Search result for

orates

(725 entries)
(0.0854 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orates-, *orates*, orate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา orates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *orates*)
English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orate[VT] กล่าวสุนทรพจน์ (โดยเฉพาะในที่สาธารณะ), See also: ปราศรัย, กล่าวอย่างเป็นทางการ, Syn. address, speak, declaim
orator[N] ผู้กล่าวคำปราศรัย, See also: นักปราศรัย, Syn. public speaker, rhetorician
oration[N] การพูดปราศรัยในที่สาธารณะ, See also: การกล่าวสุนทรพจน์, Syn. address, speech
oratory[N] ศิลปะในการพูดสุนทรพจน์, See also: ศิลปะในการแสดงคำปราศรัย, Syn. rhetoric, eloquence
oratory[N] ห้องสวดเล็กๆ ในโบสถ์
prorate[VT] แบ่งตามส่วน
decorate[VT] ประดับ, See also: ตกแต่ง, ประดับประดา, เสริมแต่ง, Syn. adorn, array, beautify, bedeck, deck, embellish, festoon, garnish, grace, ornament
decorate[VT] มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ, See also: ติดเหรียญกล้าหาญ, ประดับเกียรติยศ, Syn. award a decoration to, award a mark of honor, honor
moratory[ADJ] ซึ่งยอมผ่อนผันการชำระหนี้
oratorio[N] เพลงยาวเนื้อหาจากพระคัมภีร์, Syn. hymn, paean
perorate[VI] ใช้ภาษาหรูหราและฟุ่มเฟือย, Syn. harangue, orate
adoration[N] ความเคารพบูชา, See also: ความเลื่อมใส, Syn. devotion, veneration
corporate[ADJ] ที่เกี่ยวกับบริษัท
corporate[ADJ] ที่ร่วมกัน, See also: ที่แชร์ร่วมกัน, Syn. joint, common
decorator[N] ช่างตกแต่ง, See also: นักออกแบบตกแต่งภายใน
doctorate[N] ปริญญาเอก
elaborate[ADJ] ซับซ้อน, Syn. complex, intricate
elaborate[VT] ทำด้วยความละเอียด, See also: ประดิดประดอย, ทำอย่างประณีต, Syn. embellish, refine
elaborate[ADJ] ละเอียด, See also: ประณีต, Syn. detailed, intricate
elaborate[VI] อธิบายเพิ่มเติม, See also: เพิ่มเนื้อหา, ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
evaporate[VI] ค่อยๆ เลือนหายไป, See also: ค่อยๆ จางหายไป, Syn. disappear, fade, vanish
evaporate[VT] ทำให้ระเหย, See also: ทำให้กลายเป็นไอ, Syn. vaporize
evaporate[VI] ระเหย, See also: กลายเป็นไอ, Syn. vaporize
inamorata[N] หญิงที่เป็นที่รัก (ทางวรรณคดี), See also: สาวคนรัก, หวานใจ, Syn. sweetheart
meliorate[VT] บรรเทา, See also: แบ่งเบา, Syn. amend, correct, improve
perforate[VT] ทำให้เป็นรู, See also: แทงให้เป็นรู, เจาะให้เป็นรู, Syn. pierce, punch
ameliorate[VI] ดีขึ้น, Syn. become better
ameliorate[VT] ทำให้ดีขึ้น, See also: ปรับปรุงขึ้น, Syn. improve, better, enhance
coloration[N] การใช้สี
coloratura[N] ่การร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะ
coloratura[N] เนื้อร้องของเพลงท่อนที่ต้องร้องเร็วและยากมาก (โดยเฉพาะในเพลงโอเปร่า)
decoration[N] การตกแต่ง, See also: การประดับประดา
decoration[N] เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. adornment, embellishment, garnish, ornament, ornamentation
decoration[N] เครื่องราชอิสริยาภรณ์, See also: เครื่องยศ, เครื่องหมายเกียรติยศ, Syn. award, badge, emblem, medallion, laurel wreath, ribbon
decorative[ADJ] ซึ่งใช้ตกแต่งหรือประดับประดา, See also: ซึ่งตกแต่งแล้ว, มีการตกแต่งอย่างหรูหรา, Syn. ornamental, attractive
electorate[N] ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในท้องที่หรือเขตหนึ่งๆ, See also: เขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
invigorate[VT] ทำให้กระปี้กระเปร่า, See also: ทำให้มีชีวิตชีวา, Syn. strengthen, vitalize, refresh, Ant. weaken, enfeeble
laboratory[N] ห้องปฏิบัติการ, See also: ห้องทดลอง, ห้องปฏิบัติการวิจัย, Syn. lab, research lab, science lab
meliorator[N] ผู้ช่วยบรรเทา, See also: ผู้แบ่งเบา
moratorium[N] ช่วงหยุดการกระทำไว้ชั่วคราว, See also: ช่วงเลื่อนการกระทำอย่างเป็นทางการ, Syn. halt, cessation, interim
moratorium[N] การอนุญาตให้เลื่อนการชำระหนี้
oratorical[ADJ] เกี่ยวกับศิลปะในการพูดสุนทรพจน์
pejorative[ADJ] พูดคำหยาบ, Syn. derogatory, derisive
pejorative[N] คำหยาบ, See also: คำเหยียดหยาม
perforated[ADJ] ซึ่งทำให้เป็นรู, See also: ซึ่งแทงให้เป็นรู, ซึ่งเจาะให้เป็นรู, Syn. pierced, punctured
peroration[N] บทสรุป, See also: คำสรุป, Syn. envoi, sequel, coda
perorative[ADJ] ซึ่งใช้ภาษาหรูหราและฟุ่มเฟือย, Syn. denigratory, depreciative
collaborate[VI] ร่วมมือ, See also: ทำงานร่วมกัน, Syn. collude, team up, work together
collaborate[VI] สมคบกับศัตรู, See also: เป็นไส้ศึก
commemorate[VT] ฉลอง (เพื่อเป็นการระลึกถึง), Syn. honor, honour, memorialise, memorialize, admire, celebrate, remember, memorise, memorize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love)
ameliorate(อะเมล' เลียเรท) vt.,vi. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง. -ameliorable adj. -ameliorant, -ameliorator n. -ameliorative adj., Syn. improve)
amelioration(อะเมลเลียเร' เชิน) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุงให้ดีขึ้น (improvement)
body corporaten. ดูcorporation
collaborate(คะแลบ'บะเรท) {collaborated,collaborating,collaborates} vi. ทำงานร่วมกับผู้อื่น,ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้,ร่วมคิด, See also: collaborator n. ดูcollaborate
collaboration(คะแลบบะเร'เชิน) n. การร่วมมือกัน,การสมรู้ร่วมคิด,ผลิตผลของการร่วมมือกัน
commemorate(คะเมม'โมเรท) {commemorated,commemorating,commemorates} vt. เป็นที่ระลึก,ฉลอง,เป็นอนุสรณ์,กล่าวระลึกถึง., See also: commemorator n., Syn. memorialize,celebrate
commemoration(คะเมมมะเร'เชิน) n. การระลึก,การฉลอง,พิธีฉลอง,ที่ระลึก,สิ่งที่เป็นอนุสรณ์
commemoratory(คะเมม'เมอระโท'รี) adj. ดูcommemorative
corporate(คอร์'เพอริท) adj. เกี่ยวกับหมู่คณะ/สมาคม นิติบุคคล/บริษัทหรืออื่น ๆ ,ซึ่งรวมกันเป็นหมู่,ทั้งหมู่,ทั้งคณะ, Syn. collective
corporation(คอร์พะเร'เชิน) n. บริษัท,หมู่,คณะ,สมาคม,นิติบุคคล,สโมสร,วิสหกิจ,เทศบาล
corporatism(คอ'พะระทิศซึม) n. หลักการลัทธิหรือระบบการร่วมกันทางการเมือง
corporator(คอ'พะเรเทอะ) n. สมาชิกของcorporation (ดู)
corroborate(คะรอบ'บะเรท) vi. ยืนยัน,ทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ทำให้หนักแน่นขึ้น, See also: corroborative adj. ดูcorroborate corroboratory adj. ดูcorroborate corroborator n. ดูcorroborate, Syn. confirm,verify
corroboration(คะรอบบะเร'เชิน) n. การหาหลักฐานยืนยัน,การทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ยืนยันสนับสนุน, Syn. confirmation,proof
decorate(เดค'คะเรท) vt.,vi. ประดับ,ตกแต่ง, See also: decorateness n. การประดับหรือตกแต่ง
decoration(เดคคะเร'เชิน) n. การตกแต่ง,เครื่องตกแต่ง,เครื่องยศ,อิสริยาภรณ์,หนังสือชมเชย, Syn. ornamentation
decorator(เดค'คะเรเทอะ) n. นักตกแต่ง
deflorate(ดีฟลอ'เรท) adj. ซึ่งผ่านการออกดอกแล้ว ได้รับการเก็บดอกแล้ว. ถูกข่มขื่นกระทำชำเรา,เสียพรหมจรรย์ไป
deteriorate(ดิเทีย'เรียเรท) vt.,vi. ทำให้เลวลง,ทำให้เสื่อมเสีย,เลวลง,เสื่อมลง,ชำรุด,แตกสลาย, Syn. lessen
deterioration(ดิเทียเรียเร'เชิน) n. การเสื่อมลง,การทำให้เสื่อมลง
directorate(ดิเรค'เทอเรท) n. สำนักงานผู้อำนวยการ,ตำแหน่งผู้อำนวยการ,คณะกรรมการบริหาร,คณะกรรมการ
doctorate(ดอค'เทอะเรท) n. ปริญญาเอก,ดุษฎีบัณฑิต,ปริญญาแพทยศาสตร์ (ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาเอก)
edulcorate(อีดัล'คะเรท) vt. ทำให้บริสุทธิ์,ขจัดสิ่งเจือปนออก,ทำให้หวาน
elaborate(อีแลบ'เบอเรท) adj. ประณีต,ซับซ้อน vt.,vi. วางแผนอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต,บรรยายอย่างละเอียด, See also: elaboration n. ดูelaborate elaborative adj. ดู elaborator n. ดู laborate, Syn. develop ###A. simple
electoraten. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด,เขตเลือกตั้ง
evaporate(อีแวพ'พะเรท) vi.,vt. (ทำให้) ระเหยเป็นไอ,ระเหย,หายไป,สูญหายไป,จางหายไป, See also: evaporation n ดูevaporate evaporative adj. ดูevaporate evaporator n. ดูevaporate
expectoratev. ขับเสมหะ,ถ่มน้ำลาย., See also: expectorator n.
