หรือคุณหมายถึง pragü?
Search result for

prague

(13 entries)
(0.0552 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prague-, *prague*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Prague[ปราก] (n ) ชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prague(พราก) n. ชื่อเมืองหลวงของเชโกสโลวะเกีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปราก[TM] (Prāk ) EN: Prague   FR: Prague
สลาเวีย ปราก[TM] (Sálāwīa Prāk) EN: Slavia Prague   FR: Slavia Prague [m]
สปาร์ต้า ปราก[TM] (Sápātā prāk) EN: Sparta Prague   FR: Sparta Prague [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRAGUE    P R AA1 G
PRAGUE'S    P R AA1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Prague    (n) (p r aa1 g)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プラーグ[, pura-gu] (n) Prague; (P) [Add to Longdo]
プラハ[, puraha] (n) Prague; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布拉格[Bù lā gé, ㄅㄨˋ ㄌㄚ ㄍㄜˊ, ] Prague (capital of Czech Republic) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Prague
   n 1: the capital and largest city of the Czech Republic in the
      western part of the country; a cultural and commercial
      center since the 14th century [syn: {Prague}, {Praha},
      {Prag}, {Czech capital}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Prague [prag]
   Prague
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top