ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

principalities

P R IH2 N S AH0 P AE1 L AH0 T IY0 Z   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -principalities-, *principalities*, principalitie , principality
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the British keep trying to break us up into religions, principalities, provinces.แต่พวกอังกฤษพยายามเบนให้เป็น เรื่องของศาสนา อาณาจักร และเรื่องภูมิภาค Gandhi (1982)
"But against principalities,แต่ต่อสู้กับเทพ The Name Game (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PRINCIPALITIES    P R IH2 N S AH0 P AE1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
principalities    (n) prˌɪnsɪpˈælɪtɪz (p r i2 n s i p a1 l i t i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Principality \Prin`ci*pal"i*ty\, n.; pl. {Principalities}. [L.
   principalitas pre["e]minence, excellence: cf. F.
   principalit['e], principaut['e]. See {Principal}.]
   1. Sovereignty; supreme power; hence, superiority;
    predominance; high, or the highest, station. --Sir P.
    Sidney.
    [1913 Webster]
 
       Your principalities shall come down, even the crown
       of your glory.            --Jer. xiii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
       The prerogative and principality above everything
       else.                 --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. A prince; one invested with sovereignty. "Next upstood
    Nisroch, of principalities the prime." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The territory or jurisdiction of a prince; or the country
    which gives title to a prince; as, the principality of
    Wales.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top