ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prednisolone

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prednisolone-, *prednisolone*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา prednisolone มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *prednisolone*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prednisolone(เพรดนี'โซโลน) n. ยาต้านภูมิแพ้ชนิดหนึ่ง เป็น glucocorticoid ชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Methylprednisoloneเมธิย์ลเพร็ดนิโซโลน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Methylprednisolone to get the Sjögren's under control, and some artificial tears to maximize the visual impact of this moment.ยา เม็ทต้า เพนนิสซาโลน เพื่อกำจัดsjogren'sที่ควบคุมไม่ได้ และน้ำตาเทียมสักนิดหน่อย Lucky Thirteen (2008)
125 of methylprednisolone, I.V. push.เมธิลพรีนิโซโลน 125 มล. ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ Size Matters (2014)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prednisolone
   n 1: a glucocorticoid (trade names Pediapred or Prelone) used to
      treat inflammatory conditions [syn: {prednisolone},
      {Pediapred}, {Prelone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top