exploration(เอคซฺพละเร'เชิน) n. การสำรวจค้น,การสำรวจ,การตรวจ,การวินิจฉัย,สอบสวน
explorative(เอคซฺพลอ'ระทอรี,-ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น
exploratory(เอคซฺพลอ'ระทอรี,-ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น
incorporate 1(อินคอร์' เพอเรท) vt. รวมเข้าด้วยกัน, รวมเข้าเป็นรูปบริษัท, ทำให้รวมกัน. -vi. รวมเข้าด้วยกัน. -adj. ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน., See also: incorporative adj., Syn. take in, include
incorporate 2(อินคอร์' เพอเรท) adj. ไม่ใช่วัตถุหรือสสาน, ไม่เป็นตัวตน, Syn. incorporeal)
incorporated(อินคอร์' พะเรททิด) adj.เป็นรูปบริษัท, ซึ่งรวมตัวกัน., See also: incorporatedness n., Syn. include, involve
incorporation(อินคอร์พะเร' เชิน) n. การรวมเข้าเป็นบริษัท, การรวมตัวกัน
invigorate(อินวิก'กะเรท) vt. เสริมกำลัง,เติมพลัง,ทำให้แข็งแรง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: invigoratingly adv. invigorator n. invigoration n. invigorative adj. invigoratively adv., Syn. animate,energize
juniorate(จูน'ยะเรท) n. หลักสูตรปรัชญา2ปี
laboratory(แลบ'ระทอรี) n.,adj. ห้องปฏิบัติการ,ห้องทดลอง,ห้องวิจัย
meliorate(เมล'ยะเรท,มี'ลิโอเรท) vi.,vt. ทำให้ดีขึ้น,บรรเทา,แบ่งเบา,ปรับปรุง., See also: meliorable adj. melioration n. meliorative adj. meliorator n., Syn. ameliorate
moratorium(มอ'ระโทเรียม,-ทอ'เรียม) n. การอนุญาตของศาลให้เลื่อนการชำระหนี้หรือเลื่อนการกระทำบางอย่าง,ระยะเวลาดังกล่าว,การหยุดการกระทำบางอย่าง pl. moratoria,moratoriums
moratory(มอ'ระโทรี,-ทอรี) adj. ซึ่งอนุญาตให้เลื่อนการชำระหนี้, Syn. delaying
orate(โอเรท',ออเรท',ออ'เรท) vi.,vt. กล่าวคำปราศรัย,กล่าวคำโวหาร,แสดงสุนทรพจน์
oration(โอเร'เชิน) n. คำโวหาร,คำปราศรัย,คำสุนทรพจน์,การแสดงสุนทรพจน์,ศิลปะแห่งการพูด, Syn. address
orator(ออ'ระเทอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,นักโต้วาที,โจทก์,ผู้ร้องเรียน, Syn. discourser
oratory(ออ'ระโทรี) n. ศิลปะการแสดงสุนทรพจน์,คำสุนทรพจน์,คำโวหาร,คำปราศรัย
pastoraten. ตำแหน่งหน้าที่ของพระหรือบาทหลวง,พระ (เรียกรวมกัน) ที่อยู่ อาศัยของพระ., Syn. pastorage
perforated tapeแถบเจาะรู <คำแปล>เทปเจาะรูหมายถึง แถบกระดาษ (paper tape) ที่นำมาเจาะรูเพื่อใช้เป็นสื่อส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (ถ้าเป็นบัตร ก็เรียกว่า perforated card) ดู paper tape ประกอบ
perorate(เพอ'ระเรท) vi. พูดเสียยืดยาว,กล่าวคำปราศรัย,กล่าวคำสรุป., See also: perorator n.
peroration(เพอระเร'เชิน) n. คำสรุป,บทสรุปของคำปราศรัย., See also: perorational adj.
private corporationn. บริษัทเอกชน

English-Thai: Nontri Dictionary
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุง
amelioration(n) การสงเคราะห์,การเยียวยา,การช่วยเหลือ
collaborate(vi) ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้ร่วมคิด
collaborator(n) ผู้ร่วมมือ,ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้ประสานงาน
commemorate(vt) ฉลองวันที่ระลึก,เป็นอนุสรณ์
commemoration(n) การฉลอง,ที่ระลึก,พิธีฉลอง,อนุสรณ์
corporate(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,ทั้งคณะ,เกี่ยวกับบริษัท
corporation(n) บริษัท,บรรษัท,คณะ,สโมสร,สมาคม,นิติบุคคล,เทศบาล
corroborate(vt) สนับสนุน,ทำให้แน่ใจ,ยืนยัน,ยืนกราน
corroboration(n) เครื่องสนับสนุน,การทำให้แน่ใจ,การยืนยัน,การยืนกราน
decorate(vt) ประดับ,ตกแต่ง
decoration(n) การประดับ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องยศ
decorative(adj) เกี่ยวกับการตกแต่ง,เกี่ยวกับความงาม
decorator(n) มัณฑนากร,นักตกแต่งภายใน
deteriorate(vi) เสื่อมลง,เลวลง,ชำรุดเสียหาย
deterioration(n) การเสื่อมลง,ความเลวลง,ความเสื่อมทราม
discoloration(n) การทำเปื้อน,การเปลี่ยนสี,การทำให้สีตก,การทำให้สีด่าง
elaborate(adj) ที่ประณีต,อย่างรอบคอบ,ซับซ้อน,ละเอียด,ที่บรรจง
elaborate(vt) ทำอย่างพิถีพิถัน,ทำอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต
elaboration(n) การทำอย่างประณีต,การกระทำอย่างรอบคอบ,รายละเอียดเพิ่มเติม
electorate(n) ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
evaporate(vi) สูญสิ้นไป,กลายเป็นไอ,ระเหยเป็นไอ
evaporate(vt) เอาน้ำออก,ระเหย,จางหายไป,เหือดแห้ง,ละลายไป
evaporation(n) การกลายเป็นไอ,การทำให้เป็นไอ,การระเหย
evaporator(n) สิ่งที่ทำให้ระเหิด,สิ่งที่ทำให้กลายเป็นไอ
exploration(n) การสำรวจ,การตรวจค้น,การสอบสวน,การวินิจฉัย
incorporate(vt) รวมเข้าด้วยกัน
incorporation(n) บรรษัท,บริษัท,ห้างร้าน,การรวมตัวกัน
invigorate(vt) ทำให้ชุ่มชื่น,ทำให้ร่าเริง,เสริมกำลัง,เติมพลัง
laboratory(n) ห้องทดลอง,ห้องค้นคว้า,ห้องวิจัย,ห้องแล็บ
meliorate(vt) ทำให้ดีขึ้น,บรรเทา,แบ่งเบา,ปรับปรุง
moratorium(n) การเลื่อนการชำระหนี้,ประกาศพักชำระหนี้
oration(n) การกล่าวปราศรัย,การแสดงสุนทรพจน์,โวหาร
orator(n) ผู้ปราศรัย,ผู้แสดงสุนทรพจน์,นักพูด,นักโต้วาที,โจทก์
oratorical(adj) ในเชิงโวหาร,เกี่ยวกับการแสดงสุนทรพจน์
oratory(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,วาทศิลป์
perforate(vt) เจาะรู,แทง
perforation(n) การเจาะ,การทะลุ,การแทง
peroration(n) การสรุปความ,การสาธยาย,บทสรุป
prorate(vt) จ่าย,แจก,ให้ปัน,แบ่งสันปันส่วน
protectorate(n) ความอารักขา,ความคุ้มกัน,ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
restoration(n) การซ่อมแซม,การปฏิสังขรณ์,การบูรณะ,การสร้างใหม่
restorative(adj) ซ่อมแซม,เป็นการบูรณะ,เป็นการปฏิสังขรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prefloration; aestivation; estivationการเรียงกลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
protected state; protectorateรัฐในอารักขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protectorateรัฐในอารักขา [ดู protected state] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puncture, exploratoryการเจาะวินิจฉัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforationการกรุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
perforation plateแผ่นมีรู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
perforative peritonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบเหตุอวัยวะทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforatorเครื่องแทงทะลุ, เครื่องเจาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, perforativeเยื่อบุช่องท้องอักเสบเหตุอวัยวะทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforans; perforatingทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforated๑. -ถูกแทงทะลุ๒. -เป็นรู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforated grille; stamped grilleช่องลมแบบหน้าพรุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
perforated tapeแถบเจาะรู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
perforating; perforansทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforating fractureกระดูกทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforating ulcerแผลเปื่อยทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforation; tresis๑. การแทงทะลุ, การทะลุ๒. รูทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public corporationบริษัทมหาชน (อเมริกัน) [ดู public company] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public corporationบริษัทมหาชน (อเมริกัน) [ดู public company] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pignorative contractสัญญาประกันด้วยทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laboratory diagnosisการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laboratory phoneticsสัทศาสตร์ปฏิบัติการ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
latent heat of evaporationความร้อนแฝงของการระเหย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lorate; cultrate-รูปแถบกว้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Restoration comedyสุขนาฏกรรมสมัยคืนสู่ราชบัลลังก์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Restoration periodสมัยคืนสู่ราชบัลลังก์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
restorative๑. -คืนสภาพ๒. ยาบูรณะสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ anastatic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restorative-บูรณะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
retrogression; degeneration; depravation; deteriorationการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restoration๑. การบูรณะ, ปฏิกรรม๒. การคืนสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ reconstitution] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restorationการบรูณะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
religious corporationองค์การทางศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sporation; sporulationการเกิดสปอร์ [มีความหมายเหมือนกับ sporogenesis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
seismic explorationการสำรวจคลื่นไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
state, corporativeบรรษัทรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stamped grille; perforated grilleช่องลมแบบหน้าพรุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
soapbox oratorนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sporulation; sporationการเกิดสปอร์ [มีความหมายเหมือนกับ sporogenesis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orator, soapboxนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
