ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pince-nez

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pince-nez-, *pince-nez*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pince-nez[N] แว่นตาที่มีขาหนีบจมูก, Syn. bifocals, spectacles;

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pince-nez(แพนซ'เน) n. แว่นตาที่มีขาหนีบจมูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แว่นตาแบบหนีบจมูก[n.] (waentā baēp nīp jamuk) FR: pince-nez [m] ; lorgnon [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pince-nez    (n) pˈæns-nɛɪ (p a1 n s - n ei)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼻眼鏡[はなめがね, hanamegane] (n) pince-nez glasses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Pince-nez \Pince`-nez"\, n. [F. pincer to pinch + nez nose.]
     Eyeglasses kept on the nose by a spring.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pince-nez
      n 1: spectacles clipped to the nose by a spring

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top