ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preemption

P R IY2 EH1 M P SH AH0 N   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preemption-, *preemption*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preemption[N] การจอง, See also: การยึดไว้ก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preemption(พรีเอมพฺ'เชิน) n. การซื้อก่อน,การใช้สิทธิซื้อก่อน,การครอบครองก่อน,การเรียกไพ่ก่อน., Syn. pre-emption

CMU English Pronouncing Dictionary
PREEMPTION    P R IY2 EH1 M P SH AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
先買権[せんばいけん, senbaiken] (n) right of first refusal; (right of) preemption; purchase option [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preemption \Pre*["e]mp"tion\ (?; 215), n. [Pref. pre- + emption:
   cf. F. pr['e]emption. See {Redeem}.]
   The act or right of purchasing before others. Specifically:
   (a) The privilege or prerogative formerly enjoyed by the king
     of buying provisions for his household in preference to
     others. [Eng.]
   (b) The right of an actual settler upon public lands
     (particularly those of the United States) to purchase a
     certain portion at a fixed price in preference to all
     other applicants. --Abbott.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preemption
   n 1: the judicial principle asserting the supremacy of federal
      over state legislation on the same subject [syn:
      {preemption}, {pre-emption}]
   2: the right of a government to seize or appropriate something
     (as property) [syn: {preemption}, {pre-emption}]
   3: the right to purchase something in advance of others [syn:
     {preemption}, {pre-emption}]
   4: a prior appropriation of something; "the preemption of
     bandwidth by commercial interests" [syn: {preemption}, {pre-
     emption}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top