articles of incorporationข้อบังคับในการก่อตั้งและดำเนินงานของบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aestivation; estivation; preflorationการเรียงกลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Adoration of the Magiภาพนักปราชญ์สักการะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Adoration of the Shepherdsภาพคนเลี้ยงแกะสักการะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quasi-public corporationองค์การกึ่งราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quasi-public corporationองค์การกึ่งราชการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quasi corporationหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quasi corporationหน่วยงานของท้องถิ่น (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
biforateมีสองทวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
borateบอเรต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
municipal corporationองค์การเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Experiencing Collaborativeกิจกรรมความร่วมมือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Experiencing Collaborativeกิจกรรมความร่วมมือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Corporate heading (Cataloging)รายการนิติบุคคล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Corporate entryการลงรายการชื่อสถาบันเป็นผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Open laboratoryห้องปฎิบัติการเปิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electroporationวิธีหนึ่งของการส่งถ่ายพลาสมิดเข้าสู่เซลล์ E. coli
ส่วนใหญ่วิธี transformation นิยมใช้เพื่อส่งถ่ายพลาสมิดเข้าสู่เซลล์ E. coli แต่มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งให้ผลสำเร็จมากกว่าคือวิธี electroporation เป็นวิธีที่อาศัยการผ่านกระแสไฟฟ้าด้วยขนาดและเวลาที่เหมาะสมไปยังเซลล์ E. coli เพื่อทำให้ผนังเซลล์เกิดรูรั่วพร้อมรับพลาสมิด แต่ถ้าใช้กระแสไฟฟ้าสูงหรือเวลานานเกินไปเซลล์จะตาย ข้อดีของวิธีนี้คือ ดีเอ็นเอที่จะนำเข้าเซลล์ไม่จำกัดด้วยขนาด

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “การโคลนยีน” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 106-125. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evaporative coolingการทำความเย็นแบบระเหย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evaporationการระเหย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Perforationsการยิงท่อกรุ ซีเมนต์ และชั้นหินที่จะทำการผลิตให้เป็นรู
เพื่อให้น้ำมันหรือก๊าซไหลขึ้นมาในหลุมเจาะได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Exploratory Wellหลุมสำรวจ
โดยทั่วไปเราใช้คำกว้างๆสำหรับหลุมเจาะเพื่อที่จะสำรวจค้นหาปิโตรเลียมว่า Exploratory well คำนี้จะครอบคลุมหลุมชนิดต่างๆที่อยู่ในขั้นสำรวจทั้งหมด ซึ่งหมายถึงหลุมที่เจาะเพื่อสำรวจปิโตรเลียมในบริเวณที่ยังไม่มีการพิสูจน์หรือพิสูจน์แล้วแต่ยังไม่แน่ชัดว่ามีปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งหลุมสำรวจนี้มีการแบ่งย่อยออกเป็นหลุมชนิดต่างๆคือ wildcait well (หลุมแรกสำรวจ) appraisal well (หลุมประเมินผล) และ delineation well (หลุมสำรวจขอบเขต) [ปิโตรเลี่ยม]
Corporate acquisititionการซื้อกิจการบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporate bondพันธบัตรบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporate debtหนี้ของบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporate divestitureการขายกิจการบางส่วน [เศรษฐศาสตร์]
Corporate financeการเงินบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporate merger การควบคุม [เศรษฐศาสตร์]
Corporationบรรษัท, บรรษัท, [เศรษฐศาสตร์]
Corporation lawกฎหมายว่าด้วยบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporation reportรายงานของบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporation taxภาษีเงนิได้นิติบุคคล [เศรษฐศาสตร์]
Bank-Fund Collaborationธนาคารโลกร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Conglomerate corporationบริษัทที่รวมกิจการหลายประเภท [เศรษฐศาสตร์]
Nonprofit corporationบริษัทที่ไม่แสวงกำไร [เศรษฐศาสตร์]
Diagnosis, Laboratoryการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Seismic explorationการสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Standard dosimetry laboratoryห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสี, ห้องปฏิบัติการด้านการวัดรังสี ซึ่งมีต้นกำเนิดรังสี อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ และบุคลากร ในการวัดรังสี ที่สามารถอ้างอิงได้กับมาตรฐานสากล
[นิวเคลียร์]
Corporate cultureวัฒนธรรมองค์กร [การจัดการความรู้]
Laboratory technicianนักเทคนิคห้องปฏิบัติการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Good corporate governanceการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบ [ตลาดทุน]
Academic decoration of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณของสถาบันการศึกษา [TU Subject Heading]
Affiliated corporationsบริษัทในเครือ [TU Subject Heading]
Agricultural credit corporationsสหกรณ์สินเชื่อการเกษตร [TU Subject Heading]
Biological laboratoriesห้องปฏิบัติการชีววิทยา [TU Subject Heading]
Cake decoratingการแต่งหน้าเค้ก [TU Subject Heading]
Cananga odorataกระดังงาไทย [TU Subject Heading]
Carving (Decorative arts)การแกะสลัก [TU Subject Heading]
Chemical laboratoriesห้องปฏิบัติการเคมี [TU Subject Heading]
Christmas decorations industryอุตสาหกรรมของตกแต่งในเทศกาลคริสต์มาส [TU Subject Heading]
Clinical laboratory information systemsระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการคลินิก [TU Subject Heading]
Collectibles in interior decorationของสะสมในการตกแต่งภายใน [TU Subject Heading]
Color in interior decorationสีในการตกแต่งภายใน [TU Subject Heading]
Community development corporationsกลุ่มธุรกิจเพื่อพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Conservation and restorationการอนุรักษ์และการฟื้นฟูสภาพ [TU Subject Heading]
Consolidation and merger of corporationsการรวมกิจการ [TU Subject Heading]
Corporate bondsพันธบัตรเอกชน [TU Subject Heading]
Corporate cultureวัฒนธรรมองค์การ [TU Subject Heading]
Corporate governanceการควบคุมการบริหารองค์การ [TU Subject Heading]
Corporate headings (Cataloging)รายการนิติบุคคล (การทำรายการ) [TU Subject Heading]
Corporate imageภาพลักษณ์ขององค์กร [TU Subject Heading]
Corporate lawyersนักกฎหมายบริษัท [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
body corporateนิติบุคคล
collaboration[คอลลาโบเรชั่น] (n ) การร่วมมือ
corporate governanceบรรษัทภิบาล
corporate income tax (n) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
Decoration for officerเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์
multinational corporation (n ) บรรษัทข้ามชาติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
AS BORAT: 250.250 Episode #18.3 (2012)
HORATIO:HORATIO: Hamlet (1996)
You know, some of us still have corporations to run.รู้ใช่มั๊ยว่าเราต่างก็มีมีบริษัทที่ต้องดูแล Committed (2008)
Perforated intestine.ลำไส้เป็นรู Not Cancer (2008)
Just start cutting. An exploratory trache?อย่างเพิ่งเจาะ Adverse Events (2008)
There's no way to know unless we get him in for an MRI on his head or exploratory surgery so we can biopsy his bowels, which he won't let us do.เราไม่มีทางรู้เลย จนกว่าเราจะนำหัวของเขา ไปตรวจ MRI หรือผ่าตัดเพื่อสำรวจ ดังนั้นเราเก็บชิ้นเนื้อลำไส้ของเขาไป The Itch (2008)
And my house doesn't look like it was decorated by a drunk rugby player.และบ้านฉันก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าตกแต่งโดย นักรักบี้ขี้เมา The Itch (2008)
How many asses does your corporate policy allow you to grab?กี่ก้นกันแน่ที่นโยบายความร่วมมือของคุณอนุญาตให้จับน่ะ Dying Changes Everything (2008)
You know how it is. Collaborative.คุณก็รู้ว่ามันเป็นยังไง เราร่วมมือกัน Dying Changes Everything (2008)
Backtracked one of Alvarez's dummy corporations in San Leandro... along the U-Pac rail line here.ย้อนกลับอีกอย่างของอัลวาเรซ บริษัทหุ่นเชิดในซานเลอันโดร ตามแนวทางรถไฟขนส่งสินค้าที่นี่ Pilot (2008)
to commemorate our graduation.เรามาฉลองเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำเร็จของพวกเราหน่อยดีมั๊ย Akai ito (2008)
Horatio.โฮราชิโอ And How Does That Make You Kill? (2008)
The weapon... went through the brain stem, perforated the internal carotid artery.อาวุธนี่... ตรงผ่านเข้าไปในก้านสมอง เจาะทะลุหลอดเลือดแดงอินเทอร์นัลคาโรติด And How Does That Make You Kill? (2008)
Cory,I'm Lieutenant Horatio Caine with the Miami Police Department.โครี่ ฉันผู้หมวดโอราชิโอ เคน ตำรวจไมอามี่ And How Does That Make You Kill? (2008)
This Nick Burnham,Horatio's already interviewed him.นิค เบอร์แนม โฮราชิโอสอบสวนเขาไปแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
Did he tell Horatio he smashed a clock with a gun?เขาบอกโฮราชิโอรึเปล่าว่าทำนาฬิกาแตกด้วยปืน And How Does That Make You Kill? (2008)
