ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

practician

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -practician-, *practician*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
practician(แพรคทิช'เชิน) n. ผู้ชำนาญ,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีประสบการณ์,ผู้ปฏิบัต', Syn. practitioner

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
practician    (n) prˈæktˈɪʃən (p r a1 k t i1 sh @ n)
practicians    (n) prˈæktˈɪʃənz (p r a1 k t i1 sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Practician \Prac*ti"cian\, n. [F. praticien, OF. also
   practicien.]
   One who is acquainted with, or skilled in, anything by
   practice; a practitioner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 practician
   n 1: someone who practices a learned profession [syn:
      {practitioner}, {practician}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top