; title; job title, #11,048 [Add to Longdo]
划算[huá suàn, ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, ] to calculate; to weigh (pros and cons); to view as profitable; worthwhile; value for money; cost-effective, #11,081 [Add to Longdo]
精通[jīng tōng, ㄐㄧㄥ ㄊㄨㄥ, ] proficient, #12,312 [Add to Longdo]
利润率[lì rùn lǜ, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ ㄌㄩˋ, / ] profit margin, #12,418 [Add to Longdo]
暴利[bào lì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] sudden huge profits, #12,426 [Add to Longdo]
世俗[shì sú, ㄕˋ ㄙㄨˊ, ] profane; secular; worldly, #12,750 [Add to Longdo]
缤纷[bīn fēn, ㄅㄧㄣ ㄈㄣ, / ] in riotous profusion, #13,315 [Add to Longdo]
副教授[fù jiào shòu, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, ] associate professor (university post), #13,685 [Add to Longdo]
盈余[yíng yú, ˊ ㄩˊ, / ] surplus; profit, #14,166 [Add to Longdo]
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, / ] qualified; competent (professionally); to be up to a task, #14,889 [Add to Longdo]
创汇[chuàng huì, ㄔㄨㄤˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] to make a profit on the currency market, #14,977 [Add to Longdo]
各行各业[gè háng gè yè, ㄍㄜˋ ㄏㄤˊ ㄍㄜˋ ㄧㄝˋ, / ] every trade; all professions; all walks of life, #15,503 [Add to Longdo]
名利[míng lì, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] fame and profit, #16,096 [Add to Longdo]
外貌[wài mào, ㄨㄞˋ ㄇㄠˋ, ] profile; appearance, #16,427 [Add to Longdo]
赚取[zhuàn qǔ, ㄓㄨㄢˋ ㄑㄩˇ, / ] to make a profit; to earn a packet, #16,511 [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] deepen; enlighten; profound, #17,480 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
プロフェショナル[ぷろふぇしょなる, purofeshonaru] professional [Add to Longdo]
プロ版[プロはん, puro han] professional version [Add to Longdo]
採算性[さいさんせい, saisansei] profitability [Add to Longdo]
実行プロファイル[じっこうぷろファイル, jikkoupuro fairu] execution profile [Add to Longdo]
文書応用仕様[ぶんしょおうようしよう, bunshoouyoushiyou] document application profile [Add to Longdo]
文書概要[ぶんしょがいよう, bunshogaiyou] document profile [Add to Longdo]
文書概要水準[ぶんしょがいようすいじゅん, bunshogaiyousuijun] document profile level [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
側面[そくめん, sokumen] Seite, Flanke, Profil [Add to Longdo]
名誉教授[めいよきょうじゅ, meiyokyouju] emertierter_Professor, Honorarprofessor [Add to Longdo]
教授[きょうじゅ, kyouju] Unterricht, Professor [Add to Longdo]
棋士[きし, kishi] professioneller_Schachspieler [Add to Longdo]
横顔[よこがお, yokogao] Profil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  PROFS
         PRofessional OFfice System (IBM, VM)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top