ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oracular

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oracular-, *oracular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oracular[ADJ] ศักดิ์สิทธิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oracular(โอแรค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับoracle (ดู) ,เป็นการพยากรณ์,เป็นปริศนา,ศักดิ์สิทธิ์,คลุมเครือ, Syn. obscure

English-Thai: Nontri Dictionary
oracular(adj) เป็นการพยากรณ์,เป็นการทำนาย,เป็นปริศนา,ศักดิ์สิทธิ์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oracular    (j) ˈərˈækjulər (@1 r a1 k y u l @ r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oracular \O*rac"u*lar\, a. [L. oracularius. See {Oracle}.]
   1. Of or pertaining to an oracle; uttering oracles;
    forecasting the future; as, an oracular tongue.
    [1913 Webster]
 
   2. Resembling an oracle in some way, as in solemnity, wisdom,
    authority, obscurity, ambiguity, dogmatism.
    [1913 Webster]
 
       They have something venerable and oracular in that
       unadorned gravity and shortness in the expression.
                          --Pope.
    [1913 Webster] -- {O*rac"u*lar*ly}, adv. --
    {O*rac"u*lar*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oracular
   adj 1: of or relating to an oracle; "able by oracular means to
       expose a witch"
   2: obscurely prophetic; "Delphic pronouncements"; "an oracular
     message" [syn: {Delphic}, {oracular}]
   3: resembling an oracle in obscurity of thought; "the oracular
     sayings of Victorian poets"; "so enigmatic that priests might
     have to clarify it"; "an enigmatic smile" [syn: {enigmatic},
     {oracular}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top