ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patten

P AE1 T AH0 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patten-, *patten*
Possible hiragana form: ぱってん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patten(แพท'ทัน) n. รองเท้าไม้.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกหัวโตขาดำ[n. exp.] (nok hūa tō khā dam) EN: Kentish Plover   FR: Pluvier à collier interrompu [m] ; Gravelot à collier interrompu [m] ; Gravelot pattenoire [m] ; Gravelot de Kent [m] ; Pluvier de Kent [m] ; Pluvier à poitrine blanche [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PATTEN    P AE1 T AH0 N
PATTEN'S    P AE1 T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patten    (n) pˈætn (p a1 t n)
pattens    (n) pˈætnz (p a1 t n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stelzenschuh {m} | Stelzenschuhe {pl}; Trippen {pl}patten | pattens [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patten \Pat"ten\, n. [F. patin a high-heeled shoe, fr. patte
   paw, foot. Cf. {Panton}, {Patt['e]}.]
   1. A clog or sole of wood, usually supported by an iron ring,
    worn to raise the feet from the wet or the mud.
    [1913 Webster]
 
       The patten now supports each frugal dame. --Gay.
    [1913 Webster]
 
   2. A stilt. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patten
   n 1: footwear usually with wooden soles [syn: {clog}, {geta},
      {patten}, {sabot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top