ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

popgun

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -popgun-, *popgun*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
popgun[N] ปืนเด็กเล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
popgun(พอพ'กัน) n. ปืนเด็กเล่น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
popgun (n) pˈɒpgʌn (p o1 p g uh n)
popguns (n) pˈɒpgʌnz (p o1 p g uh n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
紙鉄砲[かみでっぽう, kamideppou] (n) popgun; origami popgun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Popgun \Pop"gun`\, n.
   A child's gun; a tube and rammer for shooting pellets, with a
   popping noise, by compression of air.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 popgun
   n 1: plaything consisting of a toy gun that makes a popping
      sound

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top