Search result for

perceptibly

(44 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perceptibly-, *perceptibly*, perceptib
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา perceptibly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *perceptibly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perceptible[ADJ] ซึ่งเข้าใจได้, See also: ซึ่งรับรู้ได้, Syn. perceivable, cognizable, discernible, Ant. undetectible
imperceptible[ADJ] เล็กน้อย, See also: ค่อยๆ, เบาๆ, Syn. gradual, slight, subtle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imperceptible(อิมเพอเซพ' ทะเบิล) adj. เล็กน้อย, นิดหน่อย, ไม่รู้สึก. -n. สิ่งที่ไม่สามารถรู้สึกได้, สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้., See also: imperceptibitity, imperceptibleness n. imperceptibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
imperceptible(adj) รู้สึกไม่ได้,มองไม่เห็น,เล็กน้อย
perceptible(adj) สังเกตเห็นได้,สำเหนียกได้,เข้าใจได้
perceptibly(adv) โดยสังเกตเห็นได้,โดยเข้าใจได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tom, is it possible to construct an imperceptible compartment?และไม่ดื่มเหล้า จะไม่มีอาการหน้ามืด Limitless (2011)
It's always something small-- a static pop on your safe house phone, a slight delay in authorization using your credit cards, or the almost imperceptible pauses in conversations with your handler.มันอาจเป็นเรื่องเล็กๆ-- เสียงเบาๆ ที่ดททรศัพท์ในเซฟเฮ้าท์ รวมทั้งการอนุมัติบัตรเครดิต ที่ช้าเกินไป Linchpin (2012)
If you take another glance at the boot print on the front door, you will see an almost imperceptible spot of blood where the heel made contact.ถ้าลองดู รอยรองเท้าบู๊ต ตรงหน้าประตูบ้าน จะเห็นรอยเลือด ที่แทบจะมองไม่เห็น Pilot (2012)
It happens very slowly, imperceptibly, over the course of millions of years.และพื้นผิวของดวงอาทิตย์ค่อยๆ ขยายตัวในการตอบสนอง มันเกิดขึ้นช้ามาก แทบ, Sisters of the Sun (2014)
Such a sudden change, almost imperceptible, between life and death.ช่างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหัน เก็บจะไม่รับรู้ได้เลย ระหว่างความเป็นและความตาย The Climb (2014)
As it went down, slipping lightly through the old man's fingers... ... he could still feel the great weight... ... though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible.ในขณะที่มันลงไปเบา ๆ ลื่น ไถล ผ่านมือของชายชรา เขายังคงสามารถรู้สึกถึง น้ำหนักที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
I am also excited far so imperceptiblyฉันทำให้ตื่นเต้นไหมล่ะ imperceptibly Sex Is Zero (2002)
Anyway, 1 0 years ago, the market share for healthy food snacks was imperceptible among 6- to 12-year-olds.เอาล่ะ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว การกระจายของตลาดขนมเพื่อสุขภาพ นั้นน้อยมาก ประมาณช่วงอายุี่ 6-12 ปี Alvin and the Chipmunks (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นได้[adj.] (hendāi) EN: obviously seen ; clearly seen   FR: perceptible
มองเห็นได้[adj.] (mønghen dāi) FR: visible ; perceptible

CMU English Pronouncing Dictionary
PERCEPTIBLE    P ER0 S EH1 P T AH0 B AH0 L
IMPERCEPTIBLE    IH2 M P ER0 S EH1 P T AH0 B AH0 L
IMPERCEPTIBLY    IH2 M P ER0 S EH1 P T AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perceptible    (j) (p @1 s e1 p t @ b l)
perceptibly    (a) (p @1 s e1 p t @ b l ii)
imperceptible    (j) (i2 m p @ s e1 p t @ b l)
imperceptibly    (a) (i2 m p @ s e1 p t @ b l ii)
perceptibility    (n) (p @1 s e2 p t @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erkennbarkeit {f}perceptibility [Add to Longdo]
Wahrnehmbarkeit {f}perceptibility [Add to Longdo]
Wahrnehmbarkeit {f}perceptibleness [Add to Longdo]
fühlbar; spürbar {adj}perceptible [Add to Longdo]
merklich; wahrnehmbar {adv}perceptibly [Add to Longdo]
unbemerkbar; unmerkbar {adj}imperceptible [Add to Longdo]
unmerklich {adj}imperceptible [Add to Longdo]
unmerklich; unmerkbar {adv}imperceptibly [Add to Longdo]
wahrnehmbar {adv}perceptibly [Add to Longdo]
wahrnehmbar; merklich {adj} | wahrnehmbarer | am wahrnehmbarstenperceptible | more perceptible | most perceptible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごくわずか[, gokuwazuka] (exp,adj-na) (See 極・ごく・1,僅か・わずか) derisory; negligible; minimal; nominal; imperceptible [Add to Longdo]
境(P);界[さかい(P);きょう(境), sakai (P); kyou ( sakai )] (n) (1) (usu. さかい) border; boundary; (2) (usu. きょう) area; region; spot; space; environment; (3) (usu. きょう) psychological state; mental state; (4) (きょう only) {Buddh} cognitive object; something perceptible by the sense organs or mind; (P) [Add to Longdo]
無感地震[むかんじしん, mukanjishin] (n) imperceptible earthquake [Add to Longdo]
有感地震[ゆうかんじしん, yuukanjishin] (n) perceptible earthquake [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜移默化[qián yí mò huà, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] imperceptible influence; to influence secretly [Add to Longdo]
无形中[wú xíng zhōng, ˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄥ, / ] imperceptibly; virtually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perceptible \Per*cep"ti*ble\ (p[~e]r*s[e^]p"t[i^]*b'l), a. [L.
   perceptibilis: cf. F. perceptible. See {Perceive}.]
   Capable of being perceived; cognizable; discernible;
   perceivable; large enough to be perceived; not so small as to
   be incapable of perception.
   [1913 Webster]
 
      With a perceptible blast of the air.   --Bacon.
   [1913 Webster] -- {Per*cep"ti*ble*ness}, n. --
   {Per*cep"ti*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perceptibly
   adv 1: in a noticeable manner; "he changed noticeably over the
       years" [syn: {perceptibly}, {noticeably}, {observably}]
       [ant: {imperceptibly}, {unnoticeably}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top