Search result for

polls

(33 entries)
(0.0284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polls-, *polls*, poll
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polls[N] สถานที่เลือกตั้ง
pollster[N] ผู้สำรวจประชามติ, Syn. canvasser

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pollster(โพล'สเทอะ) n. ผู้สำรวจประชามติ., Syn. polltaker

English-Thai: Nontri Dictionary
polls(n) คอกลงคะแนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pollsterนักหยั่งเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
An estimated 23 million people went to the polls today.ประชาชนกว่า 23 ล้านคน.. ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนมาในวันนี้ Invictus (2009)
On Robben Island in Pollsmoor Prison, all of my jailers were Afrikaners.บนเกาะรอบเบ็น.. ในคุกโพลสมอร์.. เพื่อนร่วมขังของผม เป็นชาวแอฟริกันทั้งหมด Invictus (2009)
Popularity polls continue to show huge support for the president as the economy rallies and terrorism declines.โพลสำรวจความนิยมยังคงแสดงถึง การสนับสนุนอย่างมาก สำหรับประธานาธิบดี ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการต่อต้านการก่อการร้าย August (2009)
I'm just saying, if this morning's pollsฉันเพิ่งจะพูดถึง ถ้าหากผลโพลของเมื่อเช้านี้ The Grandfather: Part II (2009)
Ten hours till the polls close. Let's seize the day, gentlemen.10ชั่วโมงจนกระทั่งผลโพลได้จบลง ท่านสุภาพบุรุษ The Grandfather: Part II (2009)
Remember, until the polls close, any time someone mentionsจำเอาไว้,จนกว่าผลโพลจะปิด ,ต้องมีคนกล่าวถึง The Grandfather: Part II (2009)
But if i just sit on it, i become part of a cover-Up. Listen, the polls close in a few hours.แต่ถ้าหากว่าฉันอยู่เฉยๆ ,ฉันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมัน ฟังนะ ผลโพลกำลังจะปิกในอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว The Grandfather: Part II (2009)
The man deliberately went into the hudson river... (Gossip girl) the polls are closed,ชายหนุ่มได้เป็นเดินคนลงไปในน้ำเอง ผลโพลปิดลงแล้ว The Grandfather: Part II (2009)
...effect it'll have on the pollsอาจจะเกิดผลกระทบกับผลโพล The Grandfather: Part II (2009)
Polls show the measure gaining support in recent months although nearly 20 percent of the country remains undecided.โพลได้แสดงผู้สนับสนุนในเดือนล่าสุด ถึงแม้ 20 เปอร์เซ็นของคนในประเทศยังลังเลอยู่ โอ้ พระเจ้าช่วย! โอ้ พระเจ้า! Everything Is Broken (2010)
Then what is your response to polls that show an endemic lack of faith in police by the Latino community and a slow and steady rise in crime there?ถ้างั้น แล้วผลคะแนนที่ออกมาล่ะ คนพื้นที่หมดศรัทธาตำรวจ เพราะพวกคนสเปน กับ แนวโน้มที่มีแต่เพิ่มขึ้น Pilot (2010)
I don't respond to polls, Miss Davidson.ผมไม่สนเรื่องโพลหรอก คุณเดวิดสัน Pilot (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pollsPublic opinion polls are barometers of confidence in the government.
pollsThe dark horse candidate was losing in the polls before the primary.
pollsVoters are taking out their frustrations at the polls.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักสำรวจความคิดเห็น[n. exp.] (nak samrūat khwām khithen) EN: pollster   FR: sondeur [m] ; institut de sondage [m]
ไปเลือกตั้ง[v. exp.] (pai leūaktang) EN: go to the polls   FR: aller voter ; se rendre aux urnes
ออกไปลงคะแนน[v. exp.] (pai longkhanaēn) EN: go to the polls   FR: aller voter ; se rendre aux urnes
ไปออกเสียงเลือกตั้ง[v. exp.] (pai øksīeng leūaktang) EN: go to tke polls   FR: aller voter ; se rendre aux urnes
ผู้สำรวจความคิดเห็น[n. exp.] (phū samrūat khwām khithen) EN: pollster   FR: sondeur [m] ; institut de sondage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POLLS    P OW1 L Z
POLLSTER    P OW1 L S T ER0
POLLSTERS    P OW1 L S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
polls    (n) (p o1 l z)
polls    (v) (p ou1 l z)
pollster    (n) (p ou1 l s t @ r)
pollsters    (n) (p ou1 l s t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  polls
      n 1: the place where people vote

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top