Search result for

procreates

(56 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -procreates-, *procreates*, procreate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา procreates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *procreates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
procreate[VT] ทำให้กำเนิด, Syn. impregnate, breed, produce
procreate[VI] ให้กำเนิด, Syn. impregnate, breed, produce
procreation[N] การให้กำเนิด, Syn. conception, reproduction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
procreate(โพร'ครีเอท) vt. ให้กำเนิด,สร้าง,ออกลูก,ทำให้บังเกิด. vi. กำเนิด,เกิด,บังเกิด., See also: procreation n. procreative adj. procreator n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
procreationการให้กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
procreationการให้กำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
procreative-ให้กำเนิด, -ให้กำเนิดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
words of procreationข้อความที่กำหนดผู้สืบทอดมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've always thought the desire to procreate showed Deep personal weakness.ฉันคิดเสมอว่าการมีลูก คือการแสดงความอ่อนแอ Vitamin D (2009)
Procreated.ผมยังทำได้นะรู้มั้ย You Don't Know Jack (2010)
Kept the family name alive. - Why not? - Procreate?รักษาชื่อสกุลเอาไว้ ทำไมจะไม่ได้ You Don't Know Jack (2010)
Wasting it on anything other than procreation is blasphemy.สูญเสียไปกับสิ่งอื่นใด ที่ไม่ใช่การให้กำเนิด ถือว่าเป็นการดูหมิ่นดูแคลน Bad Blood (2010)
Vampires can't procreate.แวมไพร์ให้กำเนิดทารกไม่ได้ Bloodlines (2010)
Hey, Howard, what's up? I've decided not to procreate.เฮ้ๆ ฮาเวิร์ด เป็นไงบ้าง? The Robotic Manipulation (2010)
Locating a sustainable food source, reestablishing a functioning government, procreating, or preserving the knowledge of mankind?หาแห่งอาหารประทังชีพ สร้างรัฐบาลใหม่ที่มีเสถียรภาพ สืบพันธหรือรักษาความรู้ของมวลมนุษย์ The Staircase Implementation (2010)
FYI, I would have accepted any answer other than procreating.รู้ไว้ด้วย ฉันยอมรับคำตอบทุกข้อ นอกจากสืบพันธ The Staircase Implementation (2010)
I mean, do you personally know any werewolves who've procreated?แบบว่านายเคยรู้จักมนุษย์หมาป่า แต่กำเนิดมั้ย? You're the One That I Haunt (2011)
Members of an interned world, too long have we suffered bureaucracy, a corpulent infant with which the masses have greedily procreated.สมาชิกแห่งโลกอินเตอร์เน็ต เราทนทรมานกับหน่วยราชการ นานเกินไปแล้ว Taking Account (2011)
Gird your loins, procreator.เตรียมตัวซะ นังชะนี The Perks of Being a Wallflower (2012)
No use for men whatsoever, except procreation.ไม่มีที่สำหรับผู้ชาย นอกจากการให้กำเนิด The Slice Girls (2012)
Oh, Lorena, you procreated. Oh, and he is protective. How sweet.โอ้ ลอเรน่า เธอเป็นผู้สร้าง โอ้ และเขาเป็นผู้พิทักษ์ น่ารักอะไรอย่างนี้ Whatever I Am, You Made Me (2012)
We have a procreation mandate to bump up the population by the end of the year.เราได้รับมอบหน้าที่ ให้เพิ่มจำนวนประชากร โดยสิ้นปีจะต้องมี Gone, Gone, Gone (2012)
We procreate because we want to.เราให้กำเนิดเพราะเราต้องการ Gone, Gone, Gone (2012)
If you can resist procreating,ถ้าพวกเขายอมที่จะไม่มีลูกก่อนเวลาอันควร You Take for Granted (2012)
If my parents were here, they'd say it's procreation.ถ้าพ่อแม่ของผมยังอยู่ ท่านคงบอกว่า มันคือการก่อกำเนิด Lost & Found (2012)
- Vampires cannot procreate. - But werewolves can.แวมไพร์ให้กำเนิดไม่ได้ แต่หมาป่าทำได้ The Originals (2013)
Stay the hell away from my daughter, or your ability to procreate will be nothing but a distant memory.ไปให้ห่างจากลูกสาวฉัน หรือการให้กำเนิด จะต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ไปให้ไกลจากความทรงจำ Truth: Part 1 (2013)
And love from our need to procreate.รักมาจากความต้องการ สืบพันธุ์ของเรา Dead Men Tell No Tales (2015)
Dr. Brennan, the way you look at Agent Booth is far more than just procreation.ดอกเตอร์เบรนเนน สายตาที่คุณมองดูจนท.บูธ มากกว่าเรื่องสืบพันธุ์เยอะ Dead Men Tell No Tales (2015)
Actually, procreation plays a significant part in our relationship.จริงๆ การสืบพันธุ์ก็มีส่วนมากนะ ในความสัมพันธ์ของเรา Dead Men Tell No Tales (2015)
It's amazing that any of us manage to procreate at all, really.แต่มันก็น่าทึ่งมากเลยนะ ที่พวกเราดูต่อกันติดน่ะ The Boy (2016)
A temple to house the miracle of procreation.อารามแห่งการปฏิสนธิ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
First, it was ordained for the procreation of children.อย่างแรก มันถูกดลบันดาลขึ้นสำหรับเพื่อให้กำเนิดลูกหลาน Episode #1.6 (1995)
Oh. Well, here´s a synonym for "procreation." Fuck you!งั้นนี่ก็คำสุภาพ"ไอ้ไข่ทิ้ง"ฟัคยู Nothing to Lose (1997)
Fall in love? We procreate because that's the desire of the Goddess.พวกเราสืบพันธุ์ นั่นคือความต้องการของพระแม่ The Wicker Man (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบพันธุ์[V] reproduce, See also: beget young, multiply, procreate, produce offspring, Syn. แพร่พันธุ์, ขยายพันธุ์
สืบพันธุ์[V] reproduce, See also: breed, procreate, Example: การหมดประจำเดือนหมายถึงการหมดความสามารถในการสืบพันธุ์, Thai definition: ทำให้เกิดลูกหลานสืบเนื่องต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ให้กำเนิด[n. exp.] (phū hai kamnoēt) EN: founder ; initiator ; originator ; inventor   FR: procréateur [m] (litt)
สืบพันธุ์[v.] (seūpphan) EN: procreate ; reproduce ; produce offspring ; breed   FR: procréer ; reproduire ; se reproduire

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCREATE    P R OW1 K R IY0 EY1 T
PROCREATES    P R OW1 K R IY0 EY1 T S
PROCREATION    P R OW1 K R IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
procreate    (v) (p r ou1 k r i ei t)
procreated    (v) (p r ou1 k r i ei t i d)
procreates    (v) (p r ou1 k r i ei t s)
procreating    (v) (p r ou1 k r i ei t i ng)
procreation    (n) (p r ou2 k r i ei1 sh @ n)
procreations    (n) (p r ou2 k r i ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeugung {f}procreation [Add to Longdo]
Zeugungsfähigkeit {f}fertility; procreative capacity [Add to Longdo]
erzeugen | erzeugend | erzeugt | erzeugt | erzeugteto procreate | procreating | procreated | procreates | procreated [Add to Longdo]
zeugungsfähig {adj} | zeugungsfähiger | am zeugungsfähigstenprocreative | more procreative | most procreative [Add to Longdo]
Reproduktion {f}; Fortpflanzung {f} [med.]procreation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
繁殖力[はんしょくりょく, hanshokuryoku] (n) reproductive (procreative) power; fertility [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top