ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

optical fibre

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -optical fibre-, *optical fibre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
optical fibre[N] เส้นใยแก้วที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูล, Syn. optical fiber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
optical fibreเส้นใยนำแสงหมายถึงวัสดุที่ทำจากใยแสง หรือพลาสติก ที่สามารถสะท้อนแสง หรือแสงผ่านทะลุได้ ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลแบบหนึ่ง สามารถถ่ายเทข้อมูล ได้ทีละมาก ๆ และทำได้รวดเร็ว เช่น สามารถส่งเอกสาร 2700 หน้าได้ภายในเวลาเพียง 6 วินาที ในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ราคาโดยรวมถูกกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้นใยนำแสง[n. exp.] (senyai nam saēng) EN: optical fibre ; optical fiber (Am.)   FR: fibre de verre [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
光ケーブル[ひかりケーブル, hikari ke-buru] (n) optical cable; optical fibre [Add to Longdo]
光ファイバー;光ファイバ[ひかりファイバー(光ファイバー);ひかりファイバ(光ファイバ), hikari faiba-( hikarifaibaa ); hikari faiba ( hikari faiba )] (n) optical fiber; optical fibre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 optical fibre
   n 1: a very thin fiber made of glass that functions as a
      waveguide for light; used in bundles to transmit images
      [syn: {optical fiber}, {glass fiber}, {optical fibre},
      {glass fibre}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top