ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ose

OW1 Z   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ose-, *ose*
Possible hiragana form: おせ
English-Thai: Longdo Dictionary
rose apple(n) ชมพู่
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
loser(n) คนขี้แพ้, คนไม่เอาถ่าน, คนไม่เอาไหน, คนไม่ได้เรื่อง เช่น Are you a loser?! Take this quiz and find out.
roseapple(n) ชมพู่ เช่น The Roseapple is best eaten fresh. When it is ripe it gives a delicate rose fragrance, which can also be tasted. The flesh is crisp and firm and discolours on exposure to air.
heterosexuality(n) ความชอบในเพศตรงข้าม, การชอบบุคคลที่เป็นเพศต่างกัน
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion
nosewheel(n) ล้อหน้าของเครื่องบิน เช่น Left and right main gear wheel speed signals are processed by a circuit which is a model of aircraft rigid body motion to provide a synthesized nose wheel.
rinse spray hose(n) สายชำระ สายยางที่เป็นสเปรย์พ่นน้ำ เช่น Buy pre rinse spray hose Plumbing Supplies from Home & Garden stores.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ose[ADJ] เต็มไปด้วย, See also: ซึ่งมีคุณสมบัติของ
ose[SUF] เต็มไปด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acerose(แอส' เซอโรส) adj. คล้ายเข็ม, คล้ายแกลบ, ซึ่งผสมกับแกลบ (acerate, acerous)
acroseน้ำตาลที่สังเคราะห์จากการจับตัวของ formaldehyde หรือ glucose
adipose(แอค' ดิโพส) adj. ซึ่งคล้ายหรือประกอบด้วยไขมัน. -n. ไชสัตว์. -adiposeness, adiposity, adiposis n. (fatty)
albumose(แอล' บูโมส) n. lารประกอบที่ได้จากโปรตีนโดยฤทธิ์ของเอ็นไซม์ (derived from proteins)
aldose(แอล' โดส) chem. น้ำตาลที่มี aldehyde group (a sugar)
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
amylose(แอม' มะโลส) n. ส่วนประกอบที่ละลายได้ของแป้งที่มีลักษะเป็น gel แข็งที่อุณหภูมิปกติ
anastomose(อะแนส' ทะโมส) vt., vi. เชื่อมต่อ, ทำให้เชื่อมต่อกัน (connect by anastomosis)
anchylose(แอง' คะโลส) vt., vi. =ankylose. -anchylosis n. -anchylotic adj.
appose(อะโพซ') vt. ใส่หรือวางชิดกับ,ใส่หรือวางใกล้กับ. -apposer n., Syn. juxtapose)

English-Thai: Nontri Dictionary
arose(vi) pt ของ arise
bellicose(adj) ชอบรบกัน,ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ
calaboose(n) คุก,เรือนจำ,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
cellulose(n) เซลลูโลส
choose(vi,vt) เลือก,คัดเลือก,เลือกสรร,สมัครใจ,ตัดสิน,ตกลงใจ
chose(vt) pt ของ choose
chosen(vt) pp ของ choose
close(adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ
close(n) การปิด,การจบ,การยุติ,การสิ้นสุด,การเลิก,การลงเอย
close(vt) ปิด,จบ,อวสาน,สิ้น,เลิก,ยุติ,ลงเอย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
wait a second. th ose are your chores.เดี๋ยว นั่นหน้าที่คุณ Opening Doors (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oseJean ate the osechi cooking his wife cooked for herself.
oseMy mother taught me how to make osechi.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อมรเบิกฟ้า [n. exp.] (amøn boēk fā) EN: Rose dipladenia   
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อันเดียวกัน[n. exp.] (an dīokan) FR: identique ; la même chose
อเนกประสงค์[X] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose   
อันละ[X] (an la) FR: à la pièce ; chaque chose ; chaque
อปรา[v.] (aparā ) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten   FR: perdre ; être battu
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
อะไร[X] (arai) EN: whatever ; anything ; something   FR: quelque chose ; rien

CMU English Pronouncing Dictionary
OSE    OW1 Z
OSER    OW1 S ER0
OSEGUERA    OW0 S EY0 G EH1 R AH0

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お節介[おせっかい, osekkai] สอดรู้สอดเห็น, เสือก, See also: S. 詮索好きな,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
汚染[おせん, osen] มลพิษ การปนเปื้อน
汚染除去[おせんじょきょ, osenjokyo] การขจัดการปนเปื้อน

German-Thai: Longdo Dictionary
großeใหญ่, สูง, See also: groß
großenใหญ่, สูง, See also: groß
großerใหญ่กว่า, See also: groß
ein Konto auflösenปิดบัญชีธนาคาร
Unterhose(n) |die, pl. Unterhosen| กางเกงชั้นใน
auf Kritik stoßenเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ เช่น Im Jahr 2002 ist die Währungsumstellung zu Euro in Europa auf Kritik gestoßen.
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
Rose(n) |die, pl. Rosen| ดอกกุหลาบ
stoßen(vi vt) |stieß, ist gestoßen| ชน เช่น mit dem Kopf an die Tür stoßen ชนประตูด้วยหัว
Großeltern(n) |pl.| ปู่ ย่า ตา ยาย, See also: Related: Großmutter, Großvater

French-Thai: Longdo Dictionary
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison de passe,
rose(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีชมพู

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
rem[レム, remu] (n) rem (unit of radiation dose) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
クローズ[くろーず, kuro-zu] close (vs) [Add to Longdo]
クローズドシステム[くろーずどしすてむ, kuro-zudoshisutemu] closed system [Add to Longdo]
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
汚染[おせん, osen] Verschmutzung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ose \-ose\suff. [L. -osus: cf. F. -ose. Cf. {-ous}.]
   [1913 Webster]
   1. A suffix denoting full of, containing, having the
    qualities of, like; as in verbose, full of words; pilose,
    hairy; globose, like a globe.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) A suffix indicating that the substance to the name
    of which it is affixed is a member of the carbohydrate
    group; as in cellulose, sucrose, dextrose, etc.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OSE
     Open Software / System Environment
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top