ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pearlescent

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pearlescent-, *pearlescent*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pearlescent มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pearlescent*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pearlescent[ADJ] คล้ายไข่มุก, See also: ซึ่งมีผิวเหมือนไข่มุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pearlescentadj. คล้ายไข่มุก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was like this shiny, white pearlescent.ที่ประดับตกแต่งเงาวับคล้ายไข่มุก Mandala (2009)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pearlescent \pearl*es"cent\ (p[~e]r*l[e^]s"ent) adj.
   1. Having an iridescent pearl-like surface, giving a play of
    lustrous rainbowlike colors; nacreous; pearlaceous.
 
   Syn: iridescent, nacreous, opalescent, opaline, pearlaceous.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pearlescent
   adj 1: having a play of lustrous rainbow colors; "an iridescent
       oil slick"; "nacreous (or pearlescent) clouds looking
       like mother-of-pearl"; "a milky opalescent (or opaline)
       luster" [syn: {iridescent}, {nacreous}, {opalescent},
       {opaline}, {pearlescent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top