ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outwork

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outwork-, *outwork*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outwork[N] งานที่ทำที่บ้าน
outworker[N] คนทำงานที่บ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outwork(เอาทฺเวิร์ค') vt. ทำงานได้ดีกว่า,ทำงานได้เร็วกว่า,ทำให้เสร็จ,ทำงานสำเร็จ. n. (เอาทฺ'เวิร์ค) สิ่งก่อสร้างป้องกันข้าศึกรอบนอกที่ง่าย ๆ, See also: outworker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
outwork(n) ด่านชั้นนอก
outwork(vt) ทำได้ดีกว่า,ทำได้เร็วกว่า

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outwork (n) ˈautwɜːʳk (au1 t w @@ k)
outworks (n) ˈautwɜːʳks (au1 t w @@ k s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outwork \Out*work"\, v. t.
   To exceed in working; to work more or faster than.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outwork \Out"work`\, n. (Fort.)
   A minor defense constructed beyond the main body of a work,
   as a ravelin, lunette, hornwork, etc. --Wilhelm.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outwork
   n 1: subsidiary defensive structure lying outside the main
      fortified area; "the outworks of the castle"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top