หรือคุณหมายถึง outspokenneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outspokenness

AW0 T S P OW1 K AH0 N AH0 S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outspokenness-, *outspokenness*, outspokennes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outspokenness[N] ความตรงไปตรงมา, See also: ความโผงผาง

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTSPOKENNESS    AW0 T S P OW1 K AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outspokenness    (n) ˌautspˈoukən-nəs (au2 t s p ou1 k @ n - n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outspoken \Out*spo"ken\, a.
   Speaking, or spoken, freely, openly, candidly, or boldly; as,
   an outspoken man; an outspoken rebuke. -- {Out*spo"ken*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outspokenness
   n 1: the trait of being blunt and outspoken [syn: {frankness},
      {outspokenness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top