ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ploughman

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ploughman-, *ploughman*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ploughman(เพลา'เมิน) n. คนไถดิน,ชาวนา., See also: ploughmanship n. pl. ploughmen, Syn. plowman

English-Thai: Nontri Dictionary
ploughman(n) คนไถนา,ชาวนา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ploughman    (n) plˈaumən (p l au1 m @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plowman \Plow"man\, Ploughman \Plough"man\, n.; pl. {-men}.
   1. One who plows, or who holds and guides a plow; hence, a
    husbandman. --Chaucer. Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A rustic; a countryman; a field laborer.
    [1913 Webster]
 
   {Plowman's spikenard} (Bot.), a European composite weed
    ({Conyza squarrosa}), having fragrant roots. --Dr. Prior.
    [1913 Webster] Plowpoint

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ploughman
   n 1: a man who plows [syn: {plowman}, {ploughman}, {plower}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top