ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overhand

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overhand-, *overhand*, overhan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overhand[ADJ] ที่ใช้มือหรือแขนพาดข้ามไปเหนือหัวไหล่, Syn. overarm
overhand[ADV] ที่ใช้มือหรือแขนพาดข้ามไปเหนือหัวไหล่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overhand(โอ'เวอะแฮนดฺ) adj.,adv. ข้ามไหล่,ลงมาจากข้างบน,ฟาดลงมา,จากบนสู่ล่าง n. การส่งข้ามไหล่,การฟาดลงมา,การเย็บขอบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
overhand(adj,adv) ลงมาจากข้างบน,ยกแขนขึ้น,ฟาด,ตบลูก,ข้ามไหล่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know if I'm stupid or not, but I do know I know how to tie an overhand knot.ฉันอาจจะไม่รู้ว่าฉันโง่หรือป่าว แต่ที่แน่ๆ ฉันรู้วิธีคลายปมเชือก Nasty Habits (2013)
My plan was just to land some jabs, every so often throw an overhand left to land-- to get some respect.แผนผมคือจะแย็บไปบ่อยๆ แล้วออกหมัดซ้ายโอเวอร์แฮนด์ ให้เขานับถือบ้าง CounterPunch (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงื่อนปล่อย[n. exp.] (ngeūoen plǿi) EN: overhand knot   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overhand (j) ˈouvəhænd (ou1 v @ h a n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバースロー[, o-ba-suro-] (n) (abbr) overhand throw (baseball) [Add to Longdo]
オーバーハンド[, o-ba-hando] (n) overhand [Add to Longdo]
オーバーハンドスロー[, o-ba-handosuro-] (n) overhand throw [Add to Longdo]
オーバーハンドパス[, o-ba-handopasu] (n) overhand pass [Add to Longdo]
上手投げ[うわてなげ, uwatenage] (n) (baseball) an overhand throw; (sumo) a throw using the outside of the arm; (P) [Add to Longdo]
腕を返す[かいなをかえす, kainawokaesu] (exp,v5s) to place one's arms under those of the opponent and lift them up, in order to prevent an overhand grip on one's mawashi (in sumo) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overhand \O"ver*hand`\, n.
   1. The upper hand; advantage; superiority; mastery.
    [1913 Webster]
 
       He had gotten thereby a great overhand on me. --Sir
                          T. More.
    [1913 Webster]
 
   2. (Baseball) A throwing or pitching style that is
    overhanded; also an overhand[2] pitch.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overhand \O"ver*hand`\, a.
   1. (Sewing) Over and over; -- applied to a style of sewing,
    or to a seam, in which two edges, usually selvedges, are
    sewed together by passing each stitch over both.
    [1913 Webster]
 
   2. (Baseball, Cricket, Tennis, etc.) Done (as pitching or
    bowling) with the hand higher than the elbow, or the arm
    above, or higher than, the shoulder; as, an overhand
    pitch; an overhand stroke.
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Overhand knot}. See Illustration of {Knot}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overhand \O"ver*hand`\, adv.
   In an overhand manner or style.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overhand
   adj 1: with hand brought forward and down from above shoulder
       level; "an overhand pitch"; "an overhand stroke" [syn:
       {overhand}, {overhanded}, {overarm}] [ant: {underarm},
       {underhand}, {underhanded}]
   2: sewn together with overhand stitches (close vertical stitches
     that pass over and draw the two edges together) [syn:
     {overhand}, {oversewn}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 overhand /ovərhɑnt/
  upperhand

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top