ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pandemics

P AE0 N D EH1 M IH0 K   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pandemics-, *pandemics*, pandemic
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pandemics มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pandemics*)
English-Thai: Longdo Dictionary
pandemic(n ) โรคระบาด ที่มีการระบาดกระจายไปในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ทั่วประเทศ หลายประเทศในภูมิภาค หรือ กระจายไปทั่วโลก ถือเป็นระดับสูงสุดของการระบาด ที่เริ่มจาก endemic (โรคระบาดประจำถิ่น), outbreak (โรคระบาดประจำถิ่นที่มีการเพิ่มของผู้ป่วยผิดปกติ หรือ โรคใหม่ที่เริ่มการระบาด, epidemic (เริ่มแพร่ระบาดไปในวงกว้าง) และ pandemic (โรคระบาดไปทั่วทั้งประเทศ หรือ หลายพื้นที่ในโลก)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pandemic[ADJ] ซึ่งระบาดไปทั่ว, See also: ซึ่งแพร่กระจายไปทั่ว, Syn. extensive, widespread, Ant. narrow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pandemic(แพนเดม'มิค) adj. ทั่วไป,ครอบคลุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pandemic-ระบาดทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pandemicityภาวะระบาดทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If he'd been successful, this place would've been ground zero for a global pandemic.ถ้าเขาสำเร็จที่นี่คงได้เป็นจุดกำเนิด ของโรคระบาดทั่วโลก Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
A pandemic.มันฆ่าคนไปแล้ว 93% ของประชากรโลก ณ วันนี้ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
"croatoan pandemic reaches australia.""การระบาดของโครโทน ไปถึงออสเตรเลียแล้ว" The End (2009)
Pattycake, pattycake for this pandemic is the flail of God and the world his threshing floor,อะโอ๊โอ , อ๊อดอ๊อด ..โรคระบาดก็เหมือนเครื่องสี ส่วนโลกนี้ก็คือโรงสีข้าว Carriers (2009)
Worldwide pandemic flu.ไข้หวัดใหญ่ระบาดทั่วโลก Fallen (2010)
"mass pandemics,"โรคระบาดใหญ่ๆ Fallen (2010)
- What would you've preferred? A global pandemic?ให้มันระบาดไปทั่วโลกหรือไงกัน The Crazies (2010)
Convince people that the only way to stop a pandemic is to impose mandatory testing.โน้มน้าวให้ประชาชนว่าเป็นเพียงทางเดียว/Nที่จะหยุดการระบาด เพื่อเรียกร้องให้เกิดการทดสอบ You Bury Other Things Too (2011)
In 1918, the Spanish flu pandemic killed 20% of the world's population.ปี 1918 การระบาดของไข้หวัดสเปน ฆ่า 20% ของประชากรโลก The Beginning of the End (2011)
But in order for a global pandemic to be successful, the host has to survive long enough to spread the disease.สำเร็จผล พาหะจะต้องรอดชีวิตนานพอที่จะ แพร่กระจายเชื้อโรค One Will Live, One Will Die (2011)
In 1918, the Spanish flu pandemic killed 20% of the world's population.ปี 1918 การระบาดของไข้หวัดสเปน ฆ่า 20% ของประชากรโลก One Will Live, One Will Die (2011)
But because of the Spanish flu pandemic which swept Europe, he died 4 days after his wife passed away.แต่ไข้หวัดใหญ่สเปนก็พรากชีวิตภรรยาเขาไป หลังจากนั้น 3 วัน Episode #1.7 (2012)
In case of a pandemic, we're going to need it.เพื่อไม่ให้มันแพร่ไปทั่ว เราคงต้องการมันอยู่ FZZT (2013)
And that all of my attempts to prevent him from initiating a worldwide pandemic have failed because of you?สิ่งที่ฉันพยายามทำเพื่อป้องกัน ไม่ให้เขาแพร่โรคระบาดล้างโลก ล้มเหลวเพราะคุณงั้นเหรอ Inferno (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซึ่งระบาดไปทั่ว[adj.] (seung rabāt pai thūa) EN: pandemic   FR: pandémique

CMU English Pronouncing Dictionary
PANDEMIC    P AE0 N D EH1 M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pandemic    (n) pˈændˈɛmɪk (p a1 n d e1 m i k)
pandemics    (n) pˈændˈɛmɪks (p a1 n d e1 m i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pandemie {f}; Epidemie {f}; Seuche {f} mit großer Verbreitungpandemic [Add to Longdo]
Seuche {f}pandemic disease [Add to Longdo]
pandemisch {adj}pandemic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンデミック[, pandemikku] (n) pandemic [Add to Longdo]
新型インフルエンザ[しんがたインフルエンザ, shingata infuruenza] (n) new strains of (pandemic) influenza [Add to Longdo]
汎発[はんぱつ, hanpatsu] (n,vs) pandemic; widespread [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top