ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parakeet

P EH1 R AH0 K IY2 T   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parakeet-, *parakeet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parakeet[N] นกแก้วเล็ก, Syn. parrot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parakeet(แพ'ระคีท) n. นกแก้วเล็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All I've got at home is one pony and two dogs and four cats and six bunny rabbits and two parakeets and three canaries and a green parrot and a turtle and a silly old hamster.ที่บ้านก็มี ลูกม้าหนึ่งตัว สุนัขสองตัว แมวสี่ตัว และก็กระต่ายหกตัว นกแก้วเล็กสองตัว นกคานารี่สามตัว แล้วก็นกแก้วเขียว และก็เต่าอีกหนึ่ง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
I bet it sounded like angels and parakeets mixed together.เสียงเหมือนนางฟ้ากับโนราผสมกัน Escape from Dragon House (2008)
- A parakeet or something?-นกแขกเต้านะเหรอ? Marley & Me (2008)
So, the chick from the pet store came out here to see just what in the hell this, serial parakeet killer was doing to bump off these birds.นางชะนีร้านสัตว์เลี้ยงก็เลยมาดู ว่าฆาตกรต่อเนื่องฆ่านกหงส์หยกรายนี้ ทำบ้าอะไร นกถึงตายเรียบ August: Osage County (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parakeetIn order to live happily and healthily with parakeets or parrots (you should) think about the behavioral science of domesticated birds and of pet loss.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หงส์หยก[n.] (hongyok) EN: parakeet   
นกหงส์หยก[n.] (nok hong yok) EN: parakeet   FR: perruche [f]
นกแก้วหัวแพร[n. exp.] (nok kaēo hūa phraē) EN: Blossom-headed Parakeet   FR: Perruche à tête rose [f]
นกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ[n. exp.] (nok kaēo khø waēn sī kulāp) EN: Rose-ringed Parakeet   FR: Perruche à collier [f] ; Perruche verte à collier [f] ; Perruche de Kramer [f] ; Cateau
นกแก้วโม่ง[n. exp.] (nok kaēo mōng) EN: Alexandrine Parakeet   FR: Perruche alexandre [f] ; Perruche à épaulettes [f]
นกกะลิง[n. exp.] (nok kaling) EN: Grey-headed Parakeet   FR: Perruche de Finsch [f] ; Perruche à tête grise [f] ; Perruche à tête ardoisée [f]
นกแขกเต้า[n. exp.] (nok khaek tāo) EN: Red-breasted Parakeet   FR: Perruche à moustaches [f] ; Perruche à poitrine rose [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARAKEET P EH1 R AH0 K IY2 T
PARAKEETS P EH1 R AH0 K IY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parakeet (n) pˈærəkiːt (p a1 r @ k ii t)
parakeets (n) pˈærəkiːts (p a1 r @ k ii t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rotschnabelalk {m} [ornith.]Parakeet Auklet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鸚哥[いんこ;インコ, inko ; inko] (n) (uk) true parrot (esp. small parrots such as the parakeet, lory and conure) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parakeet \Par"a*keet`\, n. (Zool.)
   Same as {Parrakeet}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parrakeet \Par"ra*keet`\ (p[a^]r"r[.a]*k[=e]t`), Parakeet
 \Par"a*keet`\, n. [See {Paroquet}.] (Zool.)
   Any one of numerous species of small parrots having a
   graduated tail, which is frequently very long; -- called also
   {paroquet} and {paraquet}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Many of the Asiatic and Australian species belong to
      the genus {Paleornis}; others belong to {Polytelis},
      {Platycercus}, {Psephotus}, {Euphema}, and allied
      genera. The American parrakeets mostly belong to the
      genus {Conurus}, as the Carolina parrakeet ({Conurus
      Carolinensis}).
      [1913 Webster] Parral

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parakeet
   n 1: any of numerous small slender long-tailed parrots [syn:
      {parakeet}, {parrakeet}, {parroket}, {paraquet},
      {paroquet}, {parroquet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top