ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oxygenates

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oxygenates-, *oxygenates*, oxygenate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา oxygenates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *oxygenates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oxygenate[VT] หล่อเลี้ยงด้วยอ็อกซิเจน
oxygenation[N] การหล่อเลี้ยงด้วยอ็อกซิเจน, Syn. oxygenating, ventilation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oxygenateเติมออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oxygenationการเติมออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oxygenatorปอดเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reoxygenation การเติมออกซิเจนซ้ำ
การที่ปริมาณออกซิเจนในลำน้ำเพิ่มขึ้นจากการ เติมน้ำดีในน้ำเสีย หรือจาก การสังเคราะห์โดยใช้แสงของพืชและจากการสัมผัสอากาศผิวน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Deoxygenation การลดออกซิเจน
การที่ออกซิเจนในน้ำลดลงตามสภาวการณ์ทาง ธรรมชาติ เช่น จากบีโอดี หรือโดยการเติมสารเคมีลงไป [สิ่งแวดล้อม]
Oxygenation Capacity ขีดความสามารถให้ออกซิเจน
ปริมาณออกซิเจนที่เครื่องเติมอากาศสามารถให้ ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Blood, Oxygenatedเลือดที่มีออกซิเจน,เลือดเป็นสีแดงสด [การแพทย์]
Cells, Oxygenatedเซลล์ที่มีความเข้มข้นของออกซิเจนสูง [การแพทย์]
Deoxygenationการร่อยหรอของออกซิเจน [การแพทย์]
Fetal Oxygenationการให้ออกซิเจนแก่เด็ก [การแพทย์]
Mouth Rinses, Oxygenatingยาบ้วนปาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He brought charged paddles into an oxygenated room.เขาเอาแผ่นชาร์จเข้ามาในห้อง ออกซิเจน The Right Stuff (2007)
It oxygenates the room, helps you think, relieves stress.มันช่วยให้มีอ๊อกซิเจนในห้อง,แก้เครียดได้ Hot Fuzz (2007)
his brain will no longer be able to oxygenate itself.สมองเขาจะดูดซึม\ ออกซิเจนไม่ได้อีก Pilot (2008)
See, it's all about oxygenating the stain.สำคัญที่ต้องให้ออกซิเจนกับรอยเลือด Nature of the Beast (2011)
The Naga venom is only deoxygenated when it's in stasis.พิษของนากาจะไม่รับอ็อกซิเจน เมื่อมันอยู่นิ่งๆ Into the Dark (2012)
Okay, so the head wounds are too superficial to have killed her, but she does have signs of low oxygenation.โอเค ที่หัวมีบาดแผลตื้น เกินกว่าที่จะฆ่าเธอได้ แต่เธอมีภาวะที่ ออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงน้อยด้วย Pilot (2012)
Are oxygenated and non-oxygenated blood the same color?เลือดที่มีออกซิเจนกับไม่มีออกซิเจนมีสีเหมือนกันรึเปล่าครับแม่ Sister's Keeper (2013)
If the oxygenator breaks, I'm gonna suffocate.หากแบ่ง เครื่องทำให้ออกซิเจน ฉันจะหายใจไม่ออก The Martian (2015)
He didn't load up the oxygenator... or the water reclaimer?เขาไม่ได้โหลดขึ้น เครื่องทำให้ออกซิเจน หรือ เครื่องกลับคืน น้ำหรือไม่ The Martian (2015)
The oxygenator, the water reclaimer... the atmospheric regulator... bring that all with me.เครื่องทำให้ออกซิเจน, เครื่องกลับคืน น้ำ ควบคุมบรรยากาศ นำว่าทั้งหมดกับฉัน The Martian (2015)
Different atmosphere, different levels of oxygenation, different microgravity.ระดับออกซิเจนที่ไม่เหมือนเดิม น้ำหนักแรงโน้มถ่วงก็แตกต่าง A Wanted (Inhu)Man (2015)
The treatment for PRCA is blood transfusions.- Bei einer PRCA braucht man Blut, bei MG eine hyperbare Oxygenation. Spin (2005)
If the oxygenator breaks, I'm gonna suffocate.Wenn der Oxygenator kaputtgeht‚ ersticke ich. The Martian (2015)
He didn't load up the oxygenator or the water reclaimer?Hat er den Oxygenator oder den Wasseraufbereiter mitgenommen? The Martian (2015)
So, I've got 200 sols to figure out... how to take everything here that's keeping me alive... the oxygenator, the water reclaimer, the atmospheric regulator... bring that all with me.Ich habe 200 Sols, um mir einfallen zu lassen, wie ich alles hier, was mich am Leben erhält, den Oxygenator, den Wasseraufbereiter, den Atmosphäre-Regler, mitnehme. The Martian (2015)
Looks like Becca was experimenting with perfluorochemicals, oxygenators, the building block of artificial blood.Sieht aus, als hätte Becca mit mit Perfluorchemikalien und Oxygenatoren experimentiert, dem Baustein des künstlichen Blutes. The Tinder Box (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหล่อเลี้ยงด้วยออกซิเจน[n. exp.] (kān lølīeng dūay ǿksijēn) EN: oxygenation   FR: oxygénation [f]
หล่อเลี้ยงด้วยออกซิเจน[v. exp.] (lølīeng dūay ǿksijēn) EN: oxygenate   FR: oxygéner

CMU English Pronouncing Dictionary
OXYGENATE    AA1 K S AH0 JH AH0 N EY2 T
OXYGENATED    AA1 K S AH0 JH AH0 N EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oxygenate    (v) ˈɒksɪʤənɛɪt (o1 k s i jh @ n ei t)
oxygenated    (v) ˈɒksɪʤənɛɪtɪd (o1 k s i jh @ n ei t i d)
oxygenates    (v) ˈɒksɪʤənɛɪts (o1 k s i jh @ n ei t s)
oxygenating    (v) ˈɒksɪʤənɛɪtɪŋ (o1 k s i jh @ n ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充氧[chōng yǎng, ㄔㄨㄥ ㄧㄤˇ, ] to oxygenate; to provide oxygen complement [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
oxygenieren; mit Sauerstoff behandelnto oxygenate [Add to Longdo]
Oxygenation {f}; Sauerstoffzufuhr {f} [med.]oxygenation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
酸素化[さんそか, sansoka] (n,vs) oxygenation [Add to Longdo]
酸素系[さんそけい, sansokei] (adj-f) (See 塩素系) oxygenated; oxygen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top