ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ordeal

AO0 R D IY1 L   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ordeal-, *ordeal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ordeal[N] การพิสูจน์อย่างทารุณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ordeal(ออร์เดียล') n. การทดสอบอย่างทรหดที่สุด,ประสบการณ์ที่แสนสาหัส, Syn. test

English-Thai: Nontri Dictionary
ordeal(n) วิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์,ความเจ็บปวด,อุปสรรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ordeal, trial byการพิจารณาคดีโดยใช้วิธีทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ordealจารีตนครบาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Much as I should like to participate in this ordeal, I cannot...ผมสามารถทำได้ทุกอย่าง แต่เรื่องนี้ผม ขอบาย... The Great Dictator (1940)
Do you realize how many men could survive such an ordeal?ทรงตระหนักหรือไม่ว่ามีสักกี่คนNที่รอดจากความโหดร้ายเหล่านั้นมาได้ Seven Years in Tibet (1997)
That was the first moment in that whole ordeal I began to cry.นั่นคือบททดสอบแรกที่หินที่สุดในชีวิตของผม ผมเริ่มร้องให้ Latter Days (2003)
Right afterthe Tiffani ordeal?หลังจากที่ทิฟฟานี่จากไปน่ะเหรอ Eating Out (2004)
You know, something you learned during your ordeal, something to keep them going no matter how bad it gets?อะไรบางอย่างแสนสาหัสที่คุณเรียนรู้มา อะไรที่จะทำให้พวกเขายืนหยัด แม้ต้องเจอกับสิ่งเลวร้าย Rescue Dawn (2006)
I mean, after his ordeal, i wouldn't be surprised if he's just babbling like a crazy person!ชั้นหมายถึงหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์อะไรแบบนั้นมาน่ะ ชั้นจะไม่ประหลาดใจเลยถ้าเขาพ่นอะไรบ้าๆออกมาน่ะ Distant Past (2007)
You survived such an ordeal.You survived such an ordealIf in Love... Like Them (2007)
Throughout this ordeal, if we've learned anything it's that human life is sacred.การที่ผมได้ผ่านงานที่เสี่ยงและอันตราย\ ถ้าเราได้รับเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น ...จะรู้ว่าชีวิตมนุษย์มีค่าเพียงใด Saw V (2008)
What matters is not a simple divine revelation, but the willpower of people, never giving up whatever the ordeal might be.แล้วมันจะเผยให้เห็นถึงความหยั่งรู้จากสวรรค์ อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นมติจากสวรรค์ แต่ถ้าพลังจากประชาชนไม่ยอมรับถึงสิ่งนี้เล่า The Kingdom of the Winds (2008)
Before I subject a good woman to such an ordeal I need to be satisfied that the woman I'm replacing her with is beyond reproach.ก่อนที่ข้าจะทำให้หญิงดีๆคนหนึ่ง ต้องเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้ ข้าก็ต้องแน่ใจได้ก่อนว่า หญิงคนใหม่ที่จะมาแทนนาง\ อยู่เหนือข้อกล่าวหานั้น The Other Boleyn Girl (2008)
He's been through quite an ordeal;เขาผ่านเรื่องหนักๆ มามากมาย Changeling (2008)
Patrick, you have just been through a terrible ordeal.แพทริค คุณเพิ่งจะผ่าน เรื่องร้ายๆมา Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ordealBob has to get though this ordeal on his own.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิจารณาคดีโดยการทรมาน[n. exp.] (kān phitjāranā khadī dōi kān thøramān) EN: trial by ordeal   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORDEAL    AO0 R D IY1 L
ORDEALS    AO0 R D IY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ordeal    (n) ˈɔːdˈiːl (oo1 d ii1 l)
ordeals    (n) ˈɔːdˈiːlz (oo1 d ii1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
苦杯[くはい, kuhai] (n) bitter experience (ordeal) [Add to Longdo]
試練(P);試煉;試錬[しれん, shiren] (n) test; trial; probation; ordeal; tribulation; (P) [Add to Longdo]
神明裁判[しんめいさいばん, shinmeisaiban] (n) trial by ordeal [Add to Longdo]
探湯[くかたち;くかだち;くがたち, kukatachi ; kukadachi ; kugatachi] (n) trial by ordeal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ordeal \Or"de*al\ ([^o]r"d[-e]*al), n. [AS. ord[=a]l, ord[=ae]l,
   a judgment; akin to D. oordeel, G. urteil, urtheil; orig.,
   what is dealt out, the prefix or- being akin to [=a]-
   compounded with verbs, G. er-, ur-, Goth. us-, orig. meaning,
   out. See {Deal}, v. & n., and cf. {Arise}, {Ort}.]
   1. An ancient form of test to determine guilt or innocence,
    by appealing to a supernatural decision, -- once common in
    Europe, and still practiced in the East and by savage
    tribes.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England ordeal by fire and ordeal by water were
      used, the former confined to persons of rank, the
      latter to the common people. The ordeal by fire was
      performed, either by handling red-hot iron, or by
      walking barefoot and blindfold over red-hot plowshares,
      laid at unequal distances. If the person escaped
      unhurt, he was adjudged innocent; otherwise he was
      condemned as guilty. The ordeal by water was performed,
      either by plunging the bare arm to the elbow in boiling
      water, an escape from injury being taken as proof of
      innocence, or by casting the accused person, bound hand
      and foot, into a river or pond, when if he floated it
      was an evidence of guilt, but if he sunk he was
      acquitted. It is probable that the proverbial phrase,
      to go through fire and water, denoting severe trial or
      danger, is derived from the ordeal. See {Wager of
      battle}, under {Wager}.
      [1913 Webster]
 
   2. Any severe trial, or test; a painful experience.
    [1913 Webster]
 
   {Ordeal bean}. (Bot.) See {Calabar bean}, under {Calabar}.
 
   {Ordeal root} (Bot.) the root of a species of {Strychnos}
    growing in West Africa, used, like the ordeal bean, in
    trials for witchcraft.
 
   {Ordeal tree} (Bot.), a poisonous tree of Madagascar
    ({Tanghinia venenata} syn. {Cerbera venenata}). Persons
    suspected of crime are forced to eat the seeds of the
    plumlike fruit, and criminals are put to death by being
    pricked with a lance dipped in the juice of the seeds.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ordeal \Or"de*al\, a.
   Of or pertaining to trial by ordeal.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ordeal
   n 1: a severe or trying experience
   2: a primitive method of determining a person's guilt or
     innocence by subjecting the accused person to dangerous or
     painful tests believed to be under divine control; escape was
     usually taken as a sign of innocence [syn: {ordeal}, {trial
     by ordeal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top