ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plonk

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plonk-, *plonk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plonk[SL] ไวน์ขาว, See also: เหล้าองุ่นราคาถูก
plonker[SL] งี่เง่า
plonker[SL] อวัยวะเพศชาย

CMU English Pronouncing Dictionary
PLONKA P L OW1 NG K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plonk (v) plˈɒŋk (p l o1 ng k)
plonks (v) plˈɒŋks (p l o1 ng k s)
plonked (v) plˈɒŋkt (p l o1 ng k t)
plonking (v) plˈɒŋkɪŋ (p l o1 ng k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesöff {n}; billiger Weinplonk [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パタンと;ぱたんと[, patan to ; patanto] (adv,vs) with a snap; with a bang; with a plonk; with a click; sudden stopping [Add to Longdo]
ポロン;ポロロン;ポロンポロン;ぽろろん[, poron ; pororon ; poronporon ; pororon] (n,adv-to) (on-mim) strumming; thrumming; plunking; plonking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plonk
   n 1: a cheap wine of inferior quality
   2: the noise of something dropping (as into liquid)
   v 1: set (something or oneself) down with or as if with a noise;
      "He planked the money on the table"; "He planked himself
      into the sofa" [syn: {plank}, {flump}, {plonk}, {plop},
      {plunk}, {plump down}, {plunk down}, {plump}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 plonk
  excl.,vt.
 
   [Usenet: possibly influenced by British slang ?plonk? for cheap booze, or
   ?plonker? for someone behaving stupidly (latter is lit. equivalent to
   Yiddish schmuck)] The sound a {newbie} makes as he falls to the bottom of a
   {kill file}. While it originated in the {newsgroup} talk.bizarre, this term
   (usually written ?*plonk*?) is now (1994) widespread on Usenet as a form of
   public ridicule.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PLONK
     Please Leave Our Newsgroup, Kid (Usenet, slang)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top