ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

playback

P L EY1 B AE2 K   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -playback-, *playback*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
playback[N] การเปิดฟัง (แผ่นเสียง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, the playback was renderingUh, the playback was rendering Haunted (2015)
Flight recorder playback for the Odyssey mission.เทปบันทึกการบิน, กรอเทปกลับไปยังโอดิสซี่มิชชั่น Oblivion (2013)
Ok, I can't tell you who deleted that playback list, but I can tell you exactly when the log was cleared.โอเค ฉันบอกไม่ได้ ว่าใครลบบันทึกเพลงออก แต่ฉันบอกคุณได้ว่า บันทึกโดนลบตอนไหนแบบเป๊ะๆ Unknown Subject (2012)
Let's check the playback on that.มาดูภาพย้อนหลังกันดีกว่า The Body and the Bounty (2010)
Or rather the playback of the vigil.เล่นกลับ การเฝ้าดู TS-19 (2010)
Playback of TS-19.กำลังเล่น TS-19 TS-19 (2010)
Give me playback of TS-19.เปิด TS-19 ให้ผมหน่อย TS-19 (2010)
We're gonna read what's on that chip if we get the playback device.วิธีเดียวที่เราจะอ่านอะไรที่อยู่ในชิปนั่น คือถ้าได้เครื่องเล่นมา Chuck Versus the Beefcake (2009)
How do we get the playback device?จะไปเอาเครื่องเล่นมาได้ไง Chuck Versus the Beefcake (2009)
To do that, we need the playback device.เพื่ออ่านมัน เราต้องการเครื่องเล่น Chuck Versus the Beefcake (2009)
Information on that chip is useless without the playback device.ข้อมูลอะไรในชิปนี่ใช้การไม่ได้ Chuck Versus the Beefcake (2009)
- You got the playback device?คุณมีเครื่องเล่นรึเปล่า Chuck Versus the Beefcake (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAYBACK    P L EY1 B AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
playback    (n) plˈɛɪbæk (p l ei1 b a k)
playbacks    (n) plˈɛɪbæks (p l ei1 b a k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abspielanlage {f}playback equipment [Add to Longdo]
Playback {n}; Hintergrundspiel {n}playback [Add to Longdo]
Playback singento mime; to lip-sync [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback) [Add to Longdo]
プレーバック[, pure-bakku] (n,vs) playback [Add to Longdo]
プレイバック[, pureibakku] (n) playback [Add to Longdo]
記録再生[きろくさいせい, kirokusaisei] (n) {comp} record and playback [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P) [Add to Longdo]
再生装置[さいせいそうち, saiseisouchi] (n) playback equipment [Add to Longdo]
再生速度[さいせいそくど, saiseisokudo] (n) (1) replay speed; playback speed; (2) refresh rate [Add to Longdo]
分解写真[ぶんかいしゃしん, bunkaishashin] (n) photographic playback [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記録再生[きろくさいせい, kirokusaisei] record and playback [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] listen (vs), refresh, play, playback [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 playback
   n 1: the act of reproducing recorded sound; "he was allowed to
      hear the playback of his testimony"
   2: electronic equipment comprising the part of a tape recorder
     that reproduces the recorded material

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Playback /pleːbɛk/ 
  playback

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top