ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

presupposition

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -presupposition-, *presupposition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
presupposition(n) สมมุติฐาน, See also: ข้อสันนิษฐาน, Syn. assumption

English-Thai: Nontri Dictionary
presupposition(n) ข้อสมมุติ, การแสดง, การคาดคะเนล่วงหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
presupposition(n) ความเชื่อพื้นฐาน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
presupposition

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
presupposition
presuppositions

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Presupposition \Pre*sup`po*si"tion\, n. [Pref. pre- +
   supposition: cf. F. pr['e]supposition.]
   1. The act of presupposing; an antecedent implication;
    presumption.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is presupposed; a previous supposition or
    surmise.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 presupposition
   n 1: the act of presupposing; a supposition made prior to having
      knowledge (as for the purpose of argument)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top