ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

picke

   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -picke-, *picke*
English-Thai: Longdo Dictionary
picket sign(n) ป้ายประท้วง เช่น The strikers carried picket signs prepared by the Unions.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
picked[ADJ] ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ, Syn. chosen, selected
picked[ADJ] ยอดเยี่ยม, Syn. excellent
picket[N] เสาปักรั้ว, See also: เสาเข็ม, Syn. pole, pillar
picket[N] ยาม, See also: ทหารยาม, Syn. guard, patrolman
picket[VT] ล้อมรั้ว, See also: ปักไม้เป็นรั้ว, Syn. fence, corral
picket[VT] เป็นยาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
picked(พิคทฺ) adj. ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ,กลั่นกรอง,ขุดแล้ว,ล้างแล้ว,ปลายแหลม,มียอดแหลม
pickerel(พิค'เคอเริล) n. ปลาเล็ก ๆ จำพวก Esox niger,ปลา pike
picket(พิค'คิท) n. เสาเข็ม,เสาปักแหลม,เสาปัก,รั้ว,ยาม,ทหารกองหน้า vt. ล้อมรั้ว,เป็นคนยาม,เป็นหน่วยกำลังรักษาการณ์., See also: picketer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
picker(n) เสียม,เครื่องมือเก็บ,คนงานเก็บฝ้าย,นักล้วงกระเป๋า
picket(n) เสาผูกสัตว์,ยาม,ทหารกองหน้า,รั้ว,เสาเข็ม
picket(vt) ผูกสัตว์กับเสา,ล้อมรั้ว,ตอกหลัก,วางยาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fine time you picked to sneeze!เวลาที่ดีที่คุณเลือกที่จะจาม! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He picked her up in the South of France, didn't he?- ก็เขาไปคว้าหล่อนมาจากตอนใต้ของฝรั่งเศสไม่ใช่รึ Rebecca (1940)
He's been arrested for mugging'. He was picked up twice for knife fighting'.เขาถูกจับกุมในข้อหา Muggin ' เขาได้รับการหยิบขึ้นมาสองครั้งสำหรับเต็มตัวด ' 12 Angry Men (1957)
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)
If you're picked up, tell them you're a Guardsman.บอกพวกเขาว่าคุณกำลัง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้มือของคุณออกมาจาก กระเป๋าของคุณ How I Won the War (1967)
We got him outside his office about an hour after we picked you up.เรามีเขาอยู่นอกสำนักงานของเขาประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เราเลือกคุณขึ้น The Godfather (1972)
I picked up a pad and pencil and began to draw. Look, I...ผมหยิบแผ่นกระดาษกับดินสอขึ้นมา แล้วก็เริ่มวาดรูป The Little Prince (1974)
Maybe from being picked, but not from being eaten.อาจจะจากการถูกเด็ด แต่ไม่ใช่จากการถูกกิน The Little Prince (1974)
It seems that the 9-year-olds from the school have been karate-ing the picket fences.ดูเหมือนเด็กอายุ 9 ขวบ จากโรงเรียนนั้นจะ... ไปฝึกกับรั้วของชาวบ้าน Jaws (1975)
I picked a look you could understand.ผมเลือกร่างนี้ให้คุณเข้าใจ Oh, God! (1977)
You thought I picked you because you're better than everybody?คุณมีภาพถ่ายนั้นแปลว่า คุณดีกว่าคนอื่นน่ะเหรอ Oh, God! (1977)
You picked the wrong message boy.ท่านเลือกเด็กส่งข้อความผิดคน Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pickeAfter she picked up the first glass and water went all over the place, she called the boss out.
pickeAs soon as he sat down, he picked up the telephone.
pickeA woman picked my pocket in the crowd.
pickeFather had his wallet picked in the bus.
pickeFirst John put on his coat, and then he picked up his hat.
pickeHe bent down and picked up the ball.
pickeHe had his pocket picked in the crowd.
pickeHe picked a fight with me.
pickeHe picked flowers for her.
pickeHe picked it up carefully.
pickeHe picked me up on his way home.
pickeHe picked out some important idioms.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถือป้ายประท้วง[n. exp.] (kān theū pāi prathūang) EN: picketing   
ปากตะกร้อ[adj.] (pāktakrø) EN: ripe ; ready to be picked   FR: mûr ; à point
รับเลือก[v.] (rap-leūak) EN: be elected ; be picked   
ซี่[n.] (sī) EN: [classifier : teeth ; ribs ; stakes, pickets, palings of a fence]   FR: [classificateur : petits objets allongés ; dents ; côtes ; pieux, piquets, bornes]
ตะกร้อ[n.] (takrø) EN: long-handled fruit-picker   

CMU English Pronouncing Dictionary
PICKED    P IH1 K T
PICKEL    P IH1 K AH0 L
PICKET    P IH1 K IH0 T
PICKER    P IH1 K ER0
PICKEN    P IH1 K AH0 N
PICKERT    P IH1 K ER0 T
PICKENS    P IH1 K AH0 N Z
PICKERS    P IH1 K ER0 Z
PICKELL    P IH1 K AH0 L
PICKETS    P IH1 K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
picked    (v) pˈɪkt (p i1 k t)
picker    (n) pˈɪkər (p i1 k @ r)
picket    (v) pˈɪkɪt (p i1 k i t)
pickers    (n) pˈɪkəz (p i1 k @ z)
pickets    (v) pˈɪkɪts (p i1 k i t s)
pickerel    (n) pˈɪkərəl (p i1 k @ r @ l)
picketed    (v) pˈɪkɪtɪd (p i1 k i t i d)
picketing    (v) pˈɪkɪtɪŋ (p i1 k i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拾物[shí wù, ㄕˊ ˋ, ] picked up items (i.e. lost property), #124,282 [Add to Longdo]
皮克林[Pí kè lín, ㄆㄧˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, ] Pickering, #209,399 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pickel {m}; Eispickel {m}pick; pickaxe; ice-pick [Add to Longdo]
Pickel {m} (im Gesicht)pimple; spot; zit [Am.] [Add to Longdo]
pickelig {adj} | pickeliger | am pickeligstenspotty | spottier | spottiest [Add to Longdo]
pickelig {adv}spottily [Add to Longdo]
picken; hacken (Schnabel) | pickt | pickteto peck | pecks | pecked [Add to Longdo]
picken; zupfen; rupfen; (Frucht) pflückento pick [Add to Longdo]
Pickeringfruchttaube {f} [ornith.]Grey Imperial Pigeon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もぎたて[, mogitate] (adj-no) fresh-picked [Add to Longdo]
ピケッティング[, piketteingu] (n) picketing [Add to Longdo]
ピケット[, piketto] (n) picket [Add to Longdo]
ピケットライン[, pikettorain] (n) picket line [Add to Longdo]
鋭兵[えいへい, eihei] (n) picked troops [Add to Longdo]
屑拾い[くずひろい, kuzuhiroi] (n) ragpicking; ragpicker [Add to Longdo]
桑摘み[くわつみ, kuwatsumi] (n) picking mulberry leaves; mulberry-leaf pickers [Add to Longdo]
杭;杙[くい, kui] (n) stake; post; pile; picket [Add to Longdo]
採綿器[さいめんき, saimenki] (n) cotton picker (machine) [Add to Longdo]
紙屑拾い[かみくずひろい, kamikuzuhiroi] (n) ragpicker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top