ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

playfellow

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -playfellow-, *playfellow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
playfellow[N] เพื่อนเล่น, Syn. playmate

English-Thai: Nontri Dictionary
playfellow(n) เพื่อนเล่น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
playfellow (n) plˈɛɪfɛlou (p l ei1 f e l ou)
playfellows (n) plˈɛɪfɛlouz (p l ei1 f e l ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spielkamerad {m} | Spielkameraden {pl}playfellow | playmates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遊び相手[あそびあいて, asobiaite] (n) playmate; playfellow; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Playfellow \Play"fel`low\, n.
     A companion in amusements or sports; a playmate. --Shak.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  playfellow
      n 1: a companion at play [syn: {playmate}, {playfellow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top