หรือคุณหมายถึง palmettös?
Search result for

palmettoes

(49 entries)
(0.1277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palmettoes-, *palmettoes*, palmettoe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา palmettoes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *palmettoes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palmetto[N] ต้นปาล์มมีใบรูปพัด (โดยเฉพาะจำพวก Sabal palmetto)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palmetton. ต้นพาล์มที่มีใบรูปพัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The palmetto marina on the miami river.ไปที่ พาร์มเมตโต มาริน่า บนฝั่งแม่น้ำ ไมอามี่ Hello, Dexter Morgan (2009)
This is SSA Spencer requesting backup at 505 Palmetto Street.นี่เจ้าหน้าที่สเปนเซอร์ รี้ด ต้องการกำลังเสริมที่ 505 ถ.พาลเมทโต้ The Inspired (2013)
I'm heading right back to Palmetto.Ich fahre zurück nach PalmettoPalmetto (1998)
I ain't going to Palmetto.Ich gehe nicht nach PalmettoPalmetto (1998)
Palmetto's cleaned up top to bottom.Palmetto wurde gesäubert. Palmetto (1998)
As long as it ain't Palmetto.So lange es nicht Palmetto ist. Palmetto (1998)
Nina, I am not going back to Palmetto.Nina, ich gehe nicht nach Palmetto zurück. Palmetto (1998)
What's a fella with all that money doing in a one-horse town like Palmetto?Was macht ein Kerl mit so viel Geld in einem Kaff wie PalmettoPalmetto (1998)
You know, I used to write for the Palmetto Ledger.Ich schrieb früher für den Palmetto Ledger. Palmetto (1998)
You know, the kind like your daddy might drive, but unusual in Palmetto.Die Art, die dein Vater fährt, aber die man nicht oft in Palmetto sieht. Palmetto (1998)
Let's just say that you and Palmetto are even now, all right?Sagen wir, du und Palmetto seid quitt, ok? Palmetto (1998)
Palmetto blue.Palmetto-Blau. The Old College Try (1998)
Palmetto blue.Palmetto-Blau. The Old College Try (1998)
Martin, Frank. 1156 Palmeadow.Martin Frank. 11-56 PalmettoTransporter 2 (2005)
In Palmetto Bay?In Palmetto Bay? Circle Us (2010)
Not after Palmetto Street.Nicht nach der Palmetto Street. Pilot (2015)
I asked for this case because of Palmetto Street, Dan.Ich habe wegen der Palmetto Street um diesen Fall gebeten, Dan. Pilot (2015)
There was a case, a shooting on Palmetto Street where a cop was shot, and I saw it differently than pretty much everyone in my department, including my ex.Eine Schießerei auf der Palmetto Street, bei der ein Cop starb. Und ich sah die Sache anders als so ziemlich jeder in meinem Department, einschließlich meines Ex. Pilot (2015)
"447, North Palmetto Street.""447, North Palmetto Street." Cape Town (2015)
447, North Palmetto...447, North Palmetto... Cape Town (2015)
We're going to Myrtle and Palmetto.Nein, wir fahren zur Myrtle und PalmettoWhite Girl (2016)
There was a case, a shooting on Palmetto Street. Malcom got shot meeting up with some gang members.Bei einer Schießerei in der Palmetto Street wurde Malcolm von Gangstern angeschossen. Wingman (2016)
Remember the Palmetto case I was telling you about?Erinnern Sie sich an den Palmetto-Fall? Wingman (2016)
I shall donate my services on Palmetto, all right?Im Gegenzug helfe ich Ihnen mit PalmettoWingman (2016)
So, this is Palmetto Street.Das ist also die Palmetto Street. Wingman (2016)
But there's something at Palmetto that I need to take care of, so...Aber ich muss etwas in der Palmetto erledigen. Wingman (2016)
Well, how'd your Palmetto thing go anyway? Hmm?Wie lief Ihre Palmetto-Sache? Wingman (2016)
Ooh! How's your ex, Detective Douche?Du hast beim Palmetto-Fall viel riskiert. Et Tu, Doctor? (2016)
Decker, we're on the same side.Du bist noch an der Palmetto-Sache dran. Weißt du was? Et Tu, Doctor? (2016)
Well, guess what?- Ich hab Palmetto abgeschlossen. Et Tu, Doctor? (2016)
God, you're a decent cop, but you are a terrible liar.Komm schon. An Palmetto ist was faul. Et Tu, Doctor? (2016)
Just wanted to congratulate you on closing Palmetto.Ich gratuliere, Palmetto ist abgeschlossen. Et Tu, Doctor? (2016)
I shot Malcolm to protect you. Everything I saw at palmetto, it was all true!Ich hatte mit der Palmetto Street recht. Take Me Back to Hell (2016)
I know, but I was gonna shoot you at palmetto, and now I feel like I've been given a second chance here, so I'm sure as hell not gonna waste it.- Ich weiß. Ich wollte dich aber schon in der Palmetto Street erschießen. Ich bekomme hier eine zweite Chance, und die lasse ich nicht verstreichen. Take Me Back to Hell (2016)
Dropping bodies all through the Palmetto State. Doesn't sound very enlightened.Hinterlässt Leichen überall im Palmetto-Staat. Kill 'Em All (2016)
Listen, I know the Palmetto Hotel is supposed to be a really nice hotel, but the service here is unacceptable!Das Palmetto soll ja ein tolles Hotel sein, aber der Service nervt! Naked (2017)
Listen, brother, I need to get to The Palmetto Hotel.Ich muss ins Palmetto Hotel. Naked (2017)
Your belongings are, in fact, in room 412 at the Palmetto Hotel.Ihre Sachen befinden sich in Zimmer 412 im PalmettoNaked (2017)
Palmetto Hotel, this is Kimber.Palmetto, Kimber hier. Naked (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
PALMETTO    P AE0 L M EH1 T OW0
PALMETTO    P AA0 L M EH1 T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palmetto    (n) (p a1 l m e1 t ou)
palmettos    (n) (p a1 l m e1 t ou z)
palmettoes    (n) (p a1 l m e1 t ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棕榈[zōng lǘ, ㄗㄨㄥ ㄌㄩˊ, / ] a palm tree; Palmetto (name) [Add to Longdo]
锯棕榈[Jù Zōng lǘ, ㄐㄩˋ ㄗㄨㄥ ㄌㄩˊ, / ] Saw Palmetto (drug used to treat benign prostate hypertrophy in men) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top