ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pitcher plant

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pitcher plant-, *pitcher plant*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pitcher plantพืชกินแมลงใบรูปเหยือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
靫蔓;靫葛[うつぼかずら, utsubokazura] (n) pitcher plant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pitcher \Pitch"er\, n. [OE. picher, OF. pichier, OHG. pehhar,
   pehh[=a]ri; prob. of the same origin as E. beaker. Cf.
   {Beaker}.]
   1. A wide-mouthed, deep vessel for holding liquids, with a
    spout or protruding lip and a handle; a water jug or jar
    with a large ear or handle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A tubular or cuplike appendage or expansion of the
    leaves of certain plants.
    [1913 Webster]
 
   {American pitcher plants}, the species of Sarracenia. See
    {Sarracenia}.
 
   {Australian pitcher plant}, the {Cephalotus follicularis}, a
    low saxifragaceous herb having two kinds of radical
    leaves, some oblanceolate and entire, others transformed
    into little ovoid pitchers, longitudinally triple-winged
    and ciliated, the mouth covered with a lid shaped like a
    cockleshell.
 
   {California pitcher plant}, the {Darlingtonia California}.
    See {Darlingtonia}.
 
   {Pitcher plant}, any plant with the whole or a part of the
    leaves transformed into pitchers or cuplike organs,
    especially the species of {Nepenthes}. See {Nepenthes}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pitcher plant
   n 1: any of several insectivorous herbs of the order
      Sarraceniales

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

pitcher ( P IH1 CH ER0) plant ( P L AE1 N T)

 


  

 
pitcher
 • เหยือก: เหยือกน้ำ, เหยือกน้ำที่มีสองหู, คนโท [Lex2]
 • ผู้ขว้าง: ผู้โยน, ผู้ปา [Lex2]
 • ตำแหน่งนักขว้างลูกในกีฬาเบสบอล: ตำแหน่งพิทเชอร์ [Lex2]
 • (พิช'เชอะ) n. เหยือกน้ำ,ผู้ขว้าง,ผู้โยน,ผู้ปา [Hope]
 • (n) เหยือกน้ำ [Nontri]
 • /P IH1 CH ER0/ [CMU]
 • (n) /p'ɪtʃər/ [OALD]
plant
 • พืช: ต้นไม้ [Lex2]
 • การเพาะปลูก: การกสิกรรม, การเกษตร [Lex2]
 • เครื่องมือครบชุด: อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด [Lex2]
 • โรงงานอุตสาหกรรม: โรงงาน [Lex2]
 • เครื่องจักร[Lex2]
 • สิ่งหรือคนหลอกลวง[Lex2]
 • เพาะปลูก: ปลูก, เพาะเลี้ยง [Lex2]
 • ตั้ง: สร้าง, ก่อตั้ง [Lex2]
 • ฝัง: ปลูกฝัง [Lex2]
 • แทรก[Lex2]
 • ปล่อย (ปลา)[Lex2]
 • (พลานทฺ) n. พืช,ต้นไม้,โรงงาน vt. เพาะ,ปลูก,เพาะเลี้ยง,ปักวาง,ฝัง,ตั้ง,สร้าง,แทรก [Hope]
 • (n) โรงงาน,ต้นไม้,พืช,เครื่องมือเครื่องไม้,ซ่องโจร [Nontri]
 • (vt) ปลูก,เพาะ,วาง,ฝัง,ปัก,ตั้ง,สร้าง [Nontri]
 • /P L AE1 N T/ [CMU]
 • (v) /pl'aːnt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top