ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poignancy

P OY1 N Y AH0 N S IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poignancy-, *poignancy*
English-Thai: Nontri Dictionary
poignancy(n) ความแหลม,ความเจ็บปวด,ความสาหัส,ความรุนแรง

CMU English Pronouncing Dictionary
POIGNANCY    P OY1 N Y AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poignancy    (n) pˈɔɪnjənsiː (p oi1 n y @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schärfe {f} | Schärfen {pl}poignancy | poignancies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poignancy \Poign"an*cy\, n.
   The quality or state of being poignant; as, the poignancy of
   satire; the poignancy of grief. --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poignancy
   n 1: a state of deeply felt distress or sorrow; "a moment of
      extraordinary poignancy" [syn: {poignance}, {poignancy}]
   2: a quality that arouses emotions (especially pity or sorrow);
     "the film captured all the pathos of their situation" [syn:
     {pathos}, {poignancy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top