Your thoughts on the opening of your hotel- built to commemorate Majin Buu's defeat-ที่คุณสร้างโรงแรมนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ สำหรับการกำจัดจอมมารบูใช่ไหมคะ? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Why did you incorporate both viewpoints into one picture?ทำไมท่านถึงนำภาพทั้ง 2 มิติ มารวมอยู่ในภาพเดียวกัน Portrait of a Beauty (2008)
To make sure that the 3-d stuff that's incorporatedจะช่วยให้ของ 3 มิติ ที่ไม่ร่วมมือ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
This one can become a decorative accessory, thus it's not too bad.อันนี้ เอาไปเป็นของตกแต่ง ก็ไม่เลวนะ Iljimae (2008)
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system and impairs judgment, and also...แอลกอฮอล์ทำให้จำนวนเม็ดเลือดขาวลดลง ระบบภูมิคุ้มกัันก็จะแย่ลง ความสามารถในการตัดสินใจน้อยลง แล้วก็.. Baby and I (2008)
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system... and impairers judgment, which can result in second and third Woo-Rahm!แอลกอฮอล์น่ะทำให้เม็ดเลือดขาวลดลง ทำลายเม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ระบบซ่อมแซ่ม การตัดสินใจ แล้ว... Baby and I (2008)
He shows all the deterioration, the infirmities not of a newborn, but of a man well in his eighties on his way to the grave.ร่างกายเขาเสื่อมสภาพทุกอย่าง ไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยของเด็กแรกเกิด แต่เป็นของชาย - วัยแปดสิบกว่าที่ใกล้ลงหลุมแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
A corporation like this... it's all about money, they are capable of anything to save their asses.มันก็เพื่อเงิน,พวกมันสามารถ ทำอะไรก็ได้ที่จะรักษาทรัพท์สินของมัน Passengers (2008)
So, there must be some reason why you've latched on... to this elaborate theory of a cover-up.มันต้องมีเหตุผลบางอย่าง ที่ทำไมคุณถึงปลดล็อค ทฤษฎีที่สร้างขึ้น และถูกปกปิดไว้ออกมา Passengers (2008)
And so is the corporations profit Thats why she needs you.รวมไปถึงการร่วมมืออื่นๆด้วย เธอถึงต้องการนาย Death Race (2008)
To commemorate becoming the top candidate accepted into the Seoul University law faculty...เพื่อฉลองการสอบข้าได้เป็นที่ 1 ของมหา'ลัยโซล คณะกฎหมาย... Episode #1.7 (2008)
The welcome ceremony seems to be rather elaborate too.งานฉลองตอนรับ ดูเหมือนจะค่อนข้างยิ่งใหญ่ Episode #1.7 (2008)
So you manage a large shipping corporation called Onassis, right?งั้น เธอก็รับผิดชอบบริษัทชิปปิ้งขนาดใหญ่ ที่มีชื่อว่า โอนาซิส, สินะ? Episode #1.9 (2008)
It's decorationนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาตกแต่งกันเล่นๆ The Ramen Girl (2008)
Be nice. Abby-san wanted to decorate.ก็สวยดี แอบบี้เขาอยากแต่งร้าน The Ramen Girl (2008)
I'm sorry, I thought the decorations would look nice.ขอโทษค่ะ ฉันคิดว่าถ้าแต่งร้านแล้วมันก็สวยดี The Ramen Girl (2008)
finally, restoration of public confidence in the police department can only be achieved by the removal of its chief of police, and this committee so recommends;ประการสุดท้าย, การฟื้นฟู ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อกรมตำรวจ จะสำเร็จได้ ก็โดยการโยกย้าย ตำแหน่งหัวหน้าในกรมตำรวจ Changeling (2008)
It's not a lot, but it's enough to upset the corporations, who were here making teeshirts and running shoes.เงินไม่มาก แต่มากพอ จะสร้างความไม่พอใจให้หลายบริษัท ที่ผลิตเสื้อยืดกับรองเท้าผ้าใบที่นี่ Quantum of Solace (2008)
I'm afraid there's a firewall around his other corporate holdings so we have no other information.คงมีการป้องกันการเจาะข้อมูลบริษัทอื่นของเขา เราจึงไม่เจอข้อมูลอื่น Quantum of Solace (2008)
Somehow the logging rights went to a multinational corporation, that cut down the forestsSomehow addressing a coporacion multinational, which cuts the trees. Quantum of Solace (2008)
Elaborate...ฮานา ราละเอียดเป็นไง Made of Honor (2008)
You know, we both know that you sent one of your very skilled... hit men over here last night, and I and my colleague... made a little decoration on our window.เรารู้กันอยู่แก่ใจว่า แกส่งมือปืนระดับพระกาฬ มาที่นี่เมื่อคืนก่อน ฉันกับเพื่อนร่วมงาน ก็เลยตกแต่งหน้าต่างกันนิดหน่อย แกน่าจะได้มาเห็นนะ Pineapple Express (2008)
But we can corroborate his story with Mr. McGuinn.แต่คุณแมคกวินน์ทำให้เราแน่ใจเรื่องนี้ได้ Doubt (2008)
An apparent simplicity, but in reality, very elaborate...ฉันเคยช่วยพวกเธอครั้งนึง Gomorrah (2008)
You do business overseas through multiple shell corporations.คุณทำธุรกิจต่างชาติหลากหลายสาขา Taken (2008)
I'm getting really worried. I mean, how long can it take to decorate one room?ฉันเครียดจริงๆนะ เมื่อไรเค้าจะทำห้องเสร็จซะที Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Interior decorator?ตกแต่งภายใน? Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Well go on, elaborate.เอาละ บอกมาสิ Pathology (2008)
What concerns me more, is this discoloration.สิ่งที่ทำให้ผมเป็นห่วงก็คือเรื่องรอยช้ำที่ผิวหนัง Pathology (2008)
So we attempted a robotically-assisted explorationเราเลยลองใช้วิธี ให้หุ่นยนต์เข้าไป The Day the Earth Stood Still (2008)
You care to elaborate?จะลำบากมั้ยถ้าจะอธิบายเพิ่ม? Dirt Nap (2008)
Then one day,that brunette,gretchen well, she asked me if I wanted to be exclusive to her corporation,right?จู่ๆวันนึง ยัยเกรทเช่นนั่น มาถามว่าฉันอยากเป็นผู้ช่วยเธอมั้ย Dirt Nap (2008)
One of the Gate Corporation's tippy-top Sellers, as a matter of fact.หนึ่งในบริษัท GATE พนักงานขายดีที่สุด ในความเป็นจริง Five the Hard Way (2008)
Until you evaporate into nothing.จนทุกอย่างละลายหายไป Boxed In (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oratWe frequently carry out manual simulation of backups and restorations but there is nothing so boring, tiring and liable to mistakes.
oratCorporate results deteriorated because of recession.
oratInternational Business Machines Corporation, based in Armonk, New York, is the world's largest computer firm.
oratHe works in the laboratory.
oratToyota Corporation announced that it would cut 1,000 positions this year.
oratCorporate earnings for the first quarter were disappointing.
oratI wish to work in the laboratory some day.
oratThis is laboratory is where we are studying everyday.
oratCorporate borrowings from financial institutions are rising due to low interest rate.
oratThe streets were decorated with flags.
oratHe began to lecture with the Meiji Restoration.
oratShe decorated the wall with pictures.
oratWhen the cold winter began, the old man's health deteriorated.
oratThe new drug will be tested in Vaxgen's laboratory.
oratThe dew evaporated when the sun rose.
oratPolitical reforms may ameliorate the living conditions of the poor.
oratFrequently clear and balmy weather deteriorates and it soon rains cats and dogs.
oratCorporate governance and accountability are being strengthened.
oratMr Gardner of ABC Corporation is staying at the Marriott Hotel during Feb 20-27, and would like very much to meet with you.
oratAll his hopes evaporated when he lost his only son in the war.
oratThe ruined castle is now under restoration.
oratIf you try to defend the seniority-based corporate escalator these days all you'll get is flak from younger employees.
oratHe studied interior decoration.
oratCorporate political donations are coming under heavy scrutiny.
oratCEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.
oratJapan will soon start to engage in the exploration of the universe.
oratAmerica has an elaborate system of constitutional checks and balances.
oratCollaboration has apparently paid off for the two firms.
oratThe reporter elaborated on the method of his investigation.
oratLately it's not so fashionable to measure success by how far you climb up the corporate ladder.
oratThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
oratThe company moved its corporate domicile to Hong Kong for tax purpose.
oratThe laboratory acquired a fabulous reputation for its historic discovery.
oratA series of blasts reduced the laboratory to ruins.
oratThe corporation set up a dummy company.
oratSpeaking with tongue in cheek is pardonable when trying to invigorate a patient for whom the doctor has given up hope.
oratShe made elaborate preparations for the party.
oratSome species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.
oratThis condo is getting old. Why don't we redecorate to give it a fresh feel?
oratWe ourselves decorated the room.
oratIn those days, or at any rate in Cambridge, laboratory life was rather informal.
oratJapanese corporations are slashing their capital spending programs.
oratHe set out on his career as a corporation lawyer.
oratModerate exercise invigorates the blood circulation.
oratFirst, let us talk about the experiments conducted in laboratories.
oratCorporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.
oratHe is carrying out experiments in his laboratory.
oratI want to build my corporate site to attract customers.
oratI like to decorate my apartment to suit my taste.
