Search result for

overcoat

(50 entries)
(0.2533 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overcoat-, *overcoat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overcoat[N] เสื้อคลุมใหญ่, See also: เสื้อโอเว่อร์โค้ท, Syn. topcoat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overcoat(โอ'เวอะโคท) n .เสื้อคลุมใหญ่กันหนาว,เสื้อคลุมใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
overcoat(n) เสื้อคลุมกันหนาว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Agents in our offices across the country are identifying every store in the United States that sold this overcoat.เจ้าหน้าที่ FBI ของเราทั่วประเทศ กำลังตามสืบเซาะทุกร้านในสหรัฐ เพื่อหาร้านที่ขายเสื้อโค้ทตัวนี้ Public Enemies (2009)
Hey, I'm not your girl. Brown overcoat.เฮ ฉันไม่ใช่แฟนคุณนะ Public Enemies (2009)
this is him. black overcoat, black baseball cap.นี่รูปเขา โค้ทดำ หมวกเบสบอลสีดำ The Big Wheel (2009)
Well, he's wearing pajamas and an overcoat.แต่ เขาก็ใส่ชุดนอน กับโอเวอร์โค้ด New History (2009)
I just made our perp. Eleven o'clock, blue overcoat.ฉันเพิ่งเจอเป้าหมายของเราตรง 11 นาฬิกา เสื้อโค้ทน้ำเงิน The International (2009)
See... the stench of that Impala's all over your overcoat, angel....กลิ่นตุๆของรถอิมพาล่านั่น ติดอยู่ทั่วเสื้อโค้ทของนาย พ่อเทวดา ฉันคิดว่าเราตกลงกันแล้ว... The Man Who Would Be King (2011)
Zinavoy, what's with the overcoat?เอาสิ The Art of Getting By (2011)
NIKITA Two guys in overcoats at your 7 o'clock, 30 yards back.ผู้ชายสวมเสื้อนอกตรง 7 นาฬิกา ห่างไปด้านหลัง 30 หลา Betrayals (2011)
No clue, but there's a suspicious-looking man on "J" Street and 56th-- haunted eyes, nervous energy, an overcoat on a hot day.บางทีนะ แต่มีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง อยู่ถนน เจ ที่ 56 สายตาอาฆาต ท่าทางโรคจิต แถมใส่เสื้อโค้ททั้งๆที่ร้อนแบบนี้ Ring Around the Rosie (2011)
Well, there was the tension in his body as well, and the overcoat, but, uh... the eyes were enough.รวมถึงความตึงเครียดในตัวเขา รวมถึงเสื้อโค้ทด้วย แต่จริงๆก็.. Ring Around the Rosie (2011)
Who knew cement overcoats would be back for fall?ใครจะไปรู้ว่าเสื้อคลุมซีเมนต์ จะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง Kick the Ballistics (2011)
She had on an overcoat, but it was open, and she was wearing a pin with the star of David on it.เอ่อ เธอสวมโอเวอร์โค็ด เธอไม่ได้ติดกระดุม และติดเข็มกลัดรูปดาวของเดวิด Til Death Do Us Part (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overcoatAs I felt cold, I put on my overcoat.
overcoatAs it cold is, you way keep your overcoat on.
overcoatDo you mean to do without an overcoat?
overcoatHe entered the classroom with his overcoat on.
overcoatHe ran into the room with his hat and overcoat on.
overcoatHe took off his overcoat.
overcoatHe wrapped himself in his overcoat.
overcoatHis overcoat is worn out.
overcoatI can do without an overcoat.
overcoatI have been wearing this overcoat for more than five years.
overcoatI like this overcoat. May I try it on?
overcoatI ordered my overcoat from a department store.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื้อกันหนาว[N] coat, See also: overcoat, topcoat, Syn. เสื้อหนาว, Example: ผู้คนเตรียมหาซื้อเสื้อกันหนาวเพราะใกล้ฤดูหนาวแล้ว, Count unit: ตัว
เสื้อคลุม[N] cloak, See also: overcoat, Example: ในสังคมชาวตะวันตกบุคคลที่ไปงานเลี้ยงรับรองต้องถอดเสื้อคลุมฝากไว้ที่ห้องเสื้อผ้าก่อนจะเข้าร่วมงาน, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อที่คลุมทับเสื้อนอก
เสื้อหนาว[N] coat, See also: overcoat, topcoat, Syn. เสื้อกันหนาว, Example: พอย่างเข้าฤดูหนาว แม่ค้าต่างพานำเสื้อหนาวสีสันสดใสมาวางขาย, Count unit: ตัว
เสื้อนอก[N] coat, See also: overcoat, Syn. เสื้อคลุม, Example: ทุกวันนี้ สูทหรือการใส่เสื้อนอกกลายเป็นชุดประจำชาติของชาวญี่ปุ่นไปเสียแล้ว, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสื้อกันหนาว[n. exp.] (seūa kan nāo) EN: overcoat ; coat ; topcoat ; winter jacket   FR: pardessus [m] ; manteau [m] ; vêtement d'hiver [m]
เสื้อคลุม [n.] (seūakhlum) EN: cloak ; overcoat   FR: manteau [m]
เสื้อโค้ท [n.] (seūa khōt) EN: overcoat   FR: pardessus [m]
เสื้อหนาว [n.] (seūanāo) EN: coat ; overcoat ; topcoat ; warm clothing ; winter clothes ; heavy jacket ; heavy coat   FR: vêtement d'hiver [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERCOAT    OW1 V ER0 K OW2 T
OVERCOATS    OW1 V ER0 K OW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overcoat    (n) (ou1 v @ k ou t)
overcoats    (n) (ou1 v @ k ou t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンコン[, ankon] (n) (abbr) overcoat with very simple lines and no shoulder pads, etc. (from [Add to Longdo]
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) [Add to Longdo]
オーバコート;オーバーコート[, o-bako-to ; o-ba-ko-to] (n) overcoat [Add to Longdo]
外套[がいとう, gaitou] (n,adj-no) overcoat; greatcoat; cloak; wrap [Add to Longdo]
[かさね, kasane] (n) (1) (See 重ね) layers of clothing worn under one's overcoat; (2) (abbr) (See 襲の色目) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
忍;荵[しのぶ, shinobu] (n) (1) (uk) Davallia mariesii (species of fern); (2) (See 軒忍) Lepisorus thunbergiana (species of fern); (3) (See 襲の色目) color of clothing layers under one's overcoat (light green on blue); (4) (abbr) (See 忍髷) ancient women's hairstyle; (5) (abbr) (See 忍摺) clothing patterned using the fern Davallia mariesii [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大衣[dà yī, ㄉㄚˋ ㄧ, ] overcoat; topcoat; cloak [Add to Longdo]
[chǎng, ㄔㄤˇ, ] overcoat [Add to Longdo]
防寒服[fáng hán fú, ㄈㄤˊ ㄏㄢˊ ㄈㄨˊ, ] overcoat; winter wear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 overcoat \o"ver*coat`\, n. [Cf. {Surcoat}.]
   A coat worn over the other clothing; a greatcoat; a topcoat.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overcoat
   n 1: a heavy coat worn over clothes in winter [syn: {greatcoat},
      {overcoat}, {topcoat}]
   2: an additional protective coating (as of paint or varnish)
     [syn: {overcoat}, {overcoating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top