ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pintle

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pintle-, *pintle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pintle[N] เดือย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pintle(พิน'เทิล) n. เดือย,เดือยหางเสือ,สลักหางเสือ,สลักประตูชนิดดิ่งลง,พุก,ขอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pintleสลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pintle hookสลักตะขอต่อพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pintle nozzleหัวฉีดแบบเดือย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pintle \Pin"tle\, n. [A diminutive of {Pin}.]
   1. A little pin.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) An upright pivot pin; as:
    (a) The pivot pin of a hinge.
    (b) A hook or pin on which a rudder hangs and turns.
    (c) A pivot about which the chassis swings, in some kinds
      of gun carriages.
    (d) A kingbolt of a wagon.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pintle
   n 1: a pin or bolt forming the pivot of a hinge

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top