oratThe commemorative ceremony ended with the closing address.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทองคำรูปพรรณ[N] gold ornament, See also: gold decoration, Syn. ทองรูปพรรณ, Example: ราคาทองคำรูปพรรณในขณะนี้ขึ้นไปถึงบาทละ 6,000 บาท, Thai definition: เครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำ
ประคองตัว[V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
พังครืน[V] disintegrate, See also: shrivel, evaporate, Example: ความอดทนของน้าหวานพังครืน เหมือนฝนที่ตั้งเค้ามานานเทเม็ดลงมาราวฟ้ารั่ว, Thai definition: หมดลง, สลายไป
ยาบำรุง[N] tonic, See also: pick-me-up, stimulant, restorative, Example: ยาบำรุงที่คุณหมอให้ระหว่างตั้งครรภ์ มีส่วนประกอบหลักคือธาตุเหล็ก
บรรษัทข้ามชาติ[N] multi-national corporation, Example: ธุรกิจหลายประเภทถูกครอบครองโดยบรรษัทข้ามชาติ, Thai definition: บริษัทที่ไปลงทุนจดทะเบียนดำเนินกิจการในประเทศอื่น
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[N] laboratory instruments, Example: การวัดความสามารถในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การจัดสถานการณ์ให้ดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการ เน้นให้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สังเกตและบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการทดลอง
ช่างกระจก[N] glassworker, See also: building glazier, glazier, decorative glass worker, Syn. ช่างทำกระจก
เขตคุ้มครอง[N] protectorate, Example: กรมป่าไม้เสนอให้เปลี่ยนวิธีการในการบริหารจัดการเขตคุ้มครองของอุทยานแห่งชาติ, Count unit: เขต, Thai definition: บริเวณที่กำหนดไว้สำหรับป้องกันรักษา
เขตเลือกตั้ง[N] electorate, Example: กกต.กล่าวถึงความคืบหน้าในการประกาศผลการรับรองเขตเลือกตั้งที่มีปัญหา, Count unit: เขต, Thai definition: ท้องที่ซึ่งจัดเป็นเขตโดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
สถานประกอบการ[N] establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
ห้องปฏิบัติการวิจัย[N] laboratory, Example: ห้องปฏิบัติการวิจัยทางโทรคมนาคมในมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักวิจัยที่สนใจจะทำงานในด้านโทรคมนาคม, Count unit: ห้อง, Thai definition: สถานที่ที่ใช้ทำการวิจัย
นิติเวช[N] forensic laboratory, Example: เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพของจ่าฤทธิ์ไปยังนิติเวช โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
การฟื้นฟู[N] restoration, See also: reconstruction, repair, Syn. การบูรณะ, การปฏิสังขรณ์, Example: แหล่งน้ำชายทะเลปัจจุบันได้เสื่อมโทรมลงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางธรรมชาติโดยเร็ว, Thai definition: การทำให้กลับเจริญงอกงาม
ความละเอียดอ่อน[N] delicacy, See also: elaboration, Example: การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นเป็นศิลปะที่ใช้ความละเอียดอ่อนสูง, Thai definition: ความประณีตบรรจง
ร่วมหุ้น[V] enter into partnership with, See also: corporate, Syn. ร่วมทุน, เข้าหุ้น, Example: ท่านร่วมหุ้นกับพรรคพวก ซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไร
โปเก[ADJ] worn-out, See also: deteriorated, Syn. ชำรุด, โทรม, เก่าแก่, Example: แกกัดฟันจูงจักรยานโปเกของแกเข้ามาทิ้งแหมะลงข้างศาลา, Thai definition: ที่เก่าแก่จนใช้การได้ไม่ดี, Notes: (ปาก)(จีน)
ระเหย[V] evaporate, See also: volatilize, volatilise, Example: ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำระเหยเป็นไอน้ำ และลอยขึ้นไปในอากาศ, Thai definition: อาการที่ของเหลวกลายเป็นไอ
วาทศิลป์[N] rhetoric, See also: oratory, Syn. วาทศิลป, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นนักการทูตลิ้นทอง มีวาทศิลป์อันเยี่ยมยอด, Thai definition: ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ
โวหาร[N] eloquence, See also: words, diction, rhetoric, oratory, Syn. สำนวนโวหาร, Example: หลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นด้วยลักษณะของบัณฑิต ด้วยโวหารนุ่มนวล, Count unit: โวหาร, Thai definition: ชั้นเชิงหรือสำนวนแต่งหนังสือหรือพูด, ถ้อยคำที่เล่นเป็นสำบัดสำนวน, Notes: (บาลี)
สมาน[V] unite, See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile, Syn. เชื่อม, ผูกพัน, Example: พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสมานไมตรี และแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นๆ กับประเทศไทย
เสื่อมคุณภาพ[V] deteriorate, See also: degenerate, worsen, get worse in quality, Syn. เสื่อมสภาพ, ด้อยคุณภาพ, หย่อนคุณภาพ, หมดสภาพ, Example: การเก็บสต๊อกนานเกินไปอาจทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพ, Thai definition: คุณภาพเลวลง
อนุสรณ์[N] remembrance, See also: commemoration, memory, recollection, recalling, souvenir, Syn. เครื่องระลึก, ที่ระลึก, Example: ทางสมาคมได้ตีพิมพ์หนังสือรวมเขียนจากนักวิชาการ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน, Notes: (บาลี)
วิจิตร[ADJ] exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตรบรรจง, Example: ลวดลายอันวิจิตรพิสดารเหล่านี้ต้องเป็นฝีมือของช่างหลวงแน่นอน, Thai definition: ที่งามหยดย้อย
วิจิตรบรรจง[ADJ] exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตร, Example: นายช่างผู้สร้างผลงานผลงานที่วิจิตรบรรจงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นนายช่างเอกแห่งยุค, Thai definition: ที่ตั้งใจทำให้งดงามหยดย้อย
สนิม[N] decoration, See also: adornment, Syn. เครื่องประดับ, ถนิม, Notes: (เขมร)
ห้องทดลอง[N] laboratory, See also: lab, Syn. ห้องแลป, Example: ยาเสพย์ติดสังเคราะห์เป็นยาเสพย์ติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีในห้องทดลอง, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องที่ใช้ทำการวิจัย หรือทดลองทางวิทยาศาสตร์
โหว่[ADJ] hollow, See also: perforated, gaping, Syn. แหว่ง, Example: ศาลาหลังนี้ยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่มากแม้จะดูโย้เย้และหลังคาโหว่, Thai definition: เป็นช่องกลวงเข้าไป, ทะลุเข้าไป
อย่างตั้งใจ[ADV] intentionally, See also: deliberately, elaborately, Example: ช่างเขียนบรรจงเขียนป้ายชื่อร้านอย่างตั้งใจ, Thai definition: อาการที่ทำอย่างเอาใจจดใจจ่อ
อย่างประณีต[ADV] elaborately, See also: finely, Syn. ละเอียดลออ, Example: ศาลาหลังนี้เป็นไม้สักทั้งหลังสร้างขึ้นอย่างประณีตโดยฝีมือสถาปนิกชื่อดัง
อย่างพิถีพิถัน[ADV] carefully, See also: elaborately, painstakingly, meticulously, Syn. ละเอียดลออ, ประณีต, Example: ผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิใจกับรางวัลที่กรรมการตั้งใจคัดเลือกงานกันอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบให้นักเขียนหน้าใหม่
ภูษิต[V] decorate, See also: adorn, ornament, Syn. ประดับ, แต่ง, Notes: (สันสกฤต)
ประดับไฟ[V] decorate with the light, Example: สวนสนุกยูโรดิสนีย์มีการติดตั้งต้นคริสต์มาสสูง 18 เมตรพร้อมประดับไฟ 7,000 ดวงเพื่อสร้างความสว่างไสวในค่ำคืนคริสต์มาส, Thai definition: ติดดวงไฟให้สว่างไสว
ปล้อน[V] spit, See also: expectorate, Syn. ปลิ้น, Thai definition: ปลิ้นเปลือกหรือเมล็ดในผลไม้ออกจากปาก เช่น ปล้อนเมล็ดลำไย ปล้อนเมล็ดน้อยหน่า
ถุยน้ำลาย[V] spit, See also: expectorate, Example: เธอด่าส่งแล้วถุยน้ำลายลงพื้นอย่างแรง, Thai definition: ถ่มน้ำลายในปากออกมา
ตัวบรรจง[N] elaborate handwriting, See also: proper or regular handwriting, Example: โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง, Thai definition: ตัวหนังสือที่ตั้งใจเขียนหรือตัวหนังสือที่เขียน ไม่หวัด
ตัดแต่ง[V] trim, See also: decorate, beautify, dress, Example: พ่อจะลงมือตัดแต่งต้นไม้ในสวนเองถ้ามีเวลาว่าง, Thai definition: ตัดออกให้ได้รูปทรงตามต้องการอย่างสวยงาม
ร่อยหรอ[V] become less and less, See also: be almost used up, be gradually worn off, be gradually consumed, deteriorate, become deple, Syn. ลดลง, Ant. ครบถ้วน, บริบูรณ์, Example: วันใดเงินในกระเป๋าร่อยหรอ ผมก็จะนั่งรถเมล์, Thai definition: ค่อยหมดไป, หมดไปสิ้นไปทีละน้อย
ร่วมมือ[V] cooperate, See also: collaborate, work together, combine, coordinate, pull together, Ant. ขัดขวาง, Example: ภาวะดังกล่าวทำให้ร่วมมือกันได้ยาก, Thai definition: พร้อมใจช่วยกัน
ขาก[V] spit, See also: spit up, expectorate, Syn. ถุย, ขากถุย, ขากน้ำลาย, ขากเสลด, ขากเสมหะ, Example: คนที่เสียงแหบมากอาจรู้สึกรำคาญเหมือนมีอะไรติดคอเลยต้องขากน้ำลายบ่อยๆ, Thai definition: อาการที่ทำให้เสมหะในลำคอหลุดออกมา
แข่น[V] dry by heat, See also: evaporate to dryness, be heated till dry, be viscid, Syn. แข้น, แห้ง, งวด, Example: น้ำตาลที่เคี่ยวไว้จะแข่นหมดแล้วมัวไปทำอะไรอยู่, Thai definition: ข้นจวนจะแห้งหรือจวนแข็ง
คดกริช[N] name of a decorative pattern, Syn. พดกริช, Example: เธอถักผ้าพันคอเป็นลายคดกริช, Thai definition: ชื่อลายชนิดหนึ่งเป็นเส้นยาวคดไปมาอย่างรูปกริช
คณะมัณฑนศิลป์[N] Faculty of Decorative Arts, Example: ศิลปินคนนี้จบมาจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, Count unit: คณะ, Thai definition: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาศิลปะการออกแบบและตกแต่งผลิตกรรมหรืองานช่างต่างๆ
