ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phylogenetic

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phylogenetic-, *phylogenetic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phylogenetic[ADJ] เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phylogenetic classificationการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
系統学[けいとうがく, keitougaku] (n) phylogenetics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phylogenetic \Phy*lo*ge*net"ic\, a.
   Relating to phylogenesis, or the evolutionary history of a
   type of organism. -- {Phy*lo*ge*net"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 phylogenetic
   adj 1: of or relating to the evolutionary development of
       organisms; "phylogenetic development" [syn:
       {phylogenetic}, {phyletic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top