ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pickerel

P IH1 K ER0 AH0 L   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pickerel-, *pickerel*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pickerel(พิค'เคอเริล) n. ปลาเล็ก ๆ จำพวก Esox niger,ปลา pike

CMU English Pronouncing Dictionary
PICKEREL    P IH1 K ER0 AH0 L
PICKERELL    P IH1 K ER0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pickerel    (n) pˈɪkərəl (p i1 k @ r @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
川魣;川かます[かわかます;カワカマス, kawakamasu ; kawakamasu] (n) (uk) pike (esp. the Amur pike, Esox reichertii); pickerel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sauger \Sau"ger\, n. (Zool.)
   An American fresh-water food fish ({Stizostedion Canadense});
   -- called also {gray pike}, {blue pike}, {hornfish}, {land
   pike}, {sand pike}, {pickering}, and {pickerel}.
   [1913 Webster] Saugh

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pike \Pike\, n. [F. pique; perhaps of Celtic origin; cf. W. pig
   a prick, a point, beak, Arm. pik pick. But cf. also L. picus
   woodpecker (see {Pie} magpie), and E. spike. Cf. {Pick}, n. &
   v., {Peak}, {Pique}.]
   1. (Mil.) A foot soldier's weapon, consisting of a long
    wooden shaft or staff, with a pointed steel head. It is
    now superseded by the bayonet.
    [1913 Webster]
 
   2. A pointed head or spike; esp., one in the center of a
    shield or target. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. A hayfork. [Obs. or Prov. Eng.] --Tusser.
    [1913 Webster]
 
   4. A pick. [Prov. Eng.] --Wright. Raymond.
    [1913 Webster]
 
   5. A pointed or peaked hill. [R.]
    [1913 Webster]
 
   6. A large haycock. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   7. A turnpike; a toll bar. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   8. (Zool.) sing. & pl. A large fresh-water fish ({Esox
    lucius}), found in Europe and America, highly valued as a
    food fish; -- called also {pickerel}, {gedd}, {luce}, and
    {jack}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Blue pike, grass pike, green pike, wall-eyed pike, and
      yellow pike, are names, not of true pike, but of the
      wall-eye. See {Wall-eye}.
      [1913 Webster]
 
   {Gar pike}. See under {Gar}.
 
   {Pike perch} (Zool.), any fresh-water fish of the genus
    {Stizostedion} (formerly {Lucioperca}). See {Wall-eye},
    and {Sauger}.
 
   {Pike pole}, a long pole with a pike in one end, used in
    directing floating logs.
 
   {Pike whale} (Zool.), a finback whale of the North Atlantic
    ({Bal[ae]noptera rostrata}), having an elongated snout; --
    called also {piked whale}.
 
   {Sand pike} (Zool.), the lizard fish.
 
   {Sea pike} (Zool.), the garfish
    (a) .
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pickerel \Pick"er*el\, n. [Dim. of {Pike}.] [Written also
   {pickerell}.]
   1. A young or small pike. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Bet [better] is, quoth he, a pike than a pickerel.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) Any one of several species of freshwater fishes of the
      genus {Esox}, esp. the smaller species.
    (b) The glasseye, or wall-eyed pike. See {Wall-eye}.
      [1913 Webster]
 
   Note: The federation, or chain, pickerel ({Esox reticulatus})
      and the brook pickerel ({Esox Americanus}) are the most
      common American species. They are used for food, and
      are noted for their voracity. About the Great Lakes the
      pike is called pickerel.
      [1913 Webster]
 
   {Pickerel weed} (Bot.), a blue-flowered aquatic plant
    ({Pontederia cordata}) having large arrow-shaped leaves.
    So called because common in slow-moving waters where
    pickerel are often found.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pickerel
   n 1: flesh of young or small pike
   2: any of several North American species of small pike

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top