คาย[V] spit out, See also: disgorge, spew, expectorate, Syn. บ้วน, Ant. อม, Example: เศษอาหารที่นักศึกษาคายไว้บนโต๊ะจะมีชาวนามาเก็บไปใช้เลี้ยงสัตว์, Thai definition: ใช้ลิ้นดุนหรือบ้วนของออกจากปาก
คารม[N] rhetoric, See also: eloquence, oratory, words, argument, Syn. ฝีปาก, ถ้อยคำ, Example: สักวันหนึ่งข้างหน้าข้าพเจ้าคงพอจะมีจุดเริ่มต้นและมีจุดยืนที่จะไม่หวั่นไหวไปกับคารมคำโฆษณาชวนเชื่อจากผู้ขายสินค้าได้โดยง่าย, Thai definition: ถ้อยคำที่คมคาย
คำยืนยัน[N] confirmation, See also: insistence, corroboration, affirmation, Example: นายกรัฐมนตรีเดินทางไปย่างกุ้งเพื่อขอคำยืนยันจากพม่าถึงความปลอดภัยของนักศึกษาพม่าที่ต้องการเดินทางกลับรัฐบาล, Thai definition: คำพูดอันประกอบด้วยหลักฐาน ข้อเท็จจริง หรืออื่นๆ เพื่อย้ำว่าเป็นเช่นนั้น
คำปราศรัย[N] speech, See also: address, harangue, oration, Syn. สุนทรพจน์, คำพูด, Example: ประชาชนพากันไปชุมนุมฟังคำปราศรัยหรือการอภิปรายของพรรคเอกภาพที่ท้องสนามหลวง
ความเสื่อม[N] decline, See also: deterioration, decrease, decay, degeneration, Syn. ความเสื่อมถอย, ความเสื่อมโทรม, ความตกต่ำ, การถดถอย, Example: ในปัจจุบันวัยรุ่นมีทางไปสู่ความเสื่อมมากกว่าทางดีเพราะเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นอยู่ไม่น้อย
ความเสื่อมทราม[N] degeneration, See also: deterioration, fall, Syn. ความเลวทราม, Example: การมัวเมาในอบายมุขของประชาชนก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมต่างๆ, Thai definition: การเสื่อมลงในด้านการประพฤติ
ความเสื่อมโทรม[N] decadence, See also: rotten, deterioration, Syn. ความชำรุดทรุดโทรม, ความทรุดโทรม, ความเสื่อม, การเสื่อมสภาพ, Example: ปัญหาความเสื่อมโทรมในแม่น้ำท่าจีนมีสาเหตุสำคัญเนื่องจากกิจกรรมการเกษตร เช่น การเพาะปลูก
สิ่งประดับ[N] decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง, Example: เขากวาดสายตาไปรอบๆ ห้องโล่งที่ปราศจากสิ่งประดับตกแต่งใดๆ นอกจากโต๊ะเตี้ยกลางห้องตัวหนึ่งเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up   FR: nourir
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บรรษัทข้ามชาติ[n. exp.] (bansat khāmchāt) EN: multi-national corporation   FR: société multinationale [f] ; multinationale [f]
บรรษัทภิบาล[n.] (bansatphibān) EN: corporate governance   
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency   FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkkachon jamkat) EN: Private Corporation ; Company Limited   
บริษัทข้ามชาติ[n. exp.] (børisat khāmchāt) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC)   FR: société multinationale [f]
บริษัทมหาชน[n. exp.] (børisat mahāchon) EN: public company ; public corporation   FR: société publique [f]
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mahāchon jamkat) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)   
บริษัทนานาชาติ[n. exp.] (børisat nānāchāt) EN: multinational corporation   
บ้วนน้ำลาย[n.] (būan nāmlāi) EN: spit, expectorate   FR: cracher ; expectorer
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate   FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: celebrate ; commemorate   FR: célébrer ; commémorer
เฉลิมฉลอง[v.] (chaloēmchaløng) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice   FR: célébrer ; commémorer
ช่างกระจก[n.] (chang krajok) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker   FR: vitrier [m]
ชื่อบริษัท[n. exp.] (cheū børisat) EN: corporate name   FR: nom de la société [m] ; nom de la compagnie [m]
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
ด้อยคุณภาพ[v. exp.] (dǿi khunnaphāp) EN: deteriorate   
ดอก[n.] (døk) EN: decorative pattern ; figure ; polka dot   FR: motif décoratif [m]
เอกลักษณ์องค์การ[n. exp.] (ēkkalak ongkān) EN: corporate identity   
ฝีปาก[n.] (fīpāk) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; verbal skill   FR: éloquence [f] ; rhétorique [f]
เหี่ยว[v.] (hīo) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
ห้องปฏิบัติการ[n. exp.] (hǿng patibatkān) EN: laboratory ; lab ; operations room   FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
ห้องทดลอง [n.] (hǿng thotløng) EN: laboratory   FR: laboratoire [m]
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate   FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
เจาะรู[v. exp.] (jǿ rū) EN: make a hole ; perforate   FR: trouer ; perforer ; faire un trou ; creuser un trou ; percer un trou
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director   FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m] ; directrice de société [f]
การบูรณะ[n.] (kān būrana) EN: restoration ; repair   FR: restauration [f]
การบูรณะฟัน[n. exp.] (kān būrana fan) EN: tooth restoration   
การฟื้นฟู[n.] (kān feūnfū) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival   
การหาพยานหลักฐานสนับสนุน[n. exp.] (kān hā phayān lakthān sanapsanun) EN: corroboration   
การเจาะรู[n. exp.] (kān jǿ rū) FR: perforation [f]
การกำกับดูแลกิจการ[n. exp.] (kān kamkapdūlaē kitjakān) EN: corporate governance   
การคายน้ำ[n.] (kān khāi nām) EN: transpiration ; evaporation   FR: transpiration [f] ; évaporation [f]
การนับถือ[n.] (kān naptheū) FR: vénération [f] ; adoration [f]
การออกกฎหมาย[n. exp.] (kān øk kotmāi) FR: élaboration des lois [f]
การปฏิสังขรณ์[n.] (kān patisangkhøn) EN: renovation ; restoration   FR: rénovation [f] ; restauration [f]
การเพิ่มขึ้น[n. exp.] (kān phoēmkheun) EN: increase   FR: majoration [f] ; hausse [f] ; augmentation [f] ; élévation [f] ; accroissement [m]
การประดับ[n.] (kān pradap) EN: decoration   FR: décoration [f]
การระเหย[n.] (kān rahoēi) EN: evaporation   FR: évaporation [f]
การรำลึกถึง[n. exp.] (kān ramleuk theung) EN: commemoration   FR: commémoration [f]
การสำรวจ[n.] (kān samrūat) EN: survey ; poll   FR: étude [f] ; enquête [f] ; observation [f] ; exploration [f] ; expertise [f]
การสนับสนุน[n.] (kān sanapsanun) EN: support ; backing ; sponsoring ; corroboration   FR: soutien [m] ; support [m] ; appui [m] ; parrainage [m]
การเสื่อม[n.] (kān seūam) EN: deterioration   

CMU English Pronouncing Dictionary
PORATH    P AO1 R AH0 TH
ORATOR    AO1 R AH0 T ER0
CORATH    K AO1 R AE1 TH
MORATH    M AO1 R AH0 TH
ORATORY    AO1 R AH0 T AO2 R IY0
HORATIO    HH ER0 EY1 SH OW0
PRORATE    P R OW1 R EY1 T
ORATORS    AO1 R AH0 T ER0 Z
ORATION    AO0 R EY1 SH AH0 N
ONORATO    OW0 N AO0 R AA1 T OW0
HORATIA    HH AO0 R AA1 SH AH0
ORATIONS    AO0 R EY1 SH AH0 N Z
DECORATE    D EH1 K ER0 EY2 T
HORATIUS    HH AO0 R EY1 SH AH0 S
HORATIAN    HH ER0 EY1 SH AH0 N
CHLORATE    K L AO1 R EY0 T
PRORATED    P R OW1 R EY1 T AH0 D
ORATORIO    AA2 R AH0 T AO1 R IY0 OW0
ELABORATE    AH0 L AE1 B R AH0 T
MORATORIA    M AO2 R AH0 T AO1 R IY0 AH0
DOCTORATE    D AA1 K T ER0 AH0 T
DECORATOR    D EH1 K ER0 EY2 T ER0
DECORATED    D EH1 K ER0 EY2 T AH0 D
HORATIO'S    HH AO0 R EY1 SH IY0 OW0 Z
CORPORATE    K AO1 R P R AH0 T
CORPORATE    K AO1 R P ER0 AH0 T
ADORATION    AE2 D ER0 EY1 SH AH0 N
PRORATION    P R OW1 R EY1 SH AH0 N
ELABORATE    AH0 L AE1 B ER0 EY2 T
PERFORATE    P ER1 F ER0 EY2 T
EVAPORATE    IH0 V AE1 P ER0 EY2 T
AMELIORATE    AH0 M IY1 L Y ER0 EY2 T
DECORATING    D EH1 K ER0 EY2 T IH0 NG
DECORATION    D EH2 K ER0 EY1 SH AH0 N
ORATORICAL    AO2 R AH0 T AO1 R AH0 K AH0 L
DOCTORATES    D AA1 K T ER0 AH0 T S
ELABORATES    AH0 L AE1 B ER0 EY2 T S
DECORATIVE    D EH1 K R AH0 T IH0 V
DECORATORS    D EH1 K ER0 EY2 T ER0 Z
EVAPORATOR    IH0 V AE1 P ER0 EY2 T ER0
ELECTORATE    AH0 L EH1 K T ER0 AH0 T
CORPORATES    K AO1 R P ER0 AH0 T S
PEJORATIVE    P AH0 JH AO1 R AH0 T IH0 V
MORATORIUM    M AO2 R AH0 T AO1 R IY0 AH0 M
EVAPORATES    IY0 V AE1 P ER0 EY2 T S
ELABORATED    AH0 L AE1 B ER0 EY0 T AH0 D
EVAPORATED    IH0 V AE1 P ER0 EY2 T AH0 D
EVAPORATES    IH0 V AE1 P ER0 EY2 T S
LABORATORY    L AE1 B R AH0 T AO2 R IY0
INVIGORATE    IH2 N V IH1 G ER0 EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orate    (v) (oo1 r ei1 t)
orated    (v) (oo1 r ei1 t i d)
orates    (v) (oo1 r ei1 t s)
orator    (n) (o1 r @ t @ r)
Horatio    (n) (h @ r ei1 sh i ou)
orating    (v) (oo1 r ei1 t i ng)
oration    (n) (oo1 r ei1 sh @ n)
orators    (n) (o1 r @ t @ z)
oratory    (n) (o1 r @ t r ii)
decorate    (v) (d e1 k @ r ei t)
orations    (n) (oo1 r ei1 sh @ n z)
oratorio    (n) (o2 r @ t oo1 r i@ @)
adoration    (n) (a2 d @ r ei1 sh @ n)
corporate    (j) (k oo1 p @ r @ t)
decorated    (v) (d e1 k @ r ei t i d)
decorates    (v) (d e1 k @ r ei t s)
decorator    (n) (d e1 k @ r ei t @ r)
doctorate    (n) (d o1 k t @ r @ t)
