ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pediculus

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pediculus-, *pediculus*, pediculu
English-Thai: Longdo Dictionary
Pediculus humanus capitis(n) เหา, S. human head louse

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pediculus๑. แมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน)๒. ก้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
衣虱[ころもじらみ;コロモジラミ, koromojirami ; koromojirami] (n) (uk) body louse (Pediculus humanus humanus); body lice [Add to Longdo]
人虱[ひとじらみ;ヒトジラミ, hitojirami ; hitojirami] (n) (uk) Pediculus humanus (species of louse that infests humans); body louse; body lice; head louse; head lice [Add to Longdo]
着物虱[きものじらみ, kimonojirami] (n) (obsc) (See 衣虱) body louse (Pediculus humanus humanus); body lice [Add to Longdo]
頭虱;頭じらみ[あたまじらみ;アタマジラミ, atamajirami ; atamajirami] (n) (uk) head louse (Pediculus humanus capitis); head lice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pediculus \Pe*dic"u*lus\, prop. n.; pl. {Pediculi}. [L., a
   louse.] (Zool.)
   A genus of wingless parasitic Hemiptera, including the common
   lice of man. See {Louse}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Pediculus
   n 1: type genus of Pediculidae: true lice infecting humans [syn:
      {Pediculus}, {genus Pediculus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top