ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parget

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parget-, *parget*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parget(พาร์'จิท) n. ปูนฉาบ ,สิ่งที่ฉาบด้วยปูน

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parget \Par"get\, v. t. [imp. & p. p. {Pargeted}; p. pr. & vb.
   n. {Pargeting}.] [OE. pargeten, also spargeten, sparchen; of
   uncertain origin.]
   1. To coat with parget; to plaster, as walls, or the interior
    of flues; as, to parget the outside of their houses. --Sir
    T. Herbert.
    [1913 Webster]
 
       The pargeted ceiling with pendants.  --R. L.
                          Stevenson.
    [1913 Webster]
 
   2. To paint; to cover over. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parget \Par"get\, v. i.
   1. To lay on plaster.
    [1913 Webster]
 
   2. To paint, as the face. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parget \Par"get\, n.
   1. Gypsum or plaster stone.
    [1913 Webster]
 
   2. Plaster, as for lining the interior of flues, or for
    stuccowork. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   3. Paint, especially for the face. [Obs.] --Drayton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parget
   n 1: plaster used to coat outer walls and line chimneys [syn:
      {parget}, {pargeting}, {pargetting}]
   v 1: apply ornamental plaster to

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top