elaborate    (j) (i1 l a1 b @ r @ t)
elaborate    (v) (i1 l a1 b @ r ei t)
evaporate    (v) (i1 v a1 p @ r ei t)
meliorate    (v) (m ii1 l i@ r ei t)
moratoria    (n) (m o2 r @ t oo1 r i@)
oratories    (n) (o1 r @ t r i z)
oratorios    (n) (o2 r @ t oo1 r i@ u z)
pastorate    (n) (p aa1 s t @ r @ t)
perforate    (v) (p @@1 f @ r ei t)
ameliorate    (v) (@1 m ii1 l i@ r ei t)
coloratura    (n) (k o2 l @ r @ t u@1 r @)
decorating    (v) (d e1 k @ r ei t i ng)
decoration    (n) (d e2 k @ r ei1 sh @ n)
decorative    (j) (d e1 k @ r @ t i v)
decorators    (n) (d e1 k @ r ei t @ z)
doctorates    (n) (d o1 k t @ r @ t s)
elaborated    (v) (i1 l a1 b @ r ei t i d)
elaborates    (v) (i1 l a1 b @ r ei t s)
electorate    (n) (i1 l e1 k t @ r @ t)
evaporated    (v) (i1 v a1 p @ r ei t i d)
evaporates    (v) (i1 v a1 p @ r ei t s)
invigorate    (v) (i1 n v i1 g @ r ei t)
laboratory    (n) (l @1 b o1 r @ t r ii)
meliorated    (v) (m ii1 l i@ r ei t i d)
meliorates    (v) (m ii1 l i@ r ei t s)
moratorium    (n) (m o2 r @ t oo1 r i@ m)
oratorical    (j) (o2 r @ t o1 r i k l)
pastorates    (n) (p aa1 s t @ r @ t s)
pejorative    (j) (p i1 jh o1 r @ t i v)
perforated    (v) (p @@1 f @ r ei t i d)
perforates    (v) (p @@1 f @ r ei t s)
peroration    (n) (p e2 r @ r ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfärben {n}decloration [Add to Longdo]
Abströmlochblech {n}perforated sheet metal plate for air discharge [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f} (AG) [econ.] | Aktiengesellschaften {pl}stock corporation; Corp. (stock) [Am.] | stock corporations [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f}incorporated company [Add to Longdo]
Anbetung {f}; Verehrung {f}adoration [Add to Longdo]
Andachtsraum {m}; Oratorium {n} | Andachtsräume {pl}oratory | oratories [Add to Longdo]
Angliederung {f}; Vereinigung {f}incorporation [Add to Longdo]
Aufbesserung {f}; Verbesserung {f} | Aufbesserungen {pl}; Verbesserungen {pl}amelioration | ameliorations [Add to Longdo]
Aufglasurdekoration {f}onglaze decoration [Add to Longdo]
Auftragen {n} der Dekorationapplication of decoration [Add to Longdo]
Ausarbeitung {f} | Ausarbeitungen {pl}elaboration | elaborations [Add to Longdo]
Ausdünstung {f}; Verdampfung {f} | Ausdünstungen {pl}; Verdampfungen {pl}evaporation | evaporations [Add to Longdo]
Ausgestaltung {f}; Gestaltung {f}arrangement; decoration [Add to Longdo]
Außenrestaurierung {f}exterior restoration [Add to Longdo]
Ausstattung {f}decorations [Add to Longdo]
Bestätigung {f} | Bestätigungen {pl}corroboration | corroborations [Add to Longdo]
Blumenschmuck {m}flower arrangements; floral decorations; flowers [Add to Longdo]
Blut {n} | blaues Blut | Blut vergießen | Blut hustenblood | blue blood | to shed blood | to expectorate [Add to Longdo]
Chlorat {n} [chem.]chlorate [Add to Longdo]
Corporate Identity {f}; Unternehmensidentität {f}corporate identity [Add to Longdo]
Dekorateur {m}adorner [Add to Longdo]
Dekorateur {m} | Dekorateure {pl}decorator | decorators [Add to Longdo]
Dekorateur {m} | Dekorateure {pl}upholsterer | upholsterers [Add to Longdo]
Dekoration {f}; Verzierung {f} | Dekorationen {pl}; Verzierungen {pl}decoration | decorations [Add to Longdo]
Direktorat {n}; Direktorenamt {n}directorship [Add to Longdo]
Direktorenstelle {f}directorate [Add to Longdo]
Doktorand {m}; Doktorandin {f}graduate student studying for a doctorate [Add to Longdo]
Doktorat {n}doctorate [Add to Longdo]
Dünnschicht-Verdampfer {m} [techn.]thin-film evaporator [Add to Longdo]
Durchstoßfestigkeit {f}resistance to perforation [Add to Longdo]
Eingemeindung {f}incorporation [Add to Longdo]
Elektromechaniklabor {n}electromechanics laboratory [Add to Longdo]
Engobenmalerei {f}slip trailing; slip decoration [Add to Longdo]
Erforschung {f} | Erforschungen {pl}exploration | explorations [Add to Longdo]
Erinnerungs...commemorative [Add to Longdo]
Experimentierkasten {m}laboratory kit; experimental kit [Add to Longdo]
Explorationsbohrung {f}; Aufschlußbohrung {f}exploratory drilling [Add to Longdo]
Falzperforation {f}folding perforation [Add to Longdo]
Feinwerktechniklabor {n}precision engineering laboratory [Add to Longdo]
Fertigungslabor {n}manufacturing laboratory [Add to Longdo]
Firmen...corporate [Add to Longdo]
Firmenanwalt {m}; Firmenanwältin {f}corporate lawyer [Add to Longdo]
Firmenbild {n}; Firmenerscheinungsbild {n}corporate design [Add to Longdo]
Firmenimage {n}corporate identity [Add to Longdo]
Firmenkultur {f}corporate culture [Add to Longdo]
Firmenkundeneinlage {f}corporate account deposit [Add to Longdo]
Firmenwerbung {f}corporate advertising [Add to Longdo]
Gedächtnis {n}commemoratively [Add to Longdo]
Gedenkfeier {f}commemoration [Add to Longdo]
Gedenkmarke {f}commemorative stamp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation) [Add to Longdo]
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
ご一新;御一新[ごいっしん, goisshin] (n) the (Meiji) restoration [Add to Longdo]
ご協力;御協力[ごきょうりょく, gokyouryoku] (n,vs) (See 協力) cooperation; collaboration [Add to Longdo]
とろい[, toroi] (adj-i) slow (slightly pejorative); dull; stupid [Add to Longdo]
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
アイキャン[, aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN [Add to Longdo]
アイナメ科;鮎魚女科;鮎並科[アイナメか(アイナメ科);あいなめか(鮎魚女科;鮎並科), ainame ka ( ainame ka ); ainameka ( ayu sakana onna ka ; ayu nami ka )] (n) Hexagrammidae (family of marine fishes incorporating the greenlings) [Add to Longdo]
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
イランイラン[, iran'iran] (n) ylang-ylang (Cananga odorata); ilang-ilang [Add to Longdo]
インテリアデコレーション[, interiadekore-shon] (n) interior decoration [Add to Longdo]
インテリアバール[, interiaba-ru] (n) prying tool used in interior decoration (wasei [Add to Longdo]
エバポレーテッドミルク[, ebapore-teddomiruku] (n) evaporated milk [Add to Longdo]
エバミルク[, ebamiruku] (n) (abbr) evaporated milk [Add to Longdo]
オムロン[, omuron] (n) Omron Corporation (Japanese electronics firm); (P) [Add to Longdo]
オラショ[, orasho] (n) Horatio [Add to Longdo]
オラトリオ[, oratorio] (n) oratorio (ita [Add to Longdo]
カナンガ[, kananga] (n) (See イランイラン) ylang-ylang (Cananga odorata); ilang-ilang [Add to Longdo]
ガラナ[, garana] (n) (1) guarana (tree); Paullinia cupana; (2) guarana (seed extract as an ingredient used in stamina drinks and foods for restorative and stimulant effect) [Add to Longdo]
コーポ[, ko-po] (n) (abbr) (See コーポラス) corporated house; (P) [Add to Longdo]
コーポラス[, ko-porasu] (n) corporated house [Add to Longdo]
コーポラティズム[, ko-porateizumu] (n) corporatism [Add to Longdo]
コーポラティブハウス[, ko-porateibuhausu] (n) cooperative house [Add to Longdo]
コーポレーション[, ko-pore-shon] (n) corporation; (P) [Add to Longdo]
コーポレート[, ko-pore-to] (adj-f) corporate [Add to Longdo]
コーポレートアイデンティティー[, ko-pore-toaidenteitei-] (n) corporate identity; (P) [Add to Longdo]
コーポレートガバナンス[, ko-pore-togabanansu] (n) corporate governance [Add to Longdo]
コーポレートバンキング[, ko-pore-tobankingu] (n) corporate banking [Add to Longdo]
コーポレートライセンス[, ko-pore-toraisensu] (n) {comp} corporate license [Add to Longdo]
コミュニケーション科学基礎研究所[コミュニケーションかがくきそけんきゅうしょ, komyunike-shon kagakukisokenkyuusho] (n) Communication Science Laboratories [Add to Longdo]
コラボ[, korabo] (n) (abbr) (See コラボレーション) collaboration [Add to Longdo]
コラボレーション[, korabore-shon] (n) collaboration; (P) [Add to Longdo]
コラボレーター[, korabore-ta-] (n) collaborator [Add to Longdo]
コラボレイティブ[, koraboreiteibu] (n) collaborative [Add to Longdo]
コロラチュラ;コロラチューラ;コロラトゥーラ[, kororachura ; kororachu-ra ; kororatou-ra] (n) coloratura (ita [Add to Longdo]
コロラトゥーラソプラノ;コロラチュラソプラノ[, kororatou-rasopurano ; kororachurasopurano] (n) coloratura soprano (ita [Add to Longdo]
ゴアテックス;ゴラテックス(ik)[, goatekkusu ; goratekkusu (ik)] (n) Gore-Tex [Add to Longdo]
サービスの復旧[サービスのふっきゅう, sa-bisu nofukkyuu] (n) {comp} service restoration; restoration of service [Add to Longdo]
サンゴトラザメ[, sangotorazame] (n) coral catshark (Atelomycterus marmoratus, found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
ショコラティエ[, shokorateie] (n) chocolatier (fre [Add to Longdo]
ジェット推進研究所[ジェットすいしんけんきゅうしょ, jietto suishinkenkyuusho] (n) Jet Propulsion Laboratory; JPL [Add to Longdo]
スカイラブ[, sukairabu] (n) Skylab; sky-laboratory [Add to Longdo]
ストラップ[, sutorappu] (n) strap (often decorative for key-holder, mobile phones, etc.) [Add to Longdo]
ストラテジー[, sutorateji-] (n) strategy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并入[bìng rù, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄨˋ, / ] merge into; incorporate in [Add to Longdo]
中国北方工业公司[Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄅㄟˇ ㄈㄤ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China North Industries Corporation (NORINCO) [Add to Longdo]
中国国家船舶公司[zhōng guó guó jiā chuán bó gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China State Shipbuilding Corporation (CSSC) [Add to Longdo]
中国核能总公司[zhōng guó hé néng zǒng gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄜˊ ㄋㄥˊ ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China National Nuclear Corporation (CNNC) [Add to Longdo]
中国海洋石油总公司[Zhōng guó Hǎi yáng Shí yóu Zǒng gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] CNOOC; China National Offshore Oil Corporation [Add to Longdo]
中国石化[Zhōng guó shí huà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] China Petroleum and Chemical Corporation, Sinopec [Add to Longdo]
中国石油化工股份有限公司[Zhōng guó shí yóu huà gōng gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄈㄣˋ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China Petroleum and Chemical Corporation, Sinopec; abbr. to 中石化 [Add to Longdo]
中国石油天然气集团公司[Zhōng guó Shí yóu Tiān rán qì Jí tuán Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China National Petroleum Corporation [Add to Longdo]
中国精密机械进出口公司[zhōng guó jīng mì jī xiè jìn chū kǒu gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC) [Add to Longdo]
中国联通[Zhōng guó Lián tōng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, / ] China United Telecommunications Corporation; abbr. to China Unicom or Unicom [Add to Longdo]
中国航天技术进出口公司[zhōng guó háng tiān jì shù jìn chū kǒu gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China National Aero-Technology Import-Export Corporation (CATIC) [Add to Longdo]
中国船舶贸易公司[Zhōng guó Chuán bó Mào yì Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / 貿] China Shipbuilding Trading Corporation (CSTC) [Add to Longdo]
中国长城工业公司[Zhōng guó Cháng chéng Gōng yè Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) [Add to Longdo]
中油[zhòng yóu, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄡˊ, ] CNPC, China National Petroleum Corporation (abbr.) [Add to Longdo]
中海油[zhōng hǎi yóu, ㄓㄨㄥ ㄏㄞˇ ㄧㄡˊ, ] China National Offshore Oil Corporation [Add to Longdo]
中石化[Zhōng shí huà, ㄓㄨㄥ ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ, ] China Petroleum and Chemical Corporation, Sinopec; abbr. of 中國石油化工股份有限公司|中国石油化工股份有限公司 [Add to Longdo]
中石油川东钻探公司[zhōng shí yóu chuān dōng zuàn tàn gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄔㄨㄢ ㄉㄨㄥ ㄗㄨㄢˋ ㄊㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Chuandong Oil Drilling & Exploration Company (CODEC) [Add to Longdo]
二鬼子[èr guǐ zi, ㄦˋ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, ] traitor; collaborator with the enemy [Add to Longdo]
布置[bù zhì, ㄅㄨˋ ㄓˋ, / ] to put in order; to arrange; to decorate; to fix up; to deploy [Add to Longdo]
佐证[zuǒ zhèng, ㄗㄨㄛˇ ㄓㄥˋ, / ] evidence; proof; to confirm; corroboration [Add to Longdo]
保护国[bǎo hù guó, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] protectorate [Add to Longdo]
保护色[bǎo hù sè, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄙㄜˋ, / ] protective coloration; camouflage [Add to Longdo]
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate [Add to Longdo]
修复[xiū fù, ㄒㄧㄡ ㄈㄨˋ, / ] restoration [Add to Longdo]
修饰[xiū shì, ㄒㄧㄡ ㄕˋ, / ] to decorate; to adorn; to do up; (grammar) to modify [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in [Add to Longdo]
伪饰[wěi shì, ㄨㄟˇ ㄕˋ, / ] faked decoration [Add to Longdo]
内装[nèi zhuāng, ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ, / ] filled with; internal decoration; installed inside [Add to Longdo]
公司[gōng sī, ㄍㄨㄥ ㄙ, ] (business) company; company; firm; corporation; incorporated [Add to Longdo]
公司债[gōng sī zhài, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄓㄞˋ, / ] corporate bonds (investments) [Add to Longdo]
公司治理[gōng sī zhì lǐ, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄓˋ ㄌㄧˇ, ] Corporate governance [Add to Longdo]
公司法[gōng sī fǎ, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄈㄚˇ, ] corporations law [Add to Longdo]
公司理财[gōng sī lǐ cái, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ, / ] company finance; corporate finance [Add to Longdo]
共同[gòng tóng, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ, ] common; joint; jointly; together; collaborative [Add to Longdo]
共同筛选[gòng tóng shāi xuǎn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄕㄞ ㄒㄩㄢˇ, / ] collaborative filtering [Add to Longdo]
兼收并蓄[jiān shōu bìng xù, ㄐㄧㄢ ㄕㄡ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄩˋ, / ] incorporating diverse things; eclectic; all-embrasing [Add to Longdo]
再造[zài zào, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ, ] to give a new lease of life; to reconstruct; to reform; to rework; to recycle; to reproduce (copies, or offspring); restructuring; restoration; restructuring [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] crown in the form of a horizontal board with hanging decorations symbolizing the emperor of China; imperial crown; corona (e.g. solar) [Add to Longdo]
冼星海[Xiǎn Xīng hǎi, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄞˇ, ] Xian Xinghai (1905-1945), violinist and composer, known for patriotic wartime pieces, including Yellow River Oratorio 黃河大合唱|黄河大合唱 [Add to Longdo]
凌夷[líng yí, ㄌㄧㄥˊ ㄧˊ, ] to deteriorate; to decline; to slump; also written 陵夷 [Add to Longdo]
列入[liè rù, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, ] included (on a roster); incorporated (into the agenda) [Add to Longdo]
划归[huà guī, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄟ, / ] to incorporate; to put under (external administration) [Add to Longdo]
力拓[Lì Tuò, ㄌㄧˋ ㄊㄨㄛˋ, ] Rio Tinto (UK-Australian mining corporation) [Add to Longdo]
勘探[kān tàn, ㄎㄢ ㄊㄢˋ, ] exploration [Add to Longdo]
勋章[xūn zhāng, ㄒㄩㄣ ㄓㄤ, / ] medal; decoration [Add to Longdo]
勾结[gōu jié, ㄍㄡ ㄐㄧㄝˊ, / ] to collude with; to collaborate with; to gang up with [Add to Longdo]
包括[bāo kuò, ㄅㄠ ㄎㄨㄛˋ, ] to comprise; to include; to involve; to incorporate; to consist of [Add to Longdo]
化验[huà yàn, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄢˋ, / ] laboratory test [Add to Longdo]
汇丰[Huì fēng, ㄏㄨㄟˋ ㄈㄥ, / ] Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) [Add to Longdo]
汇丰银行[Huì fēng yín háng, ㄏㄨㄟˋ ㄈㄥ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービスの復旧[サービスのふっきょう, sa-bisu nofukkyou] service restoration, restoration of service [Add to Longdo]
ミシン目[ミシンめ, mishin me] perforation [Add to Longdo]
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA [Add to Longdo]
ランゲージラボラトリー[らんげーじらぼらとりー, range-jiraboratori-] language laboratory, LL [Add to Longdo]
回復[かいふく, kaifuku] recovery (vs), restoration [Add to Longdo]
機関名[きかんめい, kikanmei] name of corporate body [Add to Longdo]
機関名の階層性[きかんめいのかいそうせい, kikanmeinokaisousei] hierarchy of name of corporate body [Add to Longdo]
共通化[きゅうつうか, kyuutsuuka] collaboration [Add to Longdo]
試験機関[しけんきかん, shikenkikan] test laboratory [Add to Longdo]
障害復旧[しょうがいふっゆう, shougaifuyyuu] fault clearing, fault restoration [Add to Longdo]
全社規模[ぜんしゃきぼ, zenshakibo] corporate-wide (a-no) [Add to Longdo]
団体著者[だんたいちょしゃ, dantaichosha] corporate author [Add to Longdo]
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration [Add to Longdo]
日立[ひたち, hitachi] Hitachi (corporation) [Add to Longdo]
復旧手順[ふっきゅうてじゅん, fukkyuutejun] restoration procedure [Add to Longdo]
復元[ふくげん, fukugen] restoration (vs) (to original state) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おん, on] (honoratives Praefix) [Add to Longdo]
空飛ぶ円盤[そらとぶえんばん, soratobuenban] fliegende_Untertasse [Add to Longdo]
繭玉[まゆだま, mayudama] (Neujahrsdekoration_mit_kokonfoermigen, Keksen) [Add to Longdo]
[ほう, hou] DUFT, (HONORATIVES PRAEFIX) [Add to Longdo]
装飾[そうしょく, soushoku] Ornament, Verzierung, Dekoration [Add to Longdo]
送り穴[おくりあな, okuriana] Perforation (fuer Filmtransport) [Add to Longdo]
飾り付け[かざりつけ, kazaritsuke] Ausschmueckung, Dekoration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top