Search result for

plott

(60 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plott-, *plott*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plotter[N] ผู้คบคิดวางแผนเพื่อกระทำการอย่างหนึ่ง, Syn. conspirator
plotter[N] เครื่องมือที่ใช้ในการวาดกราฟ (คอมพิวเตอร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plotter(พล็อท'เทอะ') เครื่องวาดเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวาด โดยปกติจะมีปากกามากกว่าหนึ่งด้ามเป็นสีต่าง ๆ การเลือกใช้ปากกาเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับคำสั่งที่ป้อนเข้าไปอีกต่อหนึ่ง โปรแกรมประเภท CAD (computer aided-design) จะต้องใช้กับเครื่องพิมพ์ชนิดเครื่องวาดนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เครื่องวาดก็มีหลายแบบ และหลายขนาด มีความคมชัดมากน้อยต่างกันเช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบหมายถึงเครื่องวาดที่สามารถวาดบนแผ่นกระดาษที่วางแบน ๆ เรียบ ๆ ได้ ประกอบด้วยก้านซึ่งเคลื่อนที่ไปมาได้ มีหัววาดซึ่งอาจเป็นปากกา ดินสอ หรืออุปกรณืพิเศษอื่น ๆ ติดอยู่ ขนาดของกระดาษที่ใช้มีต่างกันตั้งแต่ 28x43 ซม. จนถึง 2.44x3.66 เมตร อัตราความเร็วของการวาดมีตั้งแต่ 15 ถึง 100 ซม. ต่อวินาที นิยมนำมาใช้วาดแผนที่ กราฟ หรือการแสดงภูมิอากาศ
graph plotterพล็อดเตอร์กราฟเป็นหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงเป็นรูปกราฟชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plottageการกำหนดราคาที่ดินเพิ่มขึ้น (เพราะมีที่ดินแปลงข้างเคียง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plotterพล็อตเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plotterเครื่องวาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
plotterพล็อตเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plotter พล็อตเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Plotterเครื่องวาด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Plotterพล็อตเตอร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, if you're plotting against chuck bass,ถ้าเธอวางแผนจัดการกับชัค แบส Pret-a-Poor-J (2008)
Whatever Tom was doing, it wasn't plotting against the King.สิ่งที่ทอมทำ ไม่ใช่การคิดล้มล้างแน่ๆ To Kill the King (2008)
The sorcerer Tauren is plotting to kill the King.พ่อมดทอเรนวางแผนฆ่ากษัตริย์ To Kill the King (2008)
I want to kill all rebels who are plotting to return Gwang Hae to power.ข้าอยากฆ่าพวกกบถที่วางแผนให้ คืนอำนาจให้กับ กวางเฮ Iljimae (2008)
Why would you meet someone who plotted treason with Baegeuk?ทำไมท่านถึงจะไปพบคนที่ช่วยแพกิอุคก่อกบฎ The Kingdom of the Winds (2008)
And all these times you were plotting behind my back, trying to find those ridiculous pearls.ตลอดเวลาเธอแอบทำลับหลังฉัน เพื่อค้นหาไข่มุกบ้าๆนั่น The Secret of Moonacre (2008)
Shut up! You're plotting to kill all these people and I can prove it.หุบปาก แกมีแผน จะฆ่า ผู้คน Superhero Movie (2008)
- you mean plotting?-เธอหมายถึงอุบาย? The Grandfather (2009)
Plotting an intercept course now.วางเส้นทางการบิน Light (2009)
Plotting against their friends.วางแผนหักหลังเพื่อน Nice Is Different Than Good (2009)
She's plotting. So I'm gonna go over there right now...ยัยนั่นกำลังปั้นเรื่อง แล้วฉันจะไปจัดการกับหล่อนเดี๋ยวนี้ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
You admit to plotting against your King?เจ้ายอมรับว่าวางแผนต่อต้านกษัตริย์ของเจ้า? The Witch's Quickening (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plottThe differing volumes of carbon emissions are plotted in the graph below.
plottThere is a rumor that the radicals are plotting against the government.
plottThey are plotting to kill the king.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พล็อตเตอร์[n.] (phlǿttoē) EN: plotter   FR: table traçante [f] ; traceur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLOTT    P L AA1 T
PLOTTS    P L AA1 T S
PLOTTED    P L AA1 T AH0 D
PLOTTER    P L AA1 T ER0
PLOTTERS    P L AA1 T ER0 Z
PLOTTING    P L AA1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plotted    (v) (p l o1 t i d)
plotter    (n) (p l o1 t @ r)
plotters    (n) (p l o1 t @ z)
plotting    (v) (p l o1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plotter {m}plotter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドラムプロッタ[, doramupurotta] (n) {comp} drum plotter [Add to Longdo]
ドラム作図装置[ドラムさくずそうち, doramu sakuzusouchi] (n) {comp} drum plotter [Add to Longdo]
ドラム式プロッタ[ドラムしきプロッタ, doramu shiki purotta] (n) {comp} drum plotter [Add to Longdo]
フラットベッド[, furattobeddo] (adj-f) flatbed (plotter, scanner, truck, etc.) [Add to Longdo]
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] (n) {comp} flatbed plotter [Add to Longdo]
プロッタ;プロッター[, purotta ; purotta-] (n) {comp} plotter [Add to Longdo]
プロッタフォント[, purottafonto] (n) {comp} plotter font [Add to Longdo]
プロッタ増分量[プロッタぞうぶんりょう, purotta zoubunryou] (n) {comp} plotter step size [Add to Longdo]
プロッティングヘッド[, purotteinguheddo] (n) {comp} plotting head [Add to Longdo]
ペンプロッター[, penpurotta-] (n) pen plotter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドラムプロッタ[どらむぷろった, doramupurotta] drum plotter [Add to Longdo]
ドラム作図装置[どらむさくずそうち, doramusakuzusouchi] drum plotter [Add to Longdo]
ドラム式プロッタ[ドラムしきプロッタ, doramu shiki purotta] drum plotter [Add to Longdo]
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter [Add to Longdo]
プロッタ[ぷろった, purotta] plotter [Add to Longdo]
プロッタ増分量[ぷろったぞうぶんりょう, purottazoubunryou] plotter step size [Add to Longdo]
プロッティングヘッド[ぷろっていんぐへっど, purotteinguheddo] plotting head [Add to Longdo]
ラスタプロッタ[らすたぷろった, rasutapurotta] raster plotter [Add to Longdo]
ラスタ作図装置[らすたさくずそうち, rasutasakuzusouchi] raster plotter [Add to Longdo]
作図装置[さくずそうち, sakuzusouchi] plotter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top