ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prize money

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prize money-, *prize money*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prize money(n) เงินรางวัล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
G-Boy the prize money is Ten million dollarsG-Boy เงินรางวัล 10ล้านดอลล่า Go Go G-Boys (2006)
No, this time, together with previous prize money carried over...ไม่ครับ, ครั้งนี้, รวมกับเงินรางวัลที่สะสมมาก่อนหน้านี้... The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
How much prize money they offer.เงินรางวัลเท่าไหร่นะ? Episode #1.5 (2011)
Yes, I have fantasized about handing that prize money to Principal Figgins so I could buy back my sole control of the Cheerios!ฉันฝันอยากจะได้เงินรางวัลนั้น แล้วเอาไปให้ครูใหญ่ฟิกกินส์ ฉันจะได้มีคุมชมรมเชียร์ลีดเดอร์แต่เพียงผู้เดียว.. Nationals (2012)
And a lot of prize money didn't even get to the players.และเงินรางวัลมากมายนั้น กลับไปไม่ถึงมือผู้เล่น Free to Play (2014)
And the prize money and... on, it's okay.และเรื่องเงินรางวัล และ... ไม่เป็นไรค่ะ Sing (2016)
There is no prize money 'cause there's no competition.ไม่มีเงินรางวัลหรอกเพราะว่าไม่มีการแข่งขัน Sing (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prize moneyHe deposited the prize money in the bank.
prize moneyMother Teresa used the prize money for her work in India and around the world.
prize moneyRacing car drivers aren't just in it for the prize money but also for the thrill of racing.
prize moneyThe prize money allowed him to buy a guitar.
prize moneyThe prize money enabled me to go on a world cruise.

Japanese-English: EDICT Dictionary
プライズマネー[puraizumane-] (n) prize money [Add to Longdo]
懸賞金[けんしょうきん, kenshoukin] (n) prize money; reward [Add to Longdo]
賞金王[しょうきんおう, shoukin'ou] (n) earned prize money king [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prize \Prize\ (pr[imac]z), n. [F. prise a seizing, hold, grasp,
   fr. pris, p. p. of prendre to take, L. prendere, prehendere;
   in some senses, as 2
   (b), either from, or influenced by, F. prix price. See
     {Prison}, {Prehensile}, and cf. {Pry}, and also {Price}.]
     [1913 Webster]
 
   1. That which is taken from another; something captured; a
    thing seized by force, stratagem, or superior power.
    [1913 Webster]
 
       I will depart my pris, or my prey, by deliberation.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       His own prize,
       Whom formerly he had in battle won.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, specifically;
    (a) (Law) Anything captured by a belligerent using the
      rights of war; esp., property captured at sea in
      virtue of the rights of war, as a vessel. --Kent.
      --Brande & C.
    (b) An honor or reward striven for in a competitive
      contest; anything offered to be competed for, or as an
      inducement to, or reward of, effort.
      [1913 Webster]
 
         I'll never wrestle for prize more. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         I fought and conquered, yet have lost the prize.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (c) That which may be won by chance, as in a lottery.
      [1913 Webster]
 
   3. Anything worth striving for; a valuable possession held or
    in prospect.
    [1913 Webster]
 
       I press toward the mark for the prize of the high
       calling of God in Christ Jesus.    --Phil. iii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   4. A contest for a reward; competition. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A lever; a pry; also, the hold of a lever. [Written also
    {prise}.]
    [1913 Webster]
 
   {Prize court}, a court having jurisdiction of all captures
    made in war on the high seas. --Bouvier.
 
   {Prize fight}, an exhibition contest, esp. one of pugilists,
    for a stake or wager.
 
   {Prize fighter}, one who fights publicly for a reward; --
    applied esp. to a professional boxer or pugilist. --Pope.
 
   {Prize fighting}, fighting, especially boxing, in public for
    a reward or wager.
 
   {Prize master}, an officer put in charge or command of a
    captured vessel.
 
   {Prize medal}, a medal given as a prize.
 
   {Prize money}, a dividend from the proceeds of a captured
    vessel, etc., paid to the captors.
 
   {Prize ring}, the ring or inclosure for a prize fight; the
    system and practice of prize fighting.
 
   {To make prize of}, to capture. --Hawthorne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prize money
   n 1: any money given as a prize

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top