ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paregoric

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paregoric-, *paregoric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paregoric[N] ยาบรรเทาปวด, See also: ยาแก้ปวด
paregoric[ADJ] บรรเทาปวด, See also: แก้ปวด, Syn. soothing, balsamic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paregoric(แพ'ระกอ'ริค) n. ยาบรรเทาปวด -v. บรรเทา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paregoric (n) pˌærəgˈɒrɪk (p a2 r @ g o1 r i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下痢止め[げりどめ, geridome] (n) antidiarrheal; paregoric; obstipant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paregoric \Par`e*gor"ic\, a. [L. paregoricus, Gr. ?, from ?
   addressing, encouraging, soothing; para` beside + ? an
   assembly: cf. F. par['e]gorique. See {Allegory}.]
   Mitigating; assuaging or soothing pain; as, paregoric elixir.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paregoric \Par`e*gor"ic\, n. (Med.)
   A medicine that mitigates pain; an anodyne; specifically,
   camphorated tincture of opium; -- called also {paregoric
   elexir}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paregoric
   n 1: medicine used to treat diarrhea [syn: {paregoric},
      {camphorated tincture of opium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top