หรือคุณหมายถึง plagüs?
Search result for

plagues

(16 entries)
(0.8943 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plagues-, *plagues*, plague
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It feels like the plagues of egypt.รู้สึกเหมือนภัยพิบัติของอียิปต์ Amplification (2009)
Three of your more popular Egyptian plagues.หายนะยอดฮิด 3 อย่างของชาวอียิปต์ The Third Man (2010)
Mankind's been fightin' plagues from the start.มนุษย์ชาติเริ่มต่อสู้กับภัยพิบัต Bloodletting (2011)
well, I know the ten plagues.ผมรู้เรื่องโรคระบาดสิบประการ A Tale of Two Audreys (2011)
It's the ten plagues of exodus.มันเป็นโรคระบาดสิบประการใน เอ็กโซดัส A Tale of Two Audreys (2011)
And yet, the plagues are upon us.ยังก่อน แล้วโรคระบาด ที่โถมใส่พวกเรา A Tale of Two Audreys (2011)
Of the plagues, yeah.เรื่องโรคระบาด ใช่ A Tale of Two Audreys (2011)
- That means the plagues are getting bigger.นั่นหมายความว่า โรคระบาด เริ่มแพร่ขยายวงกว้างขึ้น A Tale of Two Audreys (2011)
Your plagues.โรคระบาดของคุณ A Tale of Two Audreys (2011)
- From whoever he thinks is causing the plagues.ใครก็ตามที่เขาคิดว่า เป็นต้นเหตุของโรคระบาด A Tale of Two Audreys (2011)
And the plagues have been chasing me ever since.นับแต่นั้น โรคระบาดก็ติดตามผม A Tale of Two Audreys (2011)
The gates will remain shut until we are free of the evil that plagues us.ประตูจะยังคงปิด จนกว่าเราจะเป็นปลอดภัย จากสิ่งชั่วร้ายที่ทำอันตรายเรา The Darkest Hour: Part Two (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plaguesIn ancient times, plagues killed many people.

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAGUES    P L EY1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plagues    (v) (p l ei1 g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top