ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outboard

AW1 T B AO2 R D   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outboard-, *outboard*, outboar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outboard[ADJ] ที่ตั้งอยู่นอกลำตัวเรือ
outboard motor[N] เครื่องยนต์ที่ติดตั้งด้านหลังของเรือเล็ก, Syn. outboard engine
outboard engine[N] เครื่องยนต์ที่ติดตั้งด้านหลังของเรือเล็ก, Syn. outboard, outboard motor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outboard(เอาทฺ'บอร์ด) adj.,adv. นอกลำ,ติดท้าย. n. เรือติดท้าย,เครื่องยนต์ติดท้ายลำเรือ
outboard motorn. เครื่องยนต์ติดท้ายลำเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He turned an inboard into an outboard scared me to death, and I swam back to shore.เล่นเอาผมกลัวเเทบตาย เเล้วผมก็ว่ายเข้าฝั่ง Jaws (1975)
You got your hard drive and you got your outboard gear.คุณมี Hard Drive ใช้ และ คุณมี Outboard Gear ใช้ Once (2007)
Wouldn't be the smartest play, but they special ordered a new outboard engine.ไม่ใช่คนฉลาดนัก ที่พวกเขาสั่ง ต่อเรือพิเศษติดเครื่องยนต์ Ball and Chain (2010)
Single outboard motor, two-stroke engine.มอเตอร์เดี่ยวนอกลำ เครื่องยนต์สองจังหวะ JJ (2010)
A full tank on a single outboard motor will get you 150 miles.น้ำมันเต็มถัง ด้วยมอเตอร์เดี่ยว จะพานายไปได้ 150 ไมล์ ที่ความเร็ว 25 ไมล์ต่อชม. JJ (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTBOARD    AW1 T B AO2 R D
OUTBOARD'S    AW1 T B AO2 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outboard    (j) ˈautbɔːd (au1 t b oo d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnüffelverfahren {n}outboard test; sniffer test method [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
船外[せんがい, sengai] (adj-no) outboard; extra-vehicular [Add to Longdo]
船外機[せんがいき, sengaiki] (n) outboard motor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outboard \Out"board`\, a. & adv. (Naut.)
   Beyond or outside of the lines of a vessel's bulwarks or
   hull; in a direction from the hull or from the keel; --
   opposed to {inboard}; as, outboard rigging; swing the davits
   outboard.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outboard
   adj 1: located away from the midline of a vessel or aircraft;
       "the outboard section of a wing"; "outboard rigging"
       [ant: {inboard}]
   n 1: a motorboat with an outboard motor [syn: {outboard
      motorboat}, {outboard}]
   2: internal-combustion engine that mounts at stern of small boat
     [syn: {outboard motor}, {